Pages

Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram in Oriya

Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram – Oriya Lyrics (Text)

Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram – Oriya Script

ଦେଵ୍ୟୁଵାଚ
ଦେଵଦେଵ! ମହାଦେଵ! ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞ! ମହେଶ୍ଵର!
କରୁଣାକର ଦେଵେଶ! ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାରକ! ||
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଃ ଶ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛାମି ତତ୍ତ୍ଵତଃ ||

ଈଶ୍ଵର ଉଵାଚ
ଦେଵି! ସାଧୁ ମହାଭାଗେ ମହାଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାୟକମ |
ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ୟକରଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସର୍ଵପାପ ପ୍ରଣାଶନମ ||
ସର୍ଵଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଶମନଂ ଶ୍ରଵଣାଦ୍ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତିଦମ |
ରାଜଵଶ୍ୟକରଂ ଦିଵ୍ୟଂ ଗୁହ୍ୟାଦ-ଗୁହ୍ୟତରଂ ପରମ ||
ଦୁର୍ଲଭଂ ସର୍ଵଦେଵାନାଂ ଚତୁଷ୍ଷଷ୍ଟି କଳାସ୍ପଦମ |
ପଦ୍ମାଦୀନାଂ ଵରାଂତାନାଂ ନିଧୀନାଂ ନିତ୍ୟଦାୟକମ ||
ସମସ୍ତ ଦେଵ ସଂସେଵ୍ୟମ ଅଣିମାଦ୍ୟଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିଦମ |
କିମତ୍ର ବହୁନୋକ୍ତେନ ଦେଵୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦାୟକମ ||
ତଵ ପ୍ରୀତ୍ୟାଦ୍ୟ ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ସମାହିତମନାଶ୍ଶୃଣୁ |
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତସ୍ୟାସ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମିସ୍ତୁ ଦେଵତା ||
କ୍ଲୀଂ ବୀଜ ପଦମିତ୍ୟୁକ୍ତଂ ଶକ୍ତିସ୍ତୁ ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ |
ଅଂଗନ୍ୟାସଃ କରନ୍ୟାସଃ ସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକୀର୍ତିତଃ ||

ଧ୍ୟାନମ
ଵଂଦେ ପଦ୍ମକରାଂ ପ୍ରସନ୍ନଵଦନାଂ ସୌଭାଗ୍ୟଦାଂ ଭାଗ୍ୟଦାଂ
ହସ୍ତାଭ୍ୟାମଭୟପ୍ରଦାଂ ମଣିଗଣୈଃ ନାନାଵିଧୈଃ ଭୂଷିତାମ |
ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟ ଫଲପ୍ରଦାଂ ହରିହର ବ୍ରହ୍ମାଧିଭିସ୍ସେଵିତାଂ
ପାର୍ଶ୍ଵେ ପଂକଜ ଶଂଖପଦ୍ମ ନିଧିଭିଃ ୟୁକ୍ତାଂ ସଦା ଶକ୍ତିଭିଃ ||

ସରସିଜ ନୟନେ ସରୋଜହସ୍ତେ ଧଵଳ ତରାଂଶୁକ ଗଂଧମାଲ୍ୟ ଶୋଭେ |
ଭଗଵତି ହରିଵଲ୍ଲଭେ ମନୋଜ୍ଞେ ତ୍ରିଭୁଵନ ଭୂତିକରି ପ୍ରସୀଦମହ୍ୟମ ||

ଓଂ
ପ୍ରକୃତିଂ, ଵିକୃତିଂ, ଵିଦ୍ୟାଂ, ସର୍ଵଭୂତ ହିତପ୍ରଦାମ |
ଶ୍ରଦ୍ଧାଂ, ଵିଭୂତିଂ, ସୁରଭିଂ, ନମାମି ପରମାତ୍ମିକାମ || 1 ||

ଵାଚଂ, ପଦ୍ମାଲୟାଂ, ପଦ୍ମାଂ, ଶୁଚିଂ, ସ୍ଵାହାଂ, ସ୍ଵଧାଂ, ସୁଧାମ |
ଧନ୍ୟାଂ, ହିରଣ୍ୟୟୀଂ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ, ନିତ୍ୟପୁଷ୍ଟାଂ, ଵିଭାଵରୀମ || 2 ||

ଅଦିତିଂ ଚ, ଦିତିଂ, ଦୀପ୍ତାଂ, ଵସୁଧାଂ, ଵସୁଧାରିଣୀମ |
ନମାମି କମଲାଂ, କାଂତାଂ, କ୍ଷମାଂ, କ୍ଷୀରୋଦ ସଂଭଵାମ || 3 ||

ଅନୁଗ୍ରହପରାଂ, ବୁଦ୍ଧିଂ, ଅନଘାଂ, ହରିଵଲ୍ଲଭାମ |
ଅଶୋକା,ମମୃତାଂ ଦୀପ୍ତାଂ, ଲୋକଶୋକ ଵିନାଶିନୀମ || 4 ||

ନମାମି ଧର୍ମନିଲୟାଂ, କରୁଣାଂ, ଲୋକମାତରମ |
ପଦ୍ମପ୍ରିୟାଂ, ପଦ୍ମହସ୍ତାଂ, ପଦ୍ମାକ୍ଷୀଂ, ପଦ୍ମସୁଂଦରୀମ || 5 ||

ପଦ୍ମୋଦ୍ଭଵାଂ, ପଦ୍ମମୁଖୀଂ, ପଦ୍ମନାଭପ୍ରିୟାଂ, ରମାମ |
ପଦ୍ମମାଲାଧରାଂ, ଦେଵୀଂ, ପଦ୍ମିନୀଂ, ପଦ୍ମଗଂଧିନୀମ || 6 ||

ପୁଣ୍ୟଗଂଧାଂ, ସୁପ୍ରସନ୍ନାଂ, ପ୍ରସାଦାଭିମୁଖୀଂ, ପ୍ରଭାମ |
ନମାମି ଚଂଦ୍ରଵଦନାଂ, ଚଂଦ୍ରାଂ, ଚଂଦ୍ରସହୋଦରୀମ || 7 ||

ଚତୁର୍ଭୁଜାଂ, ଚଂଦ୍ରରୂପାଂ, ଇଂଦିରା,ମିଂଦୁଶୀତଲାମ |
ଆହ୍ଲାଦ ଜନନୀଂ, ପୁଷ୍ଟିଂ, ଶିଵାଂ, ଶିଵକରୀଂ, ସତୀମ || 8 ||

ଵିମଲାଂ, ଵିଶ୍ଵଜନନୀଂ, ତୁଷ୍ଟିଂ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାଶିନୀମ |
ପ୍ରୀତି ପୁଷ୍କରିଣୀଂ, ଶାଂତାଂ, ଶୁକ୍ଲମାଲ୍ୟାଂବରାଂ, ଶ୍ରିୟମ || 9 ||

ଭାସ୍କରୀଂ, ବିଲ୍ଵନିଲୟାଂ, ଵରାରୋହାଂ, ୟଶସ୍ଵିନୀମ |
ଵସୁଂଧରା, ମୁଦାରାଂଗାଂ, ହରିଣୀଂ, ହେମମାଲିନୀମ || 10 ||

ଧନଧାନ୍ୟକରୀଂ, ସିଦ୍ଧିଂ, ସ୍ରୈଣସୌମ୍ୟାଂ, ଶୁଭପ୍ରଦାମ |
ନୃପଵେଶ୍ମ ଗତାନଂଦାଂ, ଵରଲକ୍ଷ୍ମୀଂ, ଵସୁପ୍ରଦାମ || 11 ||

ଶୁଭାଂ, ହିରଣ୍ୟପ୍ରାକାରାଂ, ସମୁଦ୍ରତନୟାଂ, ଜୟାମ |
ନମାମି ମଂଗଳାଂ ଦେଵୀଂ, ଵିଷ୍ଣୁ ଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲ ସ୍ଥିତାମ || 12 ||

ଵିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀଂ, ପ୍ରସନ୍ନାକ୍ଷୀଂ, ନାରାୟଣ ସମାଶ୍ରିତାମ |
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଧ୍ଵଂସିନୀଂ, ଦେଵୀଂ, ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵ ଵାରିଣୀମ || 13 ||

ନଵଦୁର୍ଗାଂ, ମହାକାଳୀଂ, ବ୍ରହ୍ମ ଵିଷ୍ଣୁ ଶିଵାତ୍ମିକାମ |
ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାନ ସଂପନ୍ନାଂ, ନମାମି ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀମ || 14 ||

ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ କ୍ଷୀରସମୁଦ୍ରରାଜ ତନୟାଂ ଶ୍ରୀରଂଗଧାମେଶ୍ଵରୀମ |
ଦାସୀଭୂତ ସମସ୍ତଦେଵ ଵନିତାଂ ଲୋକୈକ ଦୀପାଂକୁରାମ ||
ଶ୍ରୀମନ୍ମଂଦ କଟାକ୍ଷ ଲବ୍ଧ ଵିଭଵଦ-ବ୍ରହ୍ମେଂଦ୍ର ଗଂଗାଧରାମ |
ତ୍ଵାଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ କୁଟୁଂବିନୀଂ ସରସିଜାଂ ଵଂଦେ ମୁକୁଂଦପ୍ରିୟାମ || 15 ||

ମାତର୍ନମାମି! କମଲେ! କମଲାୟତାକ୍ଷି!
ଶ୍ରୀ ଵିଷ୍ଣୁ ହୃତ-କମଲଵାସିନି! ଵିଶ୍ଵମାତଃ!
କ୍ଷୀରୋଦଜେ କମଲ କୋମଲ ଗର୍ଭଗୌରି!
ଲକ୍ଷ୍ମୀ! ପ୍ରସୀଦ ସତତଂ ସମତାଂ ଶରଣ୍ୟେ || 16 ||

ତ୍ରିକାଲଂ ୟୋ ଜପେତ ଵିଦ୍ଵାନ ଷଣ୍ମାସଂ ଵିଜିତେଂଦ୍ରିୟଃ |
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଧ୍ଵଂସନଂ କୃତ୍ଵା ସର୍ଵମାପ୍ନୋତ-ୟୟତ୍ନତଃ |
ଦେଵୀନାମ ସହସ୍ରେଷୁ ପୁଣ୍ୟମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ଶତମ |
ୟେନ ଶ୍ରିୟ ମଵାପ୍ନୋତି କୋଟିଜନ୍ମ ଦରିଦ୍ରତଃ || 17 ||

ଭୃଗୁଵାରେ ଶତଂ ଧୀମାନ ପଠେତ ଵତ୍ସରମାତ୍ରକମ |
ଅଷ୍ଟୈଶ୍ଵର୍ୟ ମଵାପ୍ନୋତି କୁବେର ଇଵ ଭୂତଲେ ||
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୋଚନଂ ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମଂବାପରଂ ଶତମ |
ୟେନ ଶ୍ରିୟ ମଵାପ୍ନୋତି କୋଟିଜନ୍ମ ଦରିଦ୍ରତଃ || 18 ||

ଭୁକ୍ତ୍ଵାତୁ ଵିପୁଲାନ ଭୋଗାନ ଅଂତେ ସାୟୁଜ୍ୟମାପ୍ନୁୟାତ |
ପ୍ରାତଃକାଲେ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସର୍ଵ ଦୁଃଖୋପ ଶାଂତୟେ |
ପଠଂତୁ ଚିଂତୟେଦ୍ଦେଵୀଂ ସର୍ଵାଭରଣ ଭୂଷିତାମ || 19 ||

ଇତି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଂପୂର୍ଣମ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.