Pages

Sree Mahishaasura Mardini Stotram in Tamil

Sree Mahishaasura Mardini Stotram – Tamil Lyrics (Text)

Sree Mahishaasura Mardini Stotram – Tamil Script

அயி கிரினன்தினி னன்திதமேதினி விஶ்வ-வினோதினி னன்தனுதே
கிரிவர வின்த்ய-ஶிரோ‌உதி-னிவாஸினி விஷ்ணு-விலாஸினி ஜிஷ்ணுனுதே |
பகவதி ஹே ஶிதிகண்ட-குடும்பிணி பூரிகுடும்பிணி பூரிக்றுதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 1 ||

ஸுரவர-ஹர்ஷிணி துர்தர-தர்ஷிணி துர்முக-மர்ஷிணி ஹர்ஷரதே
த்ரிபுவன-போஷிணி ஶங்கர-தோஷிணி கல்மஷ-மோஷிணி கோஷரதே |
தனுஜ-னிரோஷிணி திதிஸுத-ரோஷிணி துர்மத-ஶோஷிணி ஸிம்துஸுதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 2 ||

அயி ஜகதம்ப மதம்ப கதம்பவன-ப்ரியவாஸினி ஹாஸரதே
ஶிகரி-ஶிரோமணி துங-ஹிமாலய-ஶ்றுங்கனிஜாலய-மத்யகதே |
மதுமதுரே மது-கைதப-கஞ்ஜினி கைதப-பஞ்ஜினி ராஸரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 3 ||

அயி ஶதகண்ட-விகண்டித-ருண்ட-விதுண்டித-ஶுண்ட-கஜாதிபதே
ரிபு-கஜ-கண்ட-விதாரண-சண்டபராக்ரம-ஶௌண்ட-ம்றுகாதிபதே |
னிஜ-புஜதம்ட-னிபாடித-சண்ட-னிபாடித-முண்ட-படாதிபதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 4 ||

அயி ரணதுர்மத-ஶத்ரு-வதோதித-துர்தர-னிர்ஜர-ஶக்தி-ப்றுதே
சதுர-விசார-துரீண-மஹாஶய-தூத-க்றுத-ப்ரமதாதிபதே |
துரித-துரீஹ-துராஶய-துர்மதி-தானவ-தூத-க்றுதான்தமதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 5 ||

அயி னிஜ ஹும்க்றுதிமாத்ர-னிராக்றுத-தூம்ரவிலோசன-தூம்ரஶதே
ஸமர-விஶோஷித-ஶோணிதபீஜ-ஸமுத்பவஶோணித-பீஜ-லதே |
ஶிவ-ஶிவ-ஶும்பனிஶும்ப-மஹாஹவ-தர்பித-பூதபிஶாச-பதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 6 ||

தனுரனுஸங்கரண-க்ஷண-ஸங்க-பரிஸ்புரதங்க-னடத்கடகே
கனக-பிஶங்க-ப்றுஷத்க-னிஷங்க-ரஸத்பட-ஶ்றுங்க-ஹதாவடுகே |
க்றுத-சதுரங்க-பலக்ஷிதி-ரங்க-கடத்-பஹுரங்க-ரடத்-படுகே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 7 ||

அயி ஶரணாகத-வைரிவதூ-வரவீரவராபய-தாயிகரே
த்ரிபுவனமஸ்தக-ஶூல-விரோதி-ஶிரோதி-க்றுதா‌உமல-ஶூலகரே |
துமி-துமி-தாமர-துன்துபி-னாத-மஹோ-முகரீக்றுத-திங்னிகரே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 8 ||

ஸுரலலனா-தததேயி-ததேயி-ததாபினயோதர-ன்றுத்ய-ரதே
ஹாஸவிலாஸ-ஹுலாஸ-மயிப்ரண-தார்தஜனேமித-ப்ரேமபரே |
திமிகிட-திக்கட-திக்கட-திமித்வனி-கோரம்றுதங்க-னினாதரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 9 ||

ஜய-ஜய-ஜப்ய-ஜயே-ஜய-ஶப்த-பரஸ்துதி-தத்பர-விஶ்வனுதே
ஜணஜண-ஜிஞ்ஜிமி-ஜிங்க்றுத-னூபுர-ஶிஞ்ஜித-மோஹிதபூதபதே |
னடித-னடார்த-னடீனட-னாயக-னாடகனாடித-னாட்யரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 10 ||

அயி ஸுமனஃ ஸுமனஃ ஸுமனஃ ஸுமனஃ ஸுமனோஹர கான்தியுதே
ஶ்ரிதரஜனீரஜ-னீரஜ-னீரஜனீ-ரஜனீகர-வக்த்ரவ்றுதே |
ஸுனயனவிப்ரம-ரப்ர-மர-ப்ரமர-ப்ரம-ரப்ரமராதிபதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 11 ||

மஹித-மஹாஹவ-மல்லமதல்லிக-மல்லித-ரல்லக-மல்ல-ரதே
விரசிதவல்லிக-பல்லிக-மல்லிக-ஜில்லிக-பில்லிக-வர்கவ்றுதே |
ஸித-க்றுதபுல்ல-ஸமுல்லஸிதா‌உருண-தல்லஜ-பல்லவ-ஸல்லலிதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 12 ||

அவிரள-கண்டகளன்-மத-மேதுர-மத்த-மதங்கஜராஜ-பதே
த்ரிபுவன-பூஷணபூத-களானிதிரூப-பயோனிதிராஜஸுதே |
அயி ஸுததீஜன-லாலஸ-மானஸ-மோஹன-மன்மதராஜ-ஸுதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 13 ||

கமலதளாமல-கோமல-கான்தி-கலாகலிதா‌உமல-பாலதலே
ஸகல-விலாஸகளா-னிலயக்ரம-கேளிகலத்-கலஹம்ஸகுலே |
அலிகுல-ஸம்குல-குவலயமம்டல-மௌளிமிலத்-வகுலாலிகுலே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 14 ||

கர-முரளீ-ரவ-வீஜித-கூஜித-லஜ்ஜித-கோகில-மஞ்ஜுருதே
மிலித-மிலின்த-மனோஹர-குஞ்ஜித-ரஞ்ஜித-ஶைலனிகுஞ்ஜ-கதே |
னிஜகணபூத-மஹாஶபரீகண-ரம்கண-ஸம்ப்றுத-கேளிததே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 15 ||

கடிதட-பீத-துகூல-விசித்ர-மயூக-திரஸ்க்றுத-சன்த்ரருசே
ப்ரணதஸுராஸுர-மௌளிமணிஸ்புரத்-அம்ஶுலஸன்-னகஸாம்த்ரருசே |
ஜித-கனகாசலமௌளி-மதோர்ஜித-னிர்ஜரகுஞ்ஜர-கும்ப-குசே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 16 ||

விஜித-ஸஹஸ்ரகரைக-ஸஹஸ்ரகரைக-ஸஹஸ்ரகரைகனுதே
க்றுத-ஸுரதாரக-ஸங்கர-தாரக ஸங்கர-தாரகஸூனு-ஸுதே |
ஸுரத-ஸமாதி-ஸமான-ஸமாதி-ஸமாதிஸமாதி-ஸுஜாத-ரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 17 ||

பதகமலம் கருணானிலயே வரிவஸ்யதி யோ‌உனுதினம் ன ஶிவே
அயி கமலே கமலானிலயே கமலானிலயஃ ஸ கதம் ன பவேத் |
தவ பதமேவ பரம்பத-மித்யனுஶீலயதோ மம கிம் ன ஶிவே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 18 ||

கனகலஸத்கல-ஸின்துஜலைரனுஷிஞ்ஜதி தெ குணரங்கபுவம்
பஜதி ஸ கிம் னு ஶசீகுசகும்பத-தடீபரி-ரம்ப-ஸுகானுபவம் |
தவ சரணம் ஶரணம் கரவாணி னதாமரவாணி னிவாஶி ஶிவம்
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 19 ||

தவ விமலே‌உன்துகலம் வதனேன்துமலம் ஸகலம் னனு கூலயதே
கிமு புருஹூத-புரீம்துமுகீ-ஸுமுகீபிரஸௌ-விமுகீ-க்ரியதே |
மம து மதம் ஶிவனாம-தனே பவதீ-க்றுபயா கிமுத க்ரியதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 20 ||

அயி மயி தீனதயாளுதயா கருணாபரயா பவிதவ்யமுமே
அயி ஜகதோ ஜனனீ க்றுபயாஸி யதாஸி ததானுமிதாஸி ரமே |
யதுசிதமத்ர பவத்யுரரீ குருதா-துருதாபமபா-குருதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 21 ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.