Pages

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi in Telugu

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi in Telugu
Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi in Telugu
Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi – Telugu Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi – Telugu Script

రచన: ఋషి మార్కండేయ

శ్రీగణపతిర్జయతి | ఓం అస్య శ్రీనవావర్ణమంత్రస్య బ్రహ్మవిష్ణురుద్రా ఋషయః,
గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుభశ్ఛందాంసి శ్రీమహాకాలీమాహాలక్ష్మీమహాసరస్వత్యో దేవతాః,
ఐం బీజం, హ్రీం శక్తి:, క్లీం కీలకం, శ్రీమహాకాలీమాహాలక్ష్మీమహాసరస్వతీప్రీత్యర్థే జపే
వినియోగః||

ఋష్యాదిన్యాసః
బ్రహ్మవిష్ణురుద్రా ఋషిభ్యో నమః, ముఖే |
మహాకాలీమాహాలక్ష్మీమహాసరస్వతీదేవతాభ్యో నమః,హృది | ఐం బీజాయ నమః, గుహ్యే |
హ్రీం శక్తయే నమః, పాదయోః | క్లీం కీలకాయ నమః, నాభౌ | ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై
విచ్చే — ఇతి మూలేన కరౌ సంశోధ్య

కరన్యాసః
ఓం ఐమ్ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం క్లీం మధ్యమాభ్యాం
నమః | ఓం చాముండాయై అనామికాభ్యాం నమః | ఓం విచ్చే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | ఓం ఐం
హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః
ఓం ఐం హృదయాయ నమః | ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహ | ఓం క్లీం శిఖాయై వషట్ | ఓం చాముండాయై
కవచాయ హుమ్ | ఓం విచ్చే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే
అస్త్రాయ ఫట్ |

అక్షరన్యాసః
ఓం ఐం నమః, శిఖాయామ్ | ఓం హ్రీం నమః, దక్షిణనేత్రే | ఓం క్లీం నమః, వామనేత్రే | ఓం
చాం నమః, దక్షిణకర్ణే | ఓం ముం నమః, వామకర్ణే | ఓం డాం నమః,
దక్షిణనాసాపుటే | ఓం యైం నమః, వామనాసాపుటే | ఓం విం నమః, ముఖే | ఓం చ్చేం
నమః, గుహ్యే |
ఏవం విన్యస్యాష్టవారం మూలేన వ్యాపకం కుర్యాత్ |

దిఙ్న్యాసః
ఓం ఐం ప్రాచ్యై నమః | ఓం ఐమ్ ఆగ్నేయ్యై నమః | ఓం హ్రీం దక్షిణాయై నమః | ఓం హ్రీం
నై‌ఋత్యై నమః | ఓం క్లీం పతీచ్యై నమః | ఓం క్లీం వాయువ్యై నమః | ఓం చాముండాయై
ఉదీచ్యై నమః | ఓం చాముండాయై ఐశాన్యై నమః | ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే
ఊర్ధ్వాయై నమః | ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే భూమ్యై నమః |

ధ్యానమ్

ఓం ఖడ్గం చక్రగదేషుచాపపరిఘాఞ్ఛూలం భుశుండీం శిరః
శంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం సర్వాంగభూషావృతామ్ |
నీలాశ్మద్యుతిమాస్యపాదదశకాం సేవే మహాకాలికాం
యామస్తౌత్స్వపితే హరౌ కమలజో హంతుం మధుం కౌటభమ్ ||

ఓం అక్షస్రక్పరశూ గదేషుకులిశం పద్మం ధనుః కుండికాం
దండం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘంటాం సురాభాజనమ్ |
శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాలప్రభాం
సేవే సైరిభమర్దినీమిహ మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితామ్ ||

ఓం ఘంటాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకమ్ |
హస్తాబ్జైర్ధధతీం ఘనాంతవిలసచ్ఛీతాంశుతుల్యప్రభామ్ |
గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతాధారభూతాం మహా |
పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుంభాదిదైత్యార్ధినీమ్ ||

ఓం మాం మాలేం మహామాయే సర్వశక్తిస్వరూపిణి |
చతుర్వర్గస్త్వయి న్యస్తస్తస్మాన్మే సిద్ధిదా భవ ||

ఓం అవిఘ్నం కురు మాలే త్వం గృహ్ణామి దక్షిణే కరే |
జపకాలే చ సిద్ధ్యర్థం ప్రసీద మమసిద్ధయే ||

ఐం హ్రీమ్ అక్షమాలికాయై నమః || 108 ||

ఓం మాం మాలేం మహామాయే సర్వశక్తిస్వరూపిణి |
చతుర్వర్గస్త్వయి న్యస్తస్తస్మాన్మే సిద్ధిదా భవ ||

ఓం అవిఘ్నం కురు మాలే త్వం గృహ్ణామి దక్షిణే కరే |
జపకాలే చ సిద్ధ్యర్థం ప్రసీద మమసిద్ధయే ||

ఓం అక్షమాలాధిపతయే సుసిద్ధిం దేహి దేహి సర్వమంత్రార్థసాధిని
సాధయ సాధయ సర్వసిద్ధిం పరికల్పయ పరికల్పయ మే స్వాహా |

ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే || 108 ||

గుహ్యాతిగుహ్యగోప్త్రీ త్వం గృహాణాస్మత్కృతం జపమ్ |
సిద్ధిర్భవతు మే దేవి త్వత్ప్రసాదాన్మహేశ్వరి ||

ఓం అక్షమాలాధిపతయే సుసిద్ధిం దేహి దేహి సర్వమంత్రార్థసాధిని
సాధయ సాధయ సర్వసిద్ధిం పరికల్పయ పరికల్పయ మే స్వాహా |
గుహ్యాతిగుహ్యగోప్త్రీ త్వం గృహాణాస్మత్కృతం జపమ్ |
సిద్ధిర్భవతు మే దేవి త్వత్ప్రసాదాన్మహేశ్వరి ||

కరన్యాసః
ఓం హ్రీమ్ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం చం తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం డిం మధ్యమాభ్యాం
నమః | ఓం కామ్ అనామికాభ్యాం నమః | ఓం యైం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | ఓం హ్రీం
చండికాయై కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః
ఖడ్గినీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా |
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీ పైఘాయుధా | హృదయాయ నమః ||

ఓం శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే |
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ | శిరసే స్వాహా ||

ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీంచ్యాం చ రక్ష చండికే రక్ష దక్షిణే |
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి | శిఖాయై వషట్ ||

ఓం సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే |
యాని చాత్యర్థఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువమ్ | కవచాయ హుమ్ ||

ఓం ఖడ్గశూలగదాదీని యానిచాస్త్రాణి తే‌உంబికే |
కరపల్లవ సంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః | నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ||

ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే |
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే నమో‌உస్తుతే | అస్త్రాయ ఫట్ ||

ధ్యానమ్

ఓం విద్యుద్దామప్రభాం మృగపతిస్కంధస్థితాం భీషణామ్ |
కన్యాభిః కరవాలఖేటవిలసద్ధస్తాభిరాసేవితామ్ |
హస్తైశ్చక్రగదాసిఖేటవిశిఖాంశ్చాపం గుణం తర్జనీమ్ |
బిభ్రాణామనలాత్మికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.