Pages

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi in Tamil

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi – Tamil Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi – Tamil Script

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய

ஶ்ரீகணபதிர்ஜயதி | ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீனவாவர்ணமன்த்ரஸ்ய ப்ரஹ்மவிஷ்ணுருத்ரா றுஷயஃ,
காயத்ர்யுஷ்ணிகனுஷ்டுபஶ்சம்தாம்ஸி ஶ்ரீமஹாகாலீமாஹாலக்ஷ்மீமஹாஸரஸ்வத்யோ தேவதாஃ,
ஐம் பீஜம், ஹ்ரீம் ஶக்தி:, க்லீம் கீலகம், ஶ்ரீமஹாகாலீமாஹாலக்ஷ்மீமஹாஸரஸ்வதீப்ரீத்யர்தே ஜபே
வினியோகஃ||

றுஷ்யாதின்யாஸஃ
ப்ரஹ்மவிஷ்ணுருத்ரா றுஷிப்யோ னமஃ, முகே |
மஹாகாலீமாஹாலக்ஷ்மீமஹாஸரஸ்வதீதேவதாப்யோ னமஃ,ஹ்றுதி | ஐம் பீஜாய னமஃ, குஹ்யே |
ஹ்ரீம் ஶக்தயே னமஃ, பாதயோஃ | க்லீம் கீலகாய னமஃ, னாபௌ | ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமும்டாயை
விச்சே — இதி மூலேன கரௌ ஸம்ஶோத்ய

கரன்யாஸஃ
ஓம் ஐம் அம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ | ஓம் ஹ்ரீம் தர்ஜனீப்யாம் னமஃ | ஓம் க்லீம் மத்யமாப்யாம்
னமஃ | ஓம் சாமும்டாயை அனாமிகாப்யாம் னமஃ | ஓம் விச்சே கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ | ஓம் ஐம்
ஹ்ரீம் க்லீம் சாமும்டாயை விச்சே கரதலகரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ |

ஹ்றுதயாதின்யாஸஃ
ஓம் ஐம் ஹ்றுதயாய னமஃ | ஓம் ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹ | ஓம் க்லீம் ஶிகாயை வஷட் | ஓம் சாமும்டாயை
கவசாய ஹும் | ஓம் விச்சே னேத்ரத்ரயாய வௌஷட் | ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமும்டாயை விச்சே
அஸ்த்ராய பட் |

அக்ஷரன்யாஸஃ
ஓம் ஐம் னமஃ, ஶிகாயாம் | ஓம் ஹ்ரீம் னமஃ, தக்ஷிணனேத்ரே | ஓம் க்லீம் னமஃ, வாமனேத்ரே | ஓம்
சாம் னமஃ, தக்ஷிணகர்ணே | ஓம் மும் னமஃ, வாமகர்ணே | ஓம் டாம் னமஃ,
தக்ஷிணனாஸாபுடே | ஓம் யைம் னமஃ, வாமனாஸாபுடே | ஓம் விம் னமஃ, முகே | ஓம் ச்சேம்
னமஃ, குஹ்யே |
ஏவம் வின்யஸ்யாஷ்டவாரம் மூலேன வ்யாபகம் குர்யாத் |

திங்ன்யாஸஃ
ஓம் ஐம் ப்ராச்யை னமஃ | ஓம் ஐம் ஆக்னேய்யை னமஃ | ஓம் ஹ்ரீம் தக்ஷிணாயை னமஃ | ஓம் ஹ்ரீம்
னை‌றுத்யை னமஃ | ஓம் க்லீம் பதீச்யை னமஃ | ஓம் க்லீம் வாயுவ்யை னமஃ | ஓம் சாமும்டாயை
உதீச்யை னமஃ | ஓம் சாமும்டாயை ஐஶான்யை னமஃ | ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமும்டாயை விச்சே
ஊர்த்வாயை னமஃ | ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமும்டாயை விச்சே பூம்யை னமஃ |

த்யானம்
ஓம் கட்கம் சக்ரகதேஷுசாபபரிகாஞ்சூலம் புஶுண்டீம் ஶிரஃ
ஶங்கம் ஸன்தததீம் கரைஸ்த்ரினயனாம் ஸர்வாங்கபூஷாவ்றுதாம் |
னீலாஶ்மத்யுதிமாஸ்யபாததஶகாம் ஸேவே மஹாகாலிகாம்
யாமஸ்தௌத்ஸ்வபிதே ஹரௌ கமலஜோ ஹன்தும் மதும் கௌடபம் ||

ஓம் அக்ஷஸ்ரக்பரஶூ கதேஷுகுலிஶம் பத்மம் தனுஃ குண்டிகாம்
தண்டம் ஶக்திமஸிம் ச சர்ம ஜலஜம் கண்டாம் ஸுராபாஜனம் |
ஶூலம் பாஶஸுதர்ஶனே ச தததீம் ஹஸ்தைஃ ப்ரவாலப்ரபாம்
ஸேவே ஸைரிபமர்தினீமிஹ மஹாலக்ஷ்மீம் ஸரோஜஸ்திதாம் ||

ஓம் கம்டாஶூலஹலானி ஶம்கமுஸலே சக்ரம் தனுஃ ஸாயகம் |
ஹஸ்தாப்ஜைர்தததீம் கனாம்தவிலஸச்சீதாம்ஶுதுல்யப்ரபாம் |
கௌரீதேஹஸமுத்பவாம் த்ரிஜகதாதாரபூதாம் மஹா |
பூர்வாமத்ர ஸரஸ்வதீமனுபஜே ஶும்பாதிதைத்யார்தினீம் ||

ஓம் மாம் மாலேம் மஹாமாயே ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணி |
சதுர்வர்கஸ்த்வயி ன்யஸ்தஸ்தஸ்மான்மே ஸித்திதா பவ ||

ஓம் அவிக்னம் குரு மாலே த்வம் க்றுஹ்ணாமி தக்ஷிணே கரே |
ஜபகாலே ச ஸித்த்யர்தம் ப்ரஸீத மமஸித்தயே ||

ஐம் ஹ்ரீம் அக்ஷமாலிகாயை னமஃ || 108 ||

ஓம் மாம் மாலேம் மஹாமாயே ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணி |
சதுர்வர்கஸ்த்வயி ன்யஸ்தஸ்தஸ்மான்மே ஸித்திதா பவ ||

ஓம் அவிக்னம் குரு மாலே த்வம் க்றுஹ்ணாமி தக்ஷிணே கரே |
ஜபகாலே ச ஸித்த்யர்தம் ப்ரஸீத மமஸித்தயே ||

ஓம் அக்ஷமாலாதிபதயே ஸுஸித்திம் தேஹி தேஹி ஸர்வமன்த்ரார்தஸாதினி
ஸாதய ஸாதய ஸர்வஸித்திம் பரிகல்பய பரிகல்பய மே ஸ்வாஹா |

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமும்டாயை விச்சே || 108 ||

குஹ்யாதிகுஹ்யகோப்த்ரீ த்வம் க்றுஹாணாஸ்மத்க்றுதம் ஜபம் |
ஸித்திர்பவது மே தேவி த்வத்ப்ரஸாதான்மஹேஶ்வரி ||

ஓம் அக்ஷமாலாதிபதயே ஸுஸித்திம் தேஹி தேஹி ஸர்வமன்த்ரார்தஸாதினி
ஸாதய ஸாதய ஸர்வஸித்திம் பரிகல்பய பரிகல்பய மே ஸ்வாஹா |
குஹ்யாதிகுஹ்யகோப்த்ரீ த்வம் க்றுஹாணாஸ்மத்க்றுதம் ஜபம் |
ஸித்திர்பவது மே தேவி த்வத்ப்ரஸாதான்மஹேஶ்வரி ||

கரன்யாஸஃ
ஓம் ஹ்ரீம் அம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ | ஓம் சம் தர்ஜனீப்யாம் னமஃ | ஓம் டிம் மத்யமாப்யாம்
னமஃ | ஓம் காம் அனாமிகாப்யாம் னமஃ | ஓம் யைம் கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ | ஓம் ஹ்ரீம்
சம்டிகாயை கரதலகரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ |

ஹ்றுதயாதின்யாஸஃ
கட்கினீ ஶூலினீ கோரா கதினீ சக்ரிணீ ததா |
ஶங்கினீ சாபினீ பாணபுஶுண்டீ பைகாயுதா | ஹ்றுதயாய னமஃ ||

ஓம் ஶூலேன பாஹி னோ தேவி பாஹி கட்கேன சாம்பிகே |
கம்டாஸ்வனேன னஃ பாஹி சாபஜ்யானிஃஸ்வனேன ச | ஶிரஸே ஸ்வாஹா ||

ஓம் ப்ராச்யாம் ரக்ஷ ப்ரதீம்ச்யாம் ச ரக்ஷ சம்டிகே ரக்ஷ தக்ஷிணே |
ப்ராமணேனாத்மஶூலஸ்ய உத்தரஸ்யாம் ததேஶ்வரி | ஶிகாயை வஷட் ||

ஓம் ஸௌம்யானி யானி ரூபாணி த்ரைலோக்யே விசரன்தி தே |
யானி சாத்யர்தகோராணி தை ரக்ஷாஸ்மாம்ஸ்ததா புவம் | கவசாய ஹும் ||

ஓம் கட்கஶூலகதாதீனி யானிசாஸ்த்ராணி தே‌உம்பிகே |
கரபல்லவ ஸங்கீனி தைரஸ்மான் ரக்ஷ ஸர்வதஃ | னேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ||

ஓம் ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே |
பயேப்யஸ்த்ராஹி னோ தேவி துர்கே னமோ‌உஸ்துதே | அஸ்த்ராய பட் ||

த்யானம்
ஓம் வித்யுத்தாமப்ரபாம் ம்றுகபதிஸ்கம்தஸ்திதாம் பீஷணாம் |
கன்யாபிஃ கரவாலகேடவிலஸத்தஸ்தாபிராஸேவிதாம் |
ஹஸ்தைஶ்சக்ரகதாஸிகேடவிஶிகாம்ஶ்சாபம் குணம் தர்ஜனீம் |
பிப்ராணாமனலாத்மிகாம் ஶஶிதராம் துர்காம் த்ரினேத்ராம் பஜே ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.