Pages

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi in Gujarati

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi – Gujarati Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi – Gujarati Script

રચન: ઋષિ માર્કંડેય

શ્રીગણપતિર્જયતિ | ઓં અસ્ય શ્રીનવાવર્ણમન્ત્રસ્ય બ્રહ્મવિષ્ણુરુદ્રા ઋષયઃ,
ગાયત્ર્યુષ્ણિગનુષ્ટુભશ્છંદાંસિ શ્રીમહાકાલીમાહાલક્ષ્મીમહાસરસ્વત્યો દેવતાઃ,
ઐં બીજં, હ્રીં શક્તિ:, ક્લીં કીલકં, શ્રીમહાકાલીમાહાલક્ષ્મીમહાસરસ્વતીપ્રીત્યર્થે જપે
વિનિયોગઃ||

ઋષ્યાદિન્યાસઃ
બ્રહ્મવિષ્ણુરુદ્રા ઋષિભ્યો નમઃ, મુખે |
મહાકાલીમાહાલક્ષ્મીમહાસરસ્વતીદેવતાભ્યો નમઃ,હૃદિ | ઐં બીજાય નમઃ, ગુહ્યે |
હ્રીં શક્તયે નમઃ, પાદયોઃ | ક્લીં કીલકાય નમઃ, નાભૌ | ઓં ઐં હ્રીં ક્લીં ચામુંડાયૈ
વિચ્ચે — ઇતિ મૂલેન કરૌ સંશોધ્ય

કરન્યાસઃ
ઓં ઐમ અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ | ઓં હ્રીં તર્જનીભ્યાં નમઃ | ઓં ક્લીં મધ્યમાભ્યાં
નમઃ | ઓં ચામુંડાયૈ અનામિકાભ્યાં નમઃ | ઓં વિચ્ચે કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ | ઓં ઐં
હ્રીં ક્લીં ચામુંડાયૈ વિચ્ચે કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ |

હૃદયાદિન્યાસઃ
ઓં ઐં હૃદયાય નમઃ | ઓં હ્રીં શિરસે સ્વાહ | ઓં ક્લીં શિખાયૈ વષટ | ઓં ચામુંડાયૈ
કવચાય હુમ | ઓં વિચ્ચે નેત્રત્રયાય વૌષટ | ઓં ઐં હ્રીં ક્લીં ચામુંડાયૈ વિચ્ચે
અસ્ત્રાય ફટ |

અક્ષરન્યાસઃ
ઓં ઐં નમઃ, શિખાયામ | ઓં હ્રીં નમઃ, દક્ષિણનેત્રે | ઓં ક્લીં નમઃ, વામનેત્રે | ઓં
ચાં નમઃ, દક્ષિણકર્ણે | ઓં મું નમઃ, વામકર્ણે | ઓં ડાં નમઃ,
દક્ષિણનાસાપુટે | ઓં યૈં નમઃ, વામનાસાપુટે | ઓં વિં નમઃ, મુખે | ઓં ચ્ચેં
નમઃ, ગુહ્યે |
એવં વિન્યસ્યાષ્ટવારં મૂલેન વ્યાપકં કુર્યાત |

દિઙ્ન્યાસઃ
ઓં ઐં પ્રાચ્યૈ નમઃ | ઓં ઐમ આગ્નેય્યૈ નમઃ | ઓં હ્રીં દક્ષિણાયૈ નમઃ | ઓં હ્રીં
નૈ‌ઋત્યૈ નમઃ | ઓં ક્લીં પતીચ્યૈ નમઃ | ઓં ક્લીં વાયુવ્યૈ નમઃ | ઓં ચામુંડાયૈ
ઉદીચ્યૈ નમઃ | ઓં ચામુંડાયૈ ઐશાન્યૈ નમઃ | ઓં ઐં હ્રીં ક્લીં ચામુંડાયૈ વિચ્ચે
ઊર્ધ્વાયૈ નમઃ | ઓં ઐં હ્રીં ક્લીં ચામુંડાયૈ વિચ્ચે ભૂમ્યૈ નમઃ |

ધ્યાનમ
ઓં ખડ્ગં ચક્રગદેષુચાપપરિઘાઞ્છૂલં ભુશુણ્ડીં શિરઃ
શઙ્ખં સન્દધતીં કરૈસ્ત્રિનયનાં સર્વાઙ્ગભૂષાવૃતામ |
નીલાશ્મદ્યુતિમાસ્યપાદદશકાં સેવે મહાકાલિકાં
યામસ્તૌત્સ્વપિતે હરૌ કમલજો હન્તું મધું કૌટભમ ||

ઓં અક્ષસ્રક્પરશૂ ગદેષુકુલિશં પદ્મં ધનુઃ કુણ્ડિકાં
દણ્ડં શક્તિમસિં ચ ચર્મ જલજં ઘણ્ટાં સુરાભાજનમ |
શૂલં પાશસુદર્શને ચ દધતીં હસ્તૈઃ પ્રવાલપ્રભાં
સેવે સૈરિભમર્દિનીમિહ મહાલક્ષ્મીં સરોજસ્થિતામ ||

ઓં ઘંટાશૂલહલાનિ શંખમુસલે ચક્રં ધનુઃ સાયકમ |
હસ્તાબ્જૈર્ધધતીં ઘનાંતવિલસચ્છીતાંશુતુલ્યપ્રભામ |
ગૌરીદેહસમુદ્ભવાં ત્રિજગતાધારભૂતાં મહા |
પૂર્વામત્ર સરસ્વતીમનુભજે શુંભાદિદૈત્યાર્ધિનીમ ||

ઓં માં માલેં મહામાયે સર્વશક્તિસ્વરૂપિણિ |
ચતુર્વર્ગસ્ત્વયિ ન્યસ્તસ્તસ્માન્મે સિદ્ધિદા ભવ ||

ઓં અવિઘ્નં કુરુ માલે ત્વં ગૃહ્ણામિ દક્ષિણે કરે |
જપકાલે ચ સિદ્ધ્યર્થં પ્રસીદ મમસિદ્ધયે ||

ઐં હ્રીમ અક્ષમાલિકાયૈ નમઃ || 108 ||

ઓં માં માલેં મહામાયે સર્વશક્તિસ્વરૂપિણિ |
ચતુર્વર્ગસ્ત્વયિ ન્યસ્તસ્તસ્માન્મે સિદ્ધિદા ભવ ||

ઓં અવિઘ્નં કુરુ માલે ત્વં ગૃહ્ણામિ દક્ષિણે કરે |
જપકાલે ચ સિદ્ધ્યર્થં પ્રસીદ મમસિદ્ધયે ||

ઓં અક્ષમાલાધિપતયે સુસિદ્ધિં દેહિ દેહિ સર્વમન્ત્રાર્થસાધિનિ
સાધય સાધય સર્વસિદ્ધિં પરિકલ્પય પરિકલ્પય મે સ્વાહા |

ઓં ઐં હ્રીં ક્લીં ચામુંડાયૈ વિચ્ચે || 108 ||

ગુહ્યાતિગુહ્યગોપ્ત્રી ત્વં ગૃહાણાસ્મત્કૃતં જપમ |
સિદ્ધિર્ભવતુ મે દેવિ ત્વત્પ્રસાદાન્મહેશ્વરિ ||

ઓં અક્ષમાલાધિપતયે સુસિદ્ધિં દેહિ દેહિ સર્વમન્ત્રાર્થસાધિનિ
સાધય સાધય સર્વસિદ્ધિં પરિકલ્પય પરિકલ્પય મે સ્વાહા |
ગુહ્યાતિગુહ્યગોપ્ત્રી ત્વં ગૃહાણાસ્મત્કૃતં જપમ |
સિદ્ધિર્ભવતુ મે દેવિ ત્વત્પ્રસાદાન્મહેશ્વરિ ||

કરન્યાસઃ
ઓં હ્રીમ અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ | ઓં ચં તર્જનીભ્યાં નમઃ | ઓં ડિં મધ્યમાભ્યાં
નમઃ | ઓં કામ અનામિકાભ્યાં નમઃ | ઓં યૈં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ | ઓં હ્રીં
ચંડિકાયૈ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ |

હૃદયાદિન્યાસઃ
ખડ્ગિની શૂલિની ઘોરા ગદિની ચક્રિણી તથા |
શઙ્ખિની ચાપિની બાણભુશુણ્ડી પૈઘાયુધા | હૃદયાય નમઃ ||

ઓં શૂલેન પાહિ નો દેવિ પાહિ ખડ્ગેન ચાંબિકે |
ઘંટાસ્વનેન નઃ પાહિ ચાપજ્યાનિઃસ્વનેન ચ | શિરસે સ્વાહા ||

ઓં પ્રાચ્યાં રક્ષ પ્રતીંચ્યાં ચ રક્ષ ચંડિકે રક્ષ દક્ષિણે |
ભ્રામણેનાત્મશૂલસ્ય ઉત્તરસ્યાં તથેશ્વરિ | શિખાયૈ વષટ ||

ઓં સૌમ્યાનિ યાનિ રૂપાણિ ત્રૈલોક્યે વિચરન્તિ તે |
યાનિ ચાત્યર્થઘોરાણિ તૈ રક્ષાસ્માંસ્તથા ભુવમ | કવચાય હુમ ||

ઓં ખડ્ગશૂલગદાદીનિ યાનિચાસ્ત્રાણિ તે‌உમ્બિકે |
કરપલ્લવ સઙ્ગીનિ તૈરસ્માન રક્ષ સર્વતઃ | નેત્રત્રયાય વૌષટ ||

ઓં સર્વસ્વરૂપે સર્વેશે સર્વશક્તિસમન્વિતે |
ભયેભ્યસ્ત્રાહિ નો દેવિ દુર્ગે નમો‌உસ્તુતે | અસ્ત્રાય ફટ ||

ધ્યાનમ
ઓં વિદ્યુદ્દામપ્રભાં મૃગપતિસ્કંધસ્થિતાં ભીષણામ |
કન્યાભિઃ કરવાલખેટવિલસદ્ધસ્તાભિરાસેવિતામ |
હસ્તૈશ્ચક્રગદાસિખેટવિશિખાંશ્ચાપં ગુણં તર્જનીમ |
બિભ્રાણામનલાત્મિકાં શશિધરાં દુર્ગાં ત્રિનેત્રાં ભજે ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.