Pages

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram in Bengali

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram – Bengali Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram – Bengali Script

রচন: ঋষি মার্কংডেয়

অস্য় শ্রী কীলক স্তোত্র মহা মন্ত্রস্য় | শিব ঋষিঃ | অনুষ্টুপ ছংদঃ | মহাসরস্বতী দেবতা | মংত্রোদিত দেব্য়ো বীজম | নবার্ণো মংত্রশক্তি|শ্রী সপ্ত শতী মংত্র স্তত্বং স্রী জগদংবা প্রীত্য়র্থে সপ্তশতী পাঠাংগত্বএন জপে বিনিয়োগঃ |

ওং নমশ্চণ্ডিকায়ৈ
মার্কণ্ডেয় উবাচ

ওং বিশুদ্ধ জ্ঞানদেহায় ত্রিবেদী দিব্য়চক্ষুষে |
শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি নিমিত্তায় নমঃ সোমার্থ ধারিণে ||1||

সর্বমেত দ্বিজানীয়ান্মন্ত্রাণাপি কীলকম |
সো‌உপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সততং জাপ্য় তত্পরঃ ||2||

সিদ্ধ্য়ন্তুচ্চাটনাদীনি কর্মাণি সকলান্য়পি |
এতেন স্তুবতাং দেবীং স্তোত্রবৃংদেন ভক্তিতঃ ||3||

ন মন্ত্রো নৌষধং তস্য় ন কিঞ্চি দপি বিধ্য়তে |
বিনা জাপ্য়ম ন সিদ্ধ্য়েত্তু সর্ব মুচ্চাটনাদিকম ||4||

সমগ্রাণ্য়পি সেত্স্য়ন্তি লোকশজ্ঞ্কা মিমাং হরঃ |
কৃত্বা নিমন্ত্রয়ামাস সর্ব মেব মিদং শুভম ||5||

স্তোত্রংবৈ চণ্ডিকায়াস্তু তচ্চ গুহ্য়ং চকার সঃ |
সমাপ্নোতি সপুণ্য়েন তাং য়থাবন্নিমন্ত্রণাং ||6||

সোপি‌உক্ষেম মবাপ্নোতি সর্ব মেব ন সংশয়ঃ |
কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দশ্য়াম অষ্টম্য়াং বা সমাহিতঃ ||6||

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি নান্য় থৈষা প্রসীদতি |
ইত্থং রূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম| ||8||

য়ো নিষ্কীলাং বিধায়ৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্য় শঃ |
স সিদ্ধঃ স গণঃ সো‌உথ গন্ধর্বো জায়তে ধ্রুবম ||9||

ন চৈবা পাটবং তস্য় ভয়ং ক্বাপি ন জায়তে |
নাপ মৃত্য়ু বশং য়াতি মৃতেচ মোক্ষমাপ্নুয়াত ||1০||

জ্ঞাত্বাপ্রারভ্য় কুর্বীত হ্য়কুর্বাণো বিনশ্য়তি |
ততো জ্ঞাত্বৈব সম্পূর্নম ইদং প্রারভ্য়তে বুধৈঃ ||11||

সৌভাগ্য়াদিচ য়ত্কিঞ্চিদ দৃশ্য়তে ললনাজনে |
তত্সর্বং তত্প্রসাদেন তেন জপ্য়মিদং শুভং ||12||

শনৈস্তু জপ্য়মানে‌உস্মিন স্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈঃ|
ভবত্য়েব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্য়মেবতত ||13||

ঐশ্বর্য়ং তত্প্রসাদেন সৌভাগ্য়ারোগ্য়মেবচঃ |
শত্রুহানিঃ পরো মোক্ষঃ স্তূয়তে সান কিং জনৈ ||14||

চণ্দিকাং হৃদয়েনাপি য়ঃ স্মরেত সততং নরঃ |
হৃদ্য়ং কামমবাপ্নোতি হৃদি দেবী সদা বসেত ||15||

অগ্রতো‌உমুং মহাদেব কৃতং কীলকবারণম |
নিষ্কীলঞ্চ তথা কৃত্বা পঠিতব্য়ং সমাহিতৈঃ ||16||

|| ইতি শ্রী ভগবতী কীলক স্তোত্রং সমাপ্তম ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.