Pages

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Gujarati

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 – Gujarati Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 – Gujarati Script

રચન: ઋષિ માર્કંડેય

નારાયણીસ્તુતિર્નામ એકાદશો‌உધ્યાયઃ ||

ધ્યાનં
ઓં બાલાર્કવિદ્યુતિમ ઇંદુકિરીટાં તુંગકુચાં નયનત્રયયુક્તામ |
સ્મેરમુખીં વરદાંકુશપાશભીતિકરાં પ્રભજે ભુવનેશીમ ||

ઋષિરુવાચ||1||

દેવ્યા હતે તત્ર મહાસુરેન્દ્રે
સેન્દ્રાઃ સુરા વહ્નિપુરોગમાસ્તામ|
કાત્યાયનીં તુષ્ટુવુરિષ્ટલાભા-
દ્વિકાસિવક્ત્રાબ્જ વિકાસિતાશાઃ || 2 ||

દેવિ પ્રપન્નાર્તિહરે પ્રસીદ
પ્રસીદ માતર્જગતો‌உભિલસ્ય|
પ્રસીદવિશ્વેશ્વરિ પાહિવિશ્વં
ત્વમીશ્વરી દેવિ ચરાચરસ્ય ||3||

આધાર ભૂતા જગતસ્ત્વમેકા
મહીસ્વરૂપેણ યતઃ સ્થિતાસિ
અપાં સ્વરૂપ સ્થિતયા ત્વયૈત
દાપ્યાયતે કૃત્સ્નમલઙ્ઘ્ય વીર્યે ||4||

ત્વં વૈષ્ણવીશક્તિરનન્તવીર્યા
વિશ્વસ્ય બીજં પરમાસિ માયા|
સમ્મોહિતં દેવિસમસ્ત મેતત-
ત્ત્વં વૈ પ્રસન્ના ભુવિ મુક્તિહેતુઃ ||5||

વિદ્યાઃ સમસ્તાસ્તવ દેવિ ભેદાઃ|
સ્ત્રિયઃ સમસ્તાઃ સકલા જગત્સુ|
ત્વયૈકયા પૂરિતમમ્બયૈતત
કાતે સ્તુતિઃ સ્તવ્યપરાપરોક્તિઃ ||6||

સર્વ ભૂતા યદા દેવી ભુક્તિ મુક્તિપ્રદાયિની|
ત્વં સ્તુતા સ્તુતયે કા વા ભવન્તુ પરમોક્તયઃ ||7||

સર્વસ્ય બુદ્ધિરૂપેણ જનસ્ય હૃદિ સંસ્થિતે|
સ્વર્ગાપવર્ગદે દેવિ નારાયણિ નમો‌உસ્તુતે ||8||

કલાકાષ્ઠાદિરૂપેણ પરિણામ પ્રદાયિનિ|
વિશ્વસ્યોપરતૌ શક્તે નારાયણિ નમોસ્તુતે ||9||

સર્વ મઙ્ગળ માઙ્ગળ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે|
શરણ્યે ત્રયંબકે ગૌરી નારાયણિ નમો‌உસ્તુતે ||10||

સૃષ્ટિસ્થિતિવિનાશાનાં શક્તિભૂતે સનાતનિ|
ગુણાશ્રયે ગુણમયે નારાયણિ નમો‌உસ્તુતે ||11||

શરણાગત દીનાર્ત પરિત્રાણપરાયણે|
સર્વસ્યાર્તિહરે દેવિ નારાયણિ નમો‌உસ્તુતે ||12||

હંસયુક્ત વિમાનસ્થે બ્રહ્માણી રૂપધારિણી|
કૌશામ્ભઃ ક્ષરિકે દેવિ નારાયણિ નમો‌உસ્તુતે ||13||

ત્રિશૂલચન્દ્રાહિધરે મહાવૃષભવાહિનિ|
માહેશ્વરી સ્વરૂપેણ નારાયણિ નમો‌உસ્તુતે ||14||

મયૂર કુક્કુટવૃતે મહાશક્તિધરે‌உનઘે|
કૌમારીરૂપસંસ્થાને નારાયણિ નમોસ્તુતે||15||

શઙ્ખચક્રગદાશાર્ઙ્ગગૃહીતપરમાયુધે|
પ્રસીદ વૈષ્ણવીરૂપેનારાયણિ નમો‌உસ્તુતે||16||

ગૃહીતોગ્રમહાચક્રે દંષ્ત્રોદ્ધૃતવસુન્ધરે|
વરાહરૂપિણિ શિવે નારાયણિ નમોસ્તુતે||17||

નૃસિંહરૂપેણોગ્રેણ હન્તું દૈત્યાન કૃતોદ્યમે|
ત્રૈલોક્યત્રાણસહિતે નારાયણિ નમો‌உસ્તુતે||18||

કિરીટિનિ મહાવજ્રે સહસ્રનયનોજ્જ્વલે|
વૃત્રપ્રાણહારે ચૈન્દ્રિ નારાયણિ નમો‌உસ્તુતે ||19||

શિવદૂતીસ્વરૂપેણ હતદૈત્ય મહાબલે|
ઘોરરૂપે મહારાવે નારાયણિ નમો‌உસ્તુતે||20||

દંષ્ત્રાકરાળ વદને શિરોમાલાવિભૂષણે|
ચામુણ્ડે મુણ્ડમથને નારાયણિ નમો‌உસ્તુતે||21||

લક્ષ્મી લજ્જે મહાવિધ્યે શ્રદ્ધે પુષ્ટિ સ્વધે ધ્રુવે|
મહારાત્રિ મહામાયે નારાયણિ નમો‌உસ્તુતે||22||

મેધે સરસ્વતિ વરે ભૂતિ બાભ્રવિ તામસિ|
નિયતે ત્વં પ્રસીદેશે નારાયણિ નમો‌உસ્તુતે||23||

સર્વસ્વરૂપે સર્વેશે સર્વશક્તિસમન્વિતે|
ભયેભ્યસ્ત્રાહિ નો દેવિ દુર્ગે દેવિ નમો‌உસ્તુતે ||24||

એતત્તે વદનં સૌમ્યં લોચનત્રયભૂષિતમ|
પાતુ નઃ સર્વભૂતેભ્યઃ કાત્યાયિનિ નમો‌உસ્તુતે ||25||

જ્વાલાકરાળમત્યુગ્રમશેષાસુરસૂદનમ|
ત્રિશૂલં પાતુ નો ભીતિર્ભદ્રકાલિ નમો‌உસ્તુતે||26||

હિનસ્તિ દૈત્યતેજાંસિ સ્વનેનાપૂર્ય યા જગત|
સા ઘણ્ટા પાતુ નો દેવિ પાપેભ્યો નઃ સુતાનિવ||27||

અસુરાસૃગ્વસાપઙ્કચર્ચિતસ્તે કરોજ્વલઃ|
શુભાય ખડ્ગો ભવતુ ચણ્ડિકે ત્વાં નતા વયમ||28||

રોગાનશેષાનપહંસિ તુષ્ટા
રુષ્ટા તુ કામા સકલાનભીષ્ટાન
ત્વામાશ્રિતાનાં ન વિપન્નરાણાં|
ત્વામાશ્રિતા શ્રયતાં પ્રયાન્તિ||29||

એતત્કૃતં યત્કદનં ત્વયાદ્ય
દર્મદ્વિષાં દેવિ મહાસુરાણામ|
રૂપૈરનેકૈર્ભહુધાત્મમૂર્તિં
કૃત્વામ્ભિકે તત્પ્રકરોતિ કાન્યા||30||

વિદ્યાસુ શાસ્ત્રેષુ વિવેક દીપે
ષ્વાદ્યેષુ વાક્યેષુ ચ કા ત્વદન્યા
મમત્વગર્તે‌உતિ મહાન્ધકારે
વિભ્રામયત્યેતદતીવ વિશ્વમ||31||

રક્ષાંસિ યત્રો ગ્રવિષાશ્ચ નાગા
યત્રારયો દસ્યુબલાનિ યત્ર|
દવાનલો યત્ર તથાબ્ધિમધ્યે
તત્ર સ્થિતા ત્વં પરિપાસિ વિશ્વમ||32||

વિશ્વેશ્વરિ ત્વં પરિપાસિ વિશ્વં
વિશ્વાત્મિકા ધારયસીતિ વિશ્વમ|
વિશ્વેશવન્ધ્યા ભવતી ભવન્તિ
વિશ્વાશ્રયા યેત્વયિ ભક્તિનમ્રાઃ||33||

દેવિ પ્રસીદ પરિપાલય નો‌உરિ
ભીતેર્નિત્યં યથાસુરવદાદધુનૈવ સદ્યઃ|
પાપાનિ સર્વ જગતાં પ્રશમં નયાશુ
ઉત્પાતપાકજનિતાંશ્ચ મહોપસર્ગાન||34||

પ્રણતાનાં પ્રસીદ ત્વં દેવિ વિશ્વાર્તિ હારિણિ|
ત્રૈલોક્યવાસિનામીડ્યે લોકાનાં વરદા ભવ||35||

દેવ્યુવાચ||36||

વરદાહં સુરગણા પરં યન્મનસેચ્ચથ|
તં વૃણુધ્વં પ્રયચ્છામિ જગતામુપકારકમ ||37||

દેવા ઊચુઃ||38||

સર્વબાધા પ્રશમનં ત્રૈલોક્યસ્યાખિલેશ્વરિ|
એવમેવ ત્વયાકાર્ય મસ્મદ્વૈરિ વિનાશનમ||39||

દેવ્યુવાચ||40||

વૈવસ્વતે‌உન્તરે પ્રાપ્તે અષ્ટાવિંશતિમે યુગે|
શુમ્ભો નિશુમ્ભશ્ચૈવાન્યાવુત્પત્સ્યેતે મહાસુરૌ ||41||

નન્દગોપગૃહે જાતા યશોદાગર્ભ સંભવા|
તતસ્તૌનાશયિષ્યામિ વિન્ધ્યાચલનિવાસિની||42||

પુનરપ્યતિરૌદ્રેણ રૂપેણ પૃથિવીતલે|
અવતીર્ય હવિષ્યામિ વૈપ્રચિત્તાંસ્તુ દાનવાન ||43||

ભક્ષ્ય યન્ત્યાશ્ચ તાનુગ્રાન વૈપ્રચિત્તાન મહાસુરાન|
રક્તદન્તા ભવિષ્યન્તિ દાડિમીકુસુમોપમાઃ||44||

તતો માં દેવતાઃ સ્વર્ગે મર્ત્યલોકે ચ માનવાઃ|
સ્તુવન્તો વ્યાહરિષ્યન્તિ સતતં રક્તદન્તિકામ||45||

ભૂયશ્ચ શતવાર્ષિક્યામ અનાવૃષ્ટ્યામનમ્ભસિ|
મુનિભિઃ સંસ્તુતા ભૂમૌ સમ્ભવિષ્યામ્યયોનિજા ||46||

તતઃ શતેન નેત્રાણાં નિરીક્ષિષ્યામ્યહં મુનીન
કીર્તિયિષ્યન્તિ મનુજાઃ શતાક્ષીમિતિ માં તતઃ||47||

તતો‌உ હમખિલં લોકમાત્મદેહસમુદ્ભવૈઃ|
ભરિષ્યામિ સુરાઃ શાકૈરાવૃષ્ટેઃ પ્રાણ ધારકૈઃ||48||

શાકમ્ભરીતિ વિખ્યાતિં તદા યાસ્યામ્યહં ભુવિ|
તત્રૈવ ચ વધિષ્યામિ દુર્ગમાખ્યં મહાસુરમ||49||

દુર્ગાદેવીતિ વિખ્યાતં તન્મે નામ ભવિષ્યતિ|
પુનશ્ચાહં યદાભીમં રૂપં કૃત્વા હિમાચલે||50||

રક્ષાંસિ ક્ષયયિષ્યામિ મુનીનાં ત્રાણ કારણાત|
તદા માં મુનયઃ સર્વે સ્તોષ્યન્ત્યાન મ્રમૂર્તયઃ||51||

ભીમાદેવીતિ વિખ્યાતં તન્મે નામ ભવિષ્યતિ|
યદારુણાખ્યસ્ત્રૈલોક્યે મહાબાધાં કરિષ્યતિ||52||

તદાહં ભ્રામરં રૂપં કૃત્વાસજ્ખ્યેયષટ્પદમ|
ત્રૈલોક્યસ્ય હિતાર્થાય વધિષ્યામિ મહાસુરમ||53||

ભ્રામરીતિચ માં લોકા સ્તદાસ્તોષ્યન્તિ સર્વતઃ|
ઇત્થં યદા યદા બાધા દાનવોત્થા ભવિષ્યતિ||54||

તદા તદાવતીર્યાહં કરિષ્યામ્યરિસંક્ષયમ ||55||

|| સ્વસ્તિ શ્રી માર્કણ્ડેય પુરાણે સાવર્નિકે મન્વન્તરે દેવિ મહત્મ્યે નારાયણીસ્તુતિર્નામ એકાદશો‌உધ્યાયઃ સમાપ્તમ ||

આહુતિ
ઓં ક્લીં જયંતી સાંગાયૈ સશક્તિકાયૈ સપરિવારાયૈ સવાહનાયૈ લક્ષ્મીબીજાધિષ્તાયૈ ગરુડવાહન્યૈ નારયણી દેવ્યૈ-મહાહુતિં સમર્પયામિ નમઃ સ્વાહા ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.