Pages

Maha Lakshmi Ashtakam in Bengali

Maha Lakshmi Ashtakam – Bengali Lyrics (Text)

Maha Lakshmi Ashtakam – Bengali Script

ইন্দ্র উবাচ –

নমস্তে‌உস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে |
শঙ্খচক্র গদাহস্তে মহালক্ষ্মি নমো‌உস্তু তে || 1 ||

নমস্তে গরুডারূঢে ডোলাসুর ভয়ঙ্করি |
সর্বপাপহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমো‌உস্তু তে || 2 ||

সর্বজ্ঞে সর্ববরদে সর্ব দুষ্ট ভয়ংকরি |
সর্বদুঃখ হরে দেবি মহালক্ষ্মি নমো‌உস্তু তে || 3 ||

সিদ্ধি বুদ্ধি প্রদে দেবি ভুক্তি মুক্তি প্রদায়িনি |
মন্ত্র মূর্তে সদা দেবি মহালক্ষ্মি নমো‌உস্তু তে || 4 ||

আদ্য়ন্ত রহিতে দেবি আদিশক্তি মহেশ্বরি |
য়োগজ্ঞে য়োগ সম্ভূতে মহালক্ষ্মি নমো‌உস্তু তে || 5 ||

স্থূল সূক্ষ্ম মহারৌদ্রে মহাশক্তি মহোদরে |
মহা পাপ হরে দেবি মহালক্ষ্মি নমো‌உস্তু তে || 6 ||

পদ্মাসন স্থিতে দেবি পরব্রহ্ম স্বরূপিণি |
পরমেশি জগন্মাতঃ মহালক্ষ্মি নমো‌உস্তু তে || 7 ||

শ্বেতাম্বরধরে দেবি নানালঙ্কার ভূষিতে |
জগস্থিতে জগন্মাতঃ মহালক্ষ্মি নমো‌உস্তু তে || 8 ||

মহালক্ষ্মষ্টকং স্তোত্রং য়ঃ পঠেদ ভক্তিমান নরঃ |
সর্ব সিদ্ধি মবাপ্নোতি রাজ্য়ং প্রাপ্নোতি সর্বদা ||

এককালে পঠেন্নিত্য়ং মহাপাপ বিনাশনম |
দ্বিকালং য়ঃ পঠেন্নিত্য়ং ধন ধান্য় সমন্বিতঃ ||

ত্রিকালং য়ঃ পঠেন্নিত্য়ং মহাশত্রু বিনাশনম |
মহালক্ষ্মী র্ভবেন-নিত্য়ং প্রসন্না বরদা শুভা ||

[ইন্ত্য়কৃত শ্রী মহালক্ষ্ম্য়ষ্টক স্তোত্রং সংপূর্ণম]

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.