Pages

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Malayalam

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 – Malayalam Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 – Malayalam Script

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ

നാരായണീസ്തുതിര്നാമ ഏകാദശോ‌உധ്യായഃ ||

ധ്യാനം
ഓം ബാലാര്കവിദ്യുതിമ് ഇംദുകിരീടാം തുംഗകുചാം നയനത്രയയുക്താമ് |
സ്മേരമുഖീം വരദാംകുശപാശഭീതികരാം പ്രഭജേ ഭുവനേശീമ് ||

ഋഷിരുവാച||1||

ദേവ്യാ ഹതേ തത്ര മഹാസുരേന്ദ്രേ
സേന്ദ്രാഃ സുരാ വഹ്നിപുരോഗമാസ്താമ്|
കാത്യായനീം തുഷ്ടുവുരിഷ്ടലാഭാ-
ദ്വികാസിവക്ത്രാബ്ജ വികാസിതാശാഃ || 2 ||

ദേവി പ്രപന്നാര്തിഹരേ പ്രസീദ
പ്രസീദ മാതര്ജഗതോ‌உഭിലസ്യ|
പ്രസീദവിശ്വേശ്വരി പാഹിവിശ്വം
ത്വമീശ്വരീ ദേവി ചരാചരസ്യ ||3||

ആധാര ഭൂതാ ജഗതസ്ത്വമേകാ
മഹീസ്വരൂപേണ യതഃ സ്ഥിതാസി
അപാം സ്വരൂപ സ്ഥിതയാ ത്വയൈത
ദാപ്യായതേ കൃത്സ്നമലങ്ഘ്യ വീര്യേ ||4||

ത്വം വൈഷ്ണവീശക്തിരനന്തവീര്യാ
വിശ്വസ്യ ബീജം പരമാസി മായാ|
സമ്മോഹിതം ദേവിസമസ്ത മേതത്-
ത്ത്വം വൈ പ്രസന്നാ ഭുവി മുക്തിഹേതുഃ ||5||

വിദ്യാഃ സമസ്താസ്തവ ദേവി ഭേദാഃ|
സ്ത്രിയഃ സമസ്താഃ സകലാ ജഗത്സു|
ത്വയൈകയാ പൂരിതമമ്ബയൈതത്
കാതേ സ്തുതിഃ സ്തവ്യപരാപരോക്തിഃ ||6||

സര്വ ഭൂതാ യദാ ദേവീ ഭുക്തി മുക്തിപ്രദായിനീ|
ത്വം സ്തുതാ സ്തുതയേ കാ വാ ഭവന്തു പരമോക്തയഃ ||7||

സര്വസ്യ ബുദ്ധിരൂപേണ ജനസ്യ ഹൃദി സംസ്ഥിതേ|
സ്വര്ഗാപവര്ഗദേ ദേവി നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||8||

കലാകാഷ്ഠാദിരൂപേണ പരിണാമ പ്രദായിനി|
വിശ്വസ്യോപരതൗ ശക്തേ നാരായണി നമോസ്തുതേ ||9||

സര്വ മങ്ഗള മാങ്ഗള്യേ ശിവേ സര്വാര്ഥ സാധികേ|
ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരീ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||10||

സൃഷ്ടിസ്ഥിതിവിനാശാനാം ശക്തിഭൂതേ സനാതനി|
ഗുണാശ്രയേ ഗുണമയേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||11||

ശരണാഗത ദീനാര്ത പരിത്രാണപരായണേ|
സര്വസ്യാര്തിഹരേ ദേവി നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||12||

ഹംസയുക്ത വിമാനസ്ഥേ ബ്രഹ്മാണീ രൂപധാരിണീ|
കൗശാമ്ഭഃ ക്ഷരികേ ദേവി നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||13||

ത്രിശൂലചന്ദ്രാഹിധരേ മഹാവൃഷഭവാഹിനി|
മാഹേശ്വരീ സ്വരൂപേണ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||14||

മയൂര കുക്കുടവൃതേ മഹാശക്തിധരേ‌உനഘേ|
കൗമാരീരൂപസംസ്ഥാനേ നാരായണി നമോസ്തുതേ||15||

ശങ്ഖചക്രഗദാശാര്ങ്ഗഗൃഹീതപരമായുധേ|
പ്രസീദ വൈഷ്ണവീരൂപേനാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||16||

ഗൃഹീതോഗ്രമഹാചക്രേ ദംഷ്ത്രോദ്ധൃതവസുന്ധരേ|
വരാഹരൂപിണി ശിവേ നാരായണി നമോസ്തുതേ||17||

നൃസിംഹരൂപേണോഗ്രേണ ഹന്തും ദൈത്യാന് കൃതോദ്യമേ|
ത്രൈലോക്യത്രാണസഹിതേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||18||

കിരീടിനി മഹാവജ്രേ സഹസ്രനയനോജ്ജ്വലേ|
വൃത്രപ്രാണഹാരേ ചൈന്ദ്രി നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||19||

ശിവദൂതീസ്വരൂപേണ ഹതദൈത്യ മഹാബലേ|
ഘോരരൂപേ മഹാരാവേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||20||

ദംഷ്ത്രാകരാള വദനേ ശിരോമാലാവിഭൂഷണേ|
ചാമുണ്ഡേ മുണ്ഡമഥനേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||21||

ലക്ഷ്മീ ലജ്ജേ മഹാവിധ്യേ ശ്രദ്ധേ പുഷ്ടി സ്വധേ ധ്രുവേ|
മഹാരാത്രി മഹാമായേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||22||

മേധേ സരസ്വതി വരേ ഭൂതി ബാഭ്രവി താമസി|
നിയതേ ത്വം പ്രസീദേശേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||23||

സര്വസ്വരൂപേ സര്വേശേ സര്വശക്തിസമന്വിതേ|
ഭയേഭ്യസ്ത്രാഹി നോ ദേവി ദുര്ഗേ ദേവി നമോ‌உസ്തുതേ ||24||

ഏതത്തേ വദനം സൗമ്യം ലോചനത്രയഭൂഷിതമ്|
പാതു നഃ സര്വഭൂതേഭ്യഃ കാത്യായിനി നമോ‌உസ്തുതേ ||25||

ജ്വാലാകരാളമത്യുഗ്രമശേഷാസുരസൂദനമ്|
ത്രിശൂലം പാതു നോ ഭീതിര്ഭദ്രകാലി നമോ‌உസ്തുതേ||26||

ഹിനസ്തി ദൈത്യതേജാംസി സ്വനേനാപൂര്യ യാ ജഗത്|
സാ ഘണ്ടാ പാതു നോ ദേവി പാപേഭ്യോ നഃ സുതാനിവ||27||

അസുരാസൃഗ്വസാപങ്കചര്ചിതസ്തേ കരോജ്വലഃ|
ശുഭായ ഖഡ്ഗോ ഭവതു ചണ്ഡികേ ത്വാം നതാ വയമ്||28||

രോഗാനശേഷാനപഹംസി തുഷ്ടാ
രുഷ്ടാ തു കാമാ സകലാനഭീഷ്ടാന്
ത്വാമാശ്രിതാനാം ന വിപന്നരാണാം|
ത്വാമാശ്രിതാ ശ്രയതാം പ്രയാന്തി||29||

ഏതത്കൃതം യത്കദനം ത്വയാദ്യ
ദര്മദ്വിഷാം ദേവി മഹാസുരാണാമ്|
രൂപൈരനേകൈര്ഭഹുധാത്മമൂര്തിം
കൃത്വാമ്ഭികേ തത്പ്രകരോതി കാന്യാ||30||

വിദ്യാസു ശാസ്ത്രേഷു വിവേക ദീപേ
ഷ്വാദ്യേഷു വാക്യേഷു ച കാ ത്വദന്യാ
മമത്വഗര്തേ‌உതി മഹാന്ധകാരേ
വിഭ്രാമയത്യേതദതീവ വിശ്വമ്||31||

രക്ഷാംസി യത്രോ ഗ്രവിഷാശ്ച നാഗാ
യത്രാരയോ ദസ്യുബലാനി യത്ര|
ദവാനലോ യത്ര തഥാബ്ധിമധ്യേ
തത്ര സ്ഥിതാ ത്വം പരിപാസി വിശ്വമ്||32||

വിശ്വേശ്വരി ത്വം പരിപാസി വിശ്വം
വിശ്വാത്മികാ ധാരയസീതി വിശ്വമ്|
വിശ്വേശവന്ധ്യാ ഭവതീ ഭവന്തി
വിശ്വാശ്രയാ യേത്വയി ഭക്തിനമ്രാഃ||33||

ദേവി പ്രസീദ പരിപാലയ നോ‌உരി
ഭീതേര്നിത്യം യഥാസുരവദാദധുനൈവ സദ്യഃ|
പാപാനി സര്വ ജഗതാം പ്രശമം നയാശു
ഉത്പാതപാകജനിതാംശ്ച മഹോപസര്ഗാന്||34||

പ്രണതാനാം പ്രസീദ ത്വം ദേവി വിശ്വാര്തി ഹാരിണി|
ത്രൈലോക്യവാസിനാമീഡ്യേ ലോകാനാം വരദാ ഭവ||35||

ദേവ്യുവാച||36||

വരദാഹം സുരഗണാ പരം യന്മനസേച്ചഥ|
തം വൃണുധ്വം പ്രയച്ഛാമി ജഗതാമുപകാരകമ് ||37||

ദേവാ ഊചുഃ||38||

സര്വബാധാ പ്രശമനം ത്രൈലോക്യസ്യാഖിലേശ്വരി|
ഏവമേവ ത്വയാകാര്യ മസ്മദ്വൈരി വിനാശനമ്||39||

ദേവ്യുവാച||40||

വൈവസ്വതേ‌உന്തരേ പ്രാപ്തേ അഷ്ടാവിംശതിമേ യുഗേ|
ശുമ്ഭോ നിശുമ്ഭശ്ചൈവാന്യാവുത്പത്സ്യേതേ മഹാസുരൗ ||41||

നന്ദഗോപഗൃഹേ ജാതാ യശോദാഗര്ഭ സംഭവാ|
തതസ്തൗനാശയിഷ്യാമി വിന്ധ്യാചലനിവാസിനീ||42||

പുനരപ്യതിരൗദ്രേണ രൂപേണ പൃഥിവീതലേ|
അവതീര്യ ഹവിഷ്യാമി വൈപ്രചിത്താംസ്തു ദാനവാന് ||43||

ഭക്ഷ്യ യന്ത്യാശ്ച താനുഗ്രാന് വൈപ്രചിത്താന് മഹാസുരാന്|
രക്തദന്താ ഭവിഷ്യന്തി ദാഡിമീകുസുമോപമാഃ||44||

തതോ മാം ദേവതാഃ സ്വര്ഗേ മര്ത്യലോകേ ച മാനവാഃ|
സ്തുവന്തോ വ്യാഹരിഷ്യന്തി സതതം രക്തദന്തികാമ്||45||

ഭൂയശ്ച ശതവാര്ഷിക്യാമ് അനാവൃഷ്ട്യാമനമ്ഭസി|
മുനിഭിഃ സംസ്തുതാ ഭൂമൗ സമ്ഭവിഷ്യാമ്യയോനിജാ ||46||

തതഃ ശതേന നേത്രാണാം നിരീക്ഷിഷ്യാമ്യഹം മുനീന്
കീര്തിയിഷ്യന്തി മനുജാഃ ശതാക്ഷീമിതി മാം തതഃ||47||

തതോ‌உ ഹമഖിലം ലോകമാത്മദേഹസമുദ്ഭവൈഃ|
ഭരിഷ്യാമി സുരാഃ ശാകൈരാവൃഷ്ടേഃ പ്രാണ ധാരകൈഃ||48||

ശാകമ്ഭരീതി വിഖ്യാതിം തദാ യാസ്യാമ്യഹം ഭുവി|
തത്രൈവ ച വധിഷ്യാമി ദുര്ഗമാഖ്യം മഹാസുരമ്||49||

ദുര്ഗാദേവീതി വിഖ്യാതം തന്മേ നാമ ഭവിഷ്യതി|
പുനശ്ചാഹം യദാഭീമം രൂപം കൃത്വാ ഹിമാചലേ||50||

രക്ഷാംസി ക്ഷയയിഷ്യാമി മുനീനാം ത്രാണ കാരണാത്|
തദാ മാം മുനയഃ സര്വേ സ്തോഷ്യന്ത്യാന മ്രമൂര്തയഃ||51||

ഭീമാദേവീതി വിഖ്യാതം തന്മേ നാമ ഭവിഷ്യതി|
യദാരുണാഖ്യസ്ത്രൈലൊക്യേ മഹാബാധാം കരിഷ്യതി||52||

തദാഹം ഭ്രാമരം രൂപം കൃത്വാസജ്ഖ്യേയഷട്പദമ്|
ത്രൈലോക്യസ്യ ഹിതാര്ഥായ വധിഷ്യാമി മഹാസുരമ്||53||

ഭ്രാമരീതിച മാം ലോകാ സ്തദാസ്തോഷ്യന്തി സര്വതഃ|
ഇത്ഥം യദാ യദാ ബാധാ ദാനവോത്ഥാ ഭവിഷ്യതി||54||

തദാ തദാവതീര്യാഹം കരിഷ്യാമ്യരിസംക്ഷയമ് ||55||

|| സ്വസ്തി ശ്രീ മാര്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവര്നികേ മന്വന്തരേ ദേവി മഹത്മ്യേ നാരായണീസ്തുതിര്നാമ ഏകാദശോ‌உധ്യായഃ സമാപ്തമ് ||

ആഹുതി
ഓം ക്ലീം ജയംതീ സാംഗായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ ലക്ഷ്മീബീജാധിഷ്തായൈ ഗരുഡവാഹന്യൈ നാരയണീ ദേവ്യൈ-മഹാഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.