Pages

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram in Oriya

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram – Oriya Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram – Oriya Script

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ

ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ କୀଲକ ସ୍ତୋତ୍ର ମହା ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ | ଶିଵ ଋଷିଃ | ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛଂଦଃ | ମହାସରସ୍ଵତୀ ଦେଵତା | ମଂତ୍ରୋଦିତ ଦେଵ୍ୟୋ ବୀଜମ | ନଵାର୍ଣୋ ମଂତ୍ରଶକ୍ତି|ଶ୍ରୀ ସପ୍ତ ଶତୀ ମଂତ୍ର ସ୍ତତ୍ଵଂ ସ୍ରୀ ଜଗଦଂବା ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ସପ୍ତଶତୀ ପାଠାଂଗତ୍ଵଏନ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ |

ଓଂ ନମଶ୍ଚଣ୍ଡିକାୟୈ
ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉଵାଚ

ଓଂ ଵିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନଦେହାୟ ତ୍ରିଵେଦୀ ଦିଵ୍ୟଚକ୍ଷୁଷେ |
ଶ୍ରେୟଃ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତାୟ ନମଃ ସୋମାର୍ଥ ଧାରିଣେ ||1||

ସର୍ଵମେତ ଦ୍ଵିଜାନୀୟାନ୍ମନ୍ତ୍ରାଣାପି କୀଲକମ |
ସୋ‌உପି କ୍ଷେମମଵାପ୍ନୋତି ସତତଂ ଜାପ୍ୟ ତତ୍ପରଃ ||2||

ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତୁଚ୍ଚାଟନାଦୀନି କର୍ମାଣି ସକଲାନ୍ୟପି |
ଏତେନ ସ୍ତୁଵତାଂ ଦେଵୀଂ ସ୍ତୋତ୍ରଵୃଂଦେନ ଭକ୍ତିତଃ ||3||

ନ ମନ୍ତ୍ରୋ ନୌଷଧଂ ତସ୍ୟ ନ କିଞ୍ଚି ଦପି ଵିଧ୍ୟତେ |
ଵିନା ଜାପ୍ୟମ ନ ସିଦ୍ଧ୍ୟେତ୍ତୁ ସର୍ଵ ମୁଚ୍ଚାଟନାଦିକମ ||4||

ସମଗ୍ରାଣ୍ୟପି ସେତ୍ସ୍ୟନ୍ତି ଲୋକଶଜ୍ଞ୍କା ମିମାଂ ହରଃ |
କୃତ୍ଵା ନିମନ୍ତ୍ରୟାମାସ ସର୍ଵ ମେଵ ମିଦଂ ଶୁଭମ ||5||

ସ୍ତୋତ୍ରଂଵୈ ଚଣ୍ଡିକାୟାସ୍ତୁ ତଚ୍ଚ ଗୁହ୍ୟଂ ଚକାର ସଃ |
ସମାପ୍ନୋତି ସପୁଣ୍ୟେନ ତାଂ ୟଥାଵନ୍ନିମନ୍ତ୍ରଣାଂ ||6||

ସୋପି‌உକ୍ଷେମ ମଵାପ୍ନୋତି ସର୍ଵ ମେଵ ନ ସଂଶୟଃ |
କୃଷ୍ଣାୟାଂ ଵା ଚତୁର୍ଦଶ୍ୟାମ ଅଷ୍ଟମ୍ୟାଂ ଵା ସମାହିତଃ ||6||

ଦଦାତି ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣାତି ନାନ୍ୟ ଥୈଷା ପ୍ରସୀଦତି |
ଇତ୍ଥଂ ରୂପେଣ କୀଲେନ ମହାଦେଵେନ କୀଲିତମ| ||8||

ୟୋ ନିଷ୍କୀଲାଂ ଵିଧାୟୈନାଂ ଚଣ୍ଡୀଂ ଜପତି ନିତ୍ୟ ଶଃ |
ସ ସିଦ୍ଧଃ ସ ଗଣଃ ସୋ‌உଥ ଗନ୍ଧର୍ଵୋ ଜାୟତେ ଧ୍ରୁଵମ ||9||

ନ ଚୈଵା ପାଟଵଂ ତସ୍ୟ ଭୟଂ କ୍ଵାପି ନ ଜାୟତେ |
ନାପ ମୃତ୍ୟୁ ଵଶଂ ୟାତି ମୃତେଚ ମୋକ୍ଷମାପ୍ନୁୟାତ ||10||

ଜ୍ଞାତ୍ଵାପ୍ରାରଭ୍ୟ କୁର୍ଵୀତ ହ୍ୟକୁର୍ଵାଣୋ ଵିନଶ୍ୟତି |
ତତୋ ଜ୍ଞାତ୍ଵୈଵ ସମ୍ପୂର୍ନମ ଇଦଂ ପ୍ରାରଭ୍ୟତେ ବୁଧୈଃ ||11||

ସୌଭାଗ୍ୟାଦିଚ ୟତ୍କିଞ୍ଚିଦ ଦୃଶ୍ୟତେ ଲଲନାଜନେ |
ତତ୍ସର୍ଵଂ ତତ୍ପ୍ରସାଦେନ ତେନ ଜପ୍ୟମିଦଂ ଶୁଭଂ ||12||

ଶନୈସ୍ତୁ ଜପ୍ୟମାନେ‌உସ୍ମିନ ସ୍ତୋତ୍ରେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁଚ୍ଚକୈଃ|
ଭଵତ୍ୟେଵ ସମଗ୍ରାପି ତତଃ ପ୍ରାରଭ୍ୟମେଵତତ ||13||

ଐଶ୍ଵର୍ୟଂ ତତ୍ପ୍ରସାଦେନ ସୌଭାଗ୍ୟାରୋଗ୍ୟମେଵଚଃ |
ଶତ୍ରୁହାନିଃ ପରୋ ମୋକ୍ଷଃ ସ୍ତୂୟତେ ସାନ କିଂ ଜନୈ ||14||

ଚଣ୍ଦିକାଂ ହୃଦୟେନାପି ୟଃ ସ୍ମରେତ ସତତଂ ନରଃ |
ହୃଦ୍ୟଂ କାମମଵାପ୍ନୋତି ହୃଦି ଦେଵୀ ସଦା ଵସେତ ||15||

ଅଗ୍ରତୋ‌உମୁଂ ମହାଦେଵ କୃତଂ କୀଲକଵାରଣମ |
ନିଷ୍କୀଲଞ୍ଚ ତଥା କୃତ୍ଵା ପଠିତଵ୍ୟଂ ସମାହିତୈଃ ||16||

|| ଇତି ଶ୍ରୀ ଭଗଵତୀ କୀଲକ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମାପ୍ତମ ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.