Pages

Devi Mahatmyam Devi Kavacham in Gujarati

Devi Mahatmyam Devi Kavacham – Gujarati Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Devi Kavacham – Gujarati Script

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ

ഓം നമശ്ചണ്ഡികായൈ

ന്യാസഃ
അസ്യ ശ്രീ ചംഡീ കവചസ്യ | ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ | അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ |
ചാമുംഡാ ദേവതാ | അംഗന്യാസോക്ത മാതരോ ബീജമ് | നവാവരണോ മംത്രശക്തിഃ | ദിഗ്ബംധ ദേവതാഃ തത്വമ് | ശ്രീ ജഗദംബാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീ പാഠാംഗത്വേന ജപേ വിനിയോഗഃ ||

ഓം നമശ്ചംഡികായൈ

മാര്കണ്ഡേയ ഉവാച |
ഓം യദ്ഗുഹ്യം പരമം ലോകേ സര്വരക്ഷാകരം നൃണാമ് |
യന്ന കസ്യചിദാഖ്യാതം തന്മേ ബ്രൂഹി പിതാമഹ || 1 ||

ബ്രഹ്മോവാച |
അസ്തി ഗുഹ്യതമം വിപ്ര സര്വഭൂതോപകാരകമ് |
ദേവ്യാസ്തു കവചം പുണ്യം തച്ഛൃണുഷ്വ മഹാമുനേ || 2 ||

പ്രഥമം ശൈലപുത്രീതി ദ്വിതീയം ബ്രഹ്മചാരിണീ |
തൃതീയം ചന്ദ്രഘണ്ടേതി കൂഷ്മാണ്ഡേതി ചതുര്ഥകമ് || 3 ||

പഞ്ചമം സ്കന്ദമാതേതി ഷഷ്ഠം കാത്യായനീ തഥാ |
സപ്തമം കാലരാത്രിശ്ച മഹാഗൗരീതി ചാഷ്ടമമ് || 4 ||

നവമം സിദ്ധിദാത്രീ ച നവദുര്ഗാഃ പ്രകീര്തിതാഃ |
ഉക്താന്യേതാനി നാമാനി ബ്രഹ്മണൈവ മഹാത്മനാ || 5 ||

അഗ്നിനാ ദഹ്യമാനാസ്തു ശത്രുമധ്യഗതാ രണേ |
വിഷമേ ദുര്ഗമേ ചൈവ ഭയാര്താഃ ശരണം ഗതാഃ || 6 ||

ന തേഷാം ജായതേ കിഞ്ചിദശുഭം രണസങ്കടേ |
ആപദം ന ച പശ്യന്തി ശോകദുഃഖഭയങ്കരീമ് || 7 ||

യൈസ്തു ഭക്ത്യാ സ്മൃതാ നിത്യം തേഷാം വൃദ്ധിഃ പ്രജായതേ |
യേ ത്വാം സ്മരന്തി ദേവേശി രക്ഷസി താന്ന സംശയഃ || 8 ||

പ്രേതസംസ്ഥാ തു ചാമുണ്ഡാ വാരാഹീ മഹിഷാസനാ |
ഐന്ദ്രീ ഗജസമാരൂഢാ വൈഷ്ണവീ ഗരുഡാസനാ || 9 ||

നാരസിംഹീ മഹാവീര്യാ ശിവദൂതീ മഹാബലാ |
മാഹേശ്വരീ വൃഷാരൂഢാ കൗമാരീ ശിഖിവാഹനാ || 10 ||

ലക്ഷ്മീഃ പദ്മാസനാ ദേവീ പദ്മഹസ്താ ഹരിപ്രിയാ |
ശ്വേതരൂപധരാ ദേവീ ഈശ്വരീ വൃഷവാഹനാ || 11 ||

ബ്രാഹ്മീ ഹംസസമാരൂഢാ സര്വാഭരണഭൂഷിതാ |
ഇത്യേതാ മാതരഃ സര്വാഃ സര്വയോഗസമന്വിതാഃ || 12 ||

നാനാഭരണശോഭാഢ്യാ നാനാരത്നോപശോഭിതാഃ |
ശ്രൈഷ്ഠൈശ്ച മൗക്തികൈഃ സര്വാ ദിവ്യഹാരപ്രലമ്ബിഭിഃ || 13 ||

ഇന്ദ്രനീലൈര്മഹാനീലൈഃ പദ്മരാഗൈഃ സുശോഭനൈഃ |
ദൃശ്യന്തേ രഥമാരൂഢാ ദേവ്യഃ ക്രോധസമാകുലാഃ || 14 ||

ശങ്ഖം ചക്രം ഗദാം ശക്തിം ഹലം ച മുസലായുധമ് |
ഖേടകം തോമരം ചൈവ പരശും പാശമേവ ച || 15 ||

കുന്തായുധം ത്രിശൂലം ച ശാര്ങ്ഗമായുധമുത്തമമ് |
ദൈത്യാനാം ദേഹനാശായ ഭക്താനാമഭയായ ച || 16 ||

ധാരയന്ത്യായുധാനീത്ഥം ദേവാനാം ച ഹിതായ വൈ |
നമസ്തേ‌உസ്തു മഹാരൗദ്രേ മഹാഘോരപരാക്രമേ || 17 ||

മഹാബലേ മഹോത്സാഹേ മഹാഭയവിനാശിനി |
ത്രാഹി മാം ദേവി ദുഷ്പ്രേക്ഷ്യേ ശത്രൂണാം ഭയവര്ധിനി || 18 ||

പ്രാച്യാം രക്ഷതു മാമൈന്ദ്രീ ആഗ്നേയ്യാമഗ്നിദേവതാ |
ദക്ഷിണേ‌உവതു വാരാഹീ നൈരൃത്യാം ഖഡ്ഗധാരിണീ || 19 ||

പ്രതീച്യാം വാരുണീ രക്ഷേദ്വായവ്യാം മൃഗവാഹിനീ |
ഉദീച്യാം പാതു കൗബേരീ ഈശാന്യാം ശൂലധാരിണീ || 20 ||

ഊര്ധ്വം ബ്രഹ്മാണീ മേ രക്ഷേദധസ്താദ്വൈഷ്ണവീ തഥാ |
ഏവം ദശ ദിശോ രക്ഷേച്ചാമുണ്ഡാ ശവവാഹനാ || 21 ||

ജയാ മാമഗ്രതഃ പാതു വിജയാ പാതു പൃഷ്ഠതഃ |
അജിതാ വാമപാര്ശ്വേ തു ദക്ഷിണേ ചാപരാജിതാ || 22 ||

ശിഖാം മേ ദ്യോതിനീ രക്ഷേദുമാ മൂര്ധ്നി വ്യവസ്ഥിതാ |
മാലാധരീ ലലാടേ ച ഭ്രുവൗ രക്ഷേദ്യശസ്വിനീ || 23 ||

നേത്രയോശ്ചിത്രനേത്രാ ച യമഘണ്ടാ തു പാര്ശ്വകേ |
ത്രിനേത്രാ ച ത്രിശൂലേന ഭ്രുവോര്മധ്യേ ച ചണ്ഡികാ || 24 ||

ശങ്ഖിനീ ചക്ഷുഷോര്മധ്യേ ശ്രോത്രയോര്ദ്വാരവാസിനീ |
കപോലൗ കാലികാ രക്ഷേത് കര്ണമൂലേ തു ശങ്കരീ || 25 ||

നാസികായാം സുഗന്ധാ ച ഉത്തരോഷ്ഠേ ച ചര്ചികാ |
അധരേ ചാമൃതാബാലാ ജിഹ്വായാം ച സരസ്വതീ || 26 ||

ദന്താന് രക്ഷതു കൗമാരീ കണ്ഠദേശേ തു ചണ്ഡികാ |
ഘണ്ടികാം ചിത്രഘണ്ടാ ച മഹാമായാ ച താലുകേ || 27 ||

കാമാക്ഷീ ചിബുകം രക്ഷേദ്വാചം മേ സര്വമങ്ഗലാ |
ഗ്രീവായാം ഭദ്രകാലീ ച പൃഷ്ഠവംശേ ധനുര്ധരീ || 28 ||

നീലഗ്രീവാ ബഹിഃ കണ്ഠേ നലികാം നലകൂബരീ |
സ്കന്ധയോഃ ഖഡ്ഗിനീ രക്ഷേദ് ബാഹൂ മേ വജ്രധാരിണീ || 29 ||

ഹസ്തയോര്ദണ്ഡിനീ രക്ഷേദമ്ബികാ ചാങ്ഗുലീഷു ച |
നഖാഞ്ഛൂലേശ്വരീ രക്ഷേത് കുക്ഷൗ രക്ഷേന്നരേശ്വരീ || 30 ||

സ്തനൗ രക്ഷേന്മഹാദേവീ മനഃശോകവിനാശിനീ |
ഹൃദയേ ലലിതാ ദേവീ ഉദരേ ശൂലധാരിണീ || 31 ||

നാഭൗ ച കാമിനീ രക്ഷേദ് ഗുഹ്യം ഗുഹ്യേശ്വരീ തഥാ |
മേഢ്രം രക്ഷതു ദുര്ഗന്ധാ പായും മേ ഗുഹ്യവാഹിനീ || 32 ||

കട്യാം ഭഗവതീ രക്ഷേദൂരൂ മേ മേഘവാഹനാ |
ജങ്ഘേ മഹാബലാ രക്ഷേത് ജാനൂ മാധവനായികാ || 33 ||

ഗുല്ഫയോര്നാരസിംഹീ ച പാദപൃഷ്ഠേ തു കൗശികീ |
പാദാങ്ഗുലീഃ ശ്രീധരീ ച തലം പാതാലവാസിനീ || 34 ||

നഖാന് ദംഷ്ട്രകരാലീ ച കേശാംശ്ചൈവോര്ധ്വകേശിനീ |
രോമകൂപേഷു കൗമാരീ ത്വചം യോഗീശ്വരീ തഥാ || 35 ||

രക്തമജ്ജാവസാമാംസാന്യസ്ഥിമേദാംസി പാര്വതീ |
അന്ത്രാണി കാലരാത്രിശ്ച പിത്തം ച മുകുടേശ്വരീ || 36 ||

പദ്മാവതീ പദ്മകോശേ കഫേ ചൂഡാമണിസ്തഥാ |
ജ്വാലാമുഖീ നഖജ്വാലാമഭേദ്യാ സര്വസന്ധിഷു || 37 ||

ശുക്രം ബ്രഹ്മാണീ മേ രക്ഷേച്ഛായാം ഛത്രേശ്വരീ തഥാ |
അഹങ്കാരം മനോ ബുദ്ധിം രക്ഷേന്മേ ധര്മധാരിണീ || 38 ||

പ്രാണാപാനൗ തഥാ വ്യാനമുദാനം ച സമാനകമ് |
വജ്രഹസ്താ ച മേ രക്ഷേത് പ്രാണാന് കല്യാണശോഭനാ || 39 ||

രസേ രൂപേ ച ഗന്ധേ ച ശബ്ദേ സ്പര്ശേ ച യോഗിനീ |
സത്ത്വം രജസ്തമശ്ചൈവ രക്ഷേന്നാരായണീ സദാ || 40 ||

ആയൂ രക്ഷതു വാരാഹീ ധര്മം രക്ഷതു പാര്വതീ |
യശഃ കീര്തിം ച ലക്ഷ്മീം ച സദാ രക്ഷതു വൈഷ്ണവീ || 41 ||

ഗോത്രമിന്ദ്രാണീ മേ രക്ഷേത് പശൂന് രക്ഷേച്ച ചണ്ഡികാ |
പുത്രാന് രക്ഷേന്മഹാലക്ഷ്മീര്ഭാര്യാം രക്ഷതു ഭൈരവീ || 42 ||

ധനേശ്വരീ ധനം രക്ഷേത് കൗമാരീ കന്യകാം തഥാ |
പന്ഥാനം സുപഥാ രക്ഷേന്മാര്ഗം ക്ഷേമങ്കരീ തഥാ || 43 ||

രാജദ്വാരേ മഹാലക്ഷ്മീര്വിജയാ സതത സ്ഥിതാ |
രക്ഷാഹീനം തു യത് സ്ഥാനം വര്ജിതം കവചേന തു || 44 ||

തത്സര്വം രക്ഷ മേ ദേവി ജയന്തീ പാപനാശിനീ |
സര്വരക്ഷാകരം പുണ്യം കവചം സര്വദാ ജപേത് || 45 ||

ഇദം രഹസ്യം വിപ്രര്ഷേ ഭക്ത്യാ തവ മയോദിതമ് |
പാദമേകം ന ഗച്ഛേത് തു യദീച്ഛേച്ഛുഭമാത്മനഃ || 46 ||

കവചേനാവൃതോ നിത്യം യത്ര യത്രൈവ ഗച്ഛതി |
തത്ര തത്രാര്ഥലാഭശ്വ വിജയഃ സാര്വകാലികഃ || 47 ||

യം യം ചിന്തയതേ കാമം തം തം പ്രാപ്നോതി നിശ്ചിതമ് |
പരമൈശ്വര്യമതുലം പ്രാപ്സ്യതേ ഭൂതലേ പുമാന് || 48 ||

നിര്ഭയോ ജായതേ മര്ത്യഃ സങ്ഗ്രാമേഷ്വപരാജിതഃ |
ത്രൈലോക്യേ തു ഭവേത്പൂജ്യഃ കവചേനാവൃതഃ പുമാന് || 49 ||

ഇദം തു ദേവ്യാഃ കവചം ദേവാനാമപി ദുര്ലഭമ് |
യഃ പഠേത്പ്രയതോ നിത്യം ത്രിസന്ധ്യം ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ || 50 ||

ദൈവീകലാ ഭവേത്തസ്യ ത്രൈലോക്യേ ചാപരാജിതഃ |
ജീവേദ്വര്ഷശതം സാഗ്രമപമൃത്യുവിവര്ജിതഃ || 51 ||

നശ്യന്തി വ്യാധയഃ സര്വേ ലൂതാവിസ്ഫോടകാദയഃ |
സ്ഥാവരം ജങ്ഗമം ചൈവ കൃത്രിമം ചൈവ യദ്വിഷമ് || 52 ||

അഭിചാരാണി സര്വാണി മന്ത്രയന്ത്രാണി ഭൂതലേ |
ഭൂചരാഃ ഖേചരാശ്ചൈവ കുലജാശ്ചൗപദേശികാഃ || 53 ||

സഹജാ കുലജാ മാലാ ഡാകിനീ ശാകിനീ തഥാ |
അന്തരിക്ഷചരാ ഘോരാ ഡാകിന്യശ്ച മഹാരവാഃ || 54 ||

ഗ്രഹഭൂതപിശാചാശ്ച യക്ഷഗന്ധര്വരാക്ഷസാഃ |
ബ്രഹ്മരാക്ഷസവേതാലാഃ കൂഷ്മാണ്ഡാ ഭൈരവാദയഃ || 55 ||

നശ്യന്തി ദര്ശനാത്തസ്യ കവചേനാവൃതോ ഹി യഃ |
മാനോന്നതിര്ഭവേദ്രാജ്ഞസ്തേജോവൃദ്ധിഃ പരാ ഭവേത് || 56 ||

യശോവൃദ്ധിര്ഭവേത് പുംസാം കീര്തിവൃദ്ധിശ്ച ജായതേ |
തസ്മാത് ജപേത് സദാ ഭക്തഃ കവചം കാമദം മുനേ || 57 ||

ജപേത് സപ്തശതീം ചണ്ഡീം കൃത്വാ തു കവചം പുരാ |
നിര്വിഘ്നേന ഭവേത് സിദ്ധിശ്ചണ്ഡീജപസമുദ്ഭവാ || 58 ||

യാവദ്ഭൂമണ്ഡലം ധത്തേ സശൈലവനകാനനമ് |
താവത്തിഷ്ഠതി മേദിന്യാം സന്തതിഃ പുത്രപൗത്രികീ || 59 ||

ദേഹാന്തേ പരമം സ്ഥാനം സുരൈരപി സുദുര്ലഭമ് |
പ്രാപ്നോതി പുരുഷോ നിത്യം മഹാമായാപ്രസാദതഃ || 60 ||

തത്ര ഗച്ഛതി ഗത്വാസൗ പുനശ്ചാഗമനം നഹി |
ലഭതേ പരമം സ്ഥാനം ശിവേന സമതാം വ്രജേത് || 61 ||

|| ഇതി ശ്രീമാര്കണ്ഡേയപുരാണേ ഹരിഹരബ്രഹ്മവിരചിതം ദേവീകവചം സമാപ്തമ് ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.