Pages

Devi Mahatmyam Devi Kavacham in Oriya

Devi Mahatmyam Devi Kavacham – Oriya Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Devi Kavacham – Oriya Script

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ

ଓଂ ନମଶ୍ଚଣ୍ଡିକାୟୈ

ନ୍ୟାସଃ
ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚଂଡୀ କଵଚସ୍ୟ | ବ୍ରହ୍ମା ଋଷିଃ | ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛଂଦଃ |
ଚାମୁଂଡା ଦେଵତା | ଅଂଗନ୍ୟାସୋକ୍ତ ମାତରୋ ବୀଜମ | ନଵାଵରଣୋ ମଂତ୍ରଶକ୍ତିଃ | ଦିଗ୍ବଂଧ ଦେଵତାଃ ତତ୍ଵମ | ଶ୍ରୀ ଜଗଦଂବା ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ସପ୍ତଶତୀ ପାଠାଂଗତ୍ଵେନ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ||

ଓଂ ନମଶ୍ଚଂଡିକାୟୈ

ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉଵାଚ |
ଓଂ ୟଦ୍ଗୁହ୍ୟଂ ପରମଂ ଲୋକେ ସର୍ଵରକ୍ଷାକରଂ ନୃଣାମ |
ୟନ୍ନ କସ୍ୟଚିଦାଖ୍ୟାତଂ ତନ୍ମେ ବ୍ରୂହି ପିତାମହ || 1 ||

ବ୍ରହ୍ମୋଵାଚ |
ଅସ୍ତି ଗୁହ୍ୟତମଂ ଵିପ୍ର ସର୍ଵଭୂତୋପକାରକମ |
ଦେଵ୍ୟାସ୍ତୁ କଵଚଂ ପୁଣ୍ୟଂ ତଚ୍ଛୃଣୁଷ୍ଵ ମହାମୁନେ || 2 ||

ପ୍ରଥମଂ ଶୈଲପୁତ୍ରୀତି ଦ୍ଵିତୀୟଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ |
ତୃତୀୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟେତି କୂଷ୍ମାଣ୍ଡେତି ଚତୁର୍ଥକମ || 3 ||

ପଞ୍ଚମଂ ସ୍କନ୍ଦମାତେତି ଷଷ୍ଠଂ କାତ୍ୟାୟନୀ ତଥା |
ସପ୍ତମଂ କାଲରାତ୍ରିଶ୍ଚ ମହାଗୌରୀତି ଚାଷ୍ଟମମ || 4 ||

ନଵମଂ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଚ ନଵଦୁର୍ଗାଃ ପ୍ରକୀର୍ତିତାଃ |
ଉକ୍ତାନ୍ୟେତାନି ନାମାନି ବ୍ରହ୍ମଣୈଵ ମହାତ୍ମନା || 5 ||

ଅଗ୍ନିନା ଦହ୍ୟମାନାସ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମଧ୍ୟଗତା ରଣେ |
ଵିଷମେ ଦୁର୍ଗମେ ଚୈଵ ଭୟାର୍ତାଃ ଶରଣଂ ଗତାଃ || 6 ||

ନ ତେଷାଂ ଜାୟତେ କିଞ୍ଚିଦଶୁଭଂ ରଣସଙ୍କଟେ |
ଆପଦଂ ନ ଚ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଶୋକଦୁଃଖଭୟଙ୍କରୀମ || 7 ||

ୟୈସ୍ତୁ ଭକ୍ତ୍ୟା ସ୍ମୃତା ନିତ୍ୟଂ ତେଷାଂ ଵୃଦ୍ଧିଃ ପ୍ରଜାୟତେ |
ୟେ ତ୍ଵାଂ ସ୍ମରନ୍ତି ଦେଵେଶି ରକ୍ଷସି ତାନ୍ନ ସଂଶୟଃ || 8 ||

ପ୍ରେତସଂସ୍ଥା ତୁ ଚାମୁଣ୍ଡା ଵାରାହୀ ମହିଷାସନା |
ଐନ୍ଦ୍ରୀ ଗଜସମାରୂଢା ଵୈଷ୍ଣଵୀ ଗରୁଡାସନା || 9 ||

ନାରସିଂହୀ ମହାଵୀର୍ୟା ଶିଵଦୂତୀ ମହାବଲା |
ମାହେଶ୍ଵରୀ ଵୃଷାରୂଢା କୌମାରୀ ଶିଖିଵାହନା || 10 ||

ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ପଦ୍ମାସନା ଦେଵୀ ପଦ୍ମହସ୍ତା ହରିପ୍ରିୟା |
ଶ୍ଵେତରୂପଧରା ଦେଵୀ ଈଶ୍ଵରୀ ଵୃଷଵାହନା || 11 ||

ବ୍ରାହ୍ମୀ ହଂସସମାରୂଢା ସର୍ଵାଭରଣଭୂଷିତା |
ଇତ୍ୟେତା ମାତରଃ ସର୍ଵାଃ ସର୍ଵୟୋଗସମନ୍ଵିତାଃ || 12 ||

ନାନାଭରଣଶୋଭାଢ୍ୟା ନାନାରତ୍ନୋପଶୋଭିତାଃ |
ଶ୍ରୈଷ୍ଠୈଶ୍ଚ ମୌକ୍ତିକୈଃ ସର୍ଵା ଦିଵ୍ୟହାରପ୍ରଲମ୍ବିଭିଃ || 13 ||

ଇନ୍ଦ୍ରନୀଲୈର୍ମହାନୀଲୈଃ ପଦ୍ମରାଗୈଃ ସୁଶୋଭନୈଃ |
ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ ରଥମାରୂଢା ଦେଵ୍ୟଃ କ୍ରୋଧସମାକୁଲାଃ || 14 ||

ଶଙ୍ଖଂ ଚକ୍ରଂ ଗଦାଂ ଶକ୍ତିଂ ହଲଂ ଚ ମୁସଲାୟୁଧମ |
ଖେଟକଂ ତୋମରଂ ଚୈଵ ପରଶୁଂ ପାଶମେଵ ଚ || 15 ||

କୁନ୍ତାୟୁଧଂ ତ୍ରିଶୂଲଂ ଚ ଶାର୍ଙ୍ଗମାୟୁଧମୁତ୍ତମମ |
ଦୈତ୍ୟାନାଂ ଦେହନାଶାୟ ଭକ୍ତାନାମଭୟାୟ ଚ || 16 ||

ଧାରୟନ୍ତ୍ୟାୟୁଧାନୀତ୍ଥଂ ଦେଵାନାଂ ଚ ହିତାୟ ଵୈ |
ନମସ୍ତେ‌உସ୍ତୁ ମହାରୌଦ୍ରେ ମହାଘୋରପରାକ୍ରମେ || 17 ||

ମହାବଲେ ମହୋତ୍ସାହେ ମହାଭୟଵିନାଶିନି |
ତ୍ରାହି ମାଂ ଦେଵି ଦୁଷ୍ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟେ ଶତ୍ରୂଣାଂ ଭୟଵର୍ଧିନି || 18 ||

ପ୍ରାଚ୍ୟାଂ ରକ୍ଷତୁ ମାମୈନ୍ଦ୍ରୀ ଆଗ୍ନେୟ୍ୟାମଗ୍ନିଦେଵତା |
ଦକ୍ଷିଣେ‌உଵତୁ ଵାରାହୀ ନୈରୃତ୍ୟାଂ ଖଡ୍ଗଧାରିଣୀ || 19 ||

ପ୍ରତୀଚ୍ୟାଂ ଵାରୁଣୀ ରକ୍ଷେଦ୍ଵାୟଵ୍ୟାଂ ମୃଗଵାହିନୀ |
ଉଦୀଚ୍ୟାଂ ପାତୁ କୌବେରୀ ଈଶାନ୍ୟାଂ ଶୂଲଧାରିଣୀ || 20 ||

ଊର୍ଧ୍ଵଂ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ମେ ରକ୍ଷେଦଧସ୍ତାଦ୍ଵୈଷ୍ଣଵୀ ତଥା |
ଏଵଂ ଦଶ ଦିଶୋ ରକ୍ଷେଚ୍ଚାମୁଣ୍ଡା ଶଵଵାହନା || 21 ||

ଜୟା ମାମଗ୍ରତଃ ପାତୁ ଵିଜୟା ପାତୁ ପୃଷ୍ଠତଃ |
ଅଜିତା ଵାମପାର୍ଶ୍ଵେ ତୁ ଦକ୍ଷିଣେ ଚାପରାଜିତା || 22 ||

ଶିଖାଂ ମେ ଦ୍ୟୋତିନୀ ରକ୍ଷେଦୁମା ମୂର୍ଧ୍ନି ଵ୍ୟଵସ୍ଥିତା |
ମାଲାଧରୀ ଲଲାଟେ ଚ ଭ୍ରୁଵୌ ରକ୍ଷେଦ୍ୟଶସ୍ଵିନୀ || 23 ||

ନେତ୍ରୟୋଶ୍ଚିତ୍ରନେତ୍ରା ଚ ୟମଘଣ୍ଟା ତୁ ପାର୍ଶ୍ଵକେ |
ତ୍ରିନେତ୍ରା ଚ ତ୍ରିଶୂଲେନ ଭ୍ରୁଵୋର୍ମଧ୍ୟେ ଚ ଚଣ୍ଡିକା || 24 ||

ଶଙ୍ଖିନୀ ଚକ୍ଷୁଷୋର୍ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରୋତ୍ରୟୋର୍ଦ୍ଵାରଵାସିନୀ |
କପୋଲୌ କାଲିକା ରକ୍ଷେତ କର୍ଣମୂଲେ ତୁ ଶଙ୍କରୀ || 25 ||

ନାସିକାୟାଂ ସୁଗନ୍ଧା ଚ ଉତ୍ତରୋଷ୍ଠେ ଚ ଚର୍ଚିକା |
ଅଧରେ ଚାମୃତାବାଲା ଜିହ୍ଵାୟାଂ ଚ ସରସ୍ଵତୀ || 26 ||

ଦନ୍ତାନ ରକ୍ଷତୁ କୌମାରୀ କଣ୍ଠଦେଶେ ତୁ ଚଣ୍ଡିକା |
ଘଣ୍ଟିକାଂ ଚିତ୍ରଘଣ୍ଟା ଚ ମହାମାୟା ଚ ତାଲୁକେ || 27 ||

କାମାକ୍ଷୀ ଚିବୁକଂ ରକ୍ଷେଦ୍ଵାଚଂ ମେ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲା |
ଗ୍ରୀଵାୟାଂ ଭଦ୍ରକାଲୀ ଚ ପୃଷ୍ଠଵଂଶେ ଧନୁର୍ଧରୀ || 28 ||

ନୀଲଗ୍ରୀଵା ବହିଃ କଣ୍ଠେ ନଲିକାଂ ନଲକୂବରୀ |
ସ୍କନ୍ଧୟୋଃ ଖଡ୍ଗିନୀ ରକ୍ଷେଦ ବାହୂ ମେ ଵଜ୍ରଧାରିଣୀ || 29 ||

ହସ୍ତୟୋର୍ଦଣ୍ଡିନୀ ରକ୍ଷେଦମ୍ବିକା ଚାଙ୍ଗୁଲୀଷୁ ଚ |
ନଖାଞ୍ଛୂଲେଶ୍ଵରୀ ରକ୍ଷେତ କୁକ୍ଷୌ ରକ୍ଷେନ୍ନରେଶ୍ଵରୀ || 30 ||

ସ୍ତନୌ ରକ୍ଷେନ୍ମହାଦେଵୀ ମନଃଶୋକଵିନାଶିନୀ |
ହୃଦୟେ ଲଲିତା ଦେଵୀ ଉଦରେ ଶୂଲଧାରିଣୀ || 31 ||

ନାଭୌ ଚ କାମିନୀ ରକ୍ଷେଦ ଗୁହ୍ୟଂ ଗୁହ୍ୟେଶ୍ଵରୀ ତଥା |
ମେଢ୍ରଂ ରକ୍ଷତୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧା ପାୟୁଂ ମେ ଗୁହ୍ୟଵାହିନୀ || 32 ||

କଟ୍ୟାଂ ଭଗଵତୀ ରକ୍ଷେଦୂରୂ ମେ ମେଘଵାହନା |
ଜଙ୍ଘେ ମହାବଲା ରକ୍ଷେତ ଜାନୂ ମାଧଵନାୟିକା || 33 ||

ଗୁଲ୍ଫୟୋର୍ନାରସିଂହୀ ଚ ପାଦପୃଷ୍ଠେ ତୁ କୌଶିକୀ |
ପାଦାଙ୍ଗୁଲୀଃ ଶ୍ରୀଧରୀ ଚ ତଲଂ ପାତାଲଵାସିନୀ || 34 ||

ନଖାନ ଦଂଷ୍ଟ୍ରକରାଲୀ ଚ କେଶାଂଶ୍ଚୈଵୋର୍ଧ୍ଵକେଶିନୀ |
ରୋମକୂପେଷୁ କୌମାରୀ ତ୍ଵଚଂ ୟୋଗୀଶ୍ଵରୀ ତଥା || 35 ||

ରକ୍ତମଜ୍ଜାଵସାମାଂସାନ୍ୟସ୍ଥିମେଦାଂସି ପାର୍ଵତୀ |
ଅନ୍ତ୍ରାଣି କାଲରାତ୍ରିଶ୍ଚ ପିତ୍ତଂ ଚ ମୁକୁଟେଶ୍ଵରୀ || 36 ||

ପଦ୍ମାଵତୀ ପଦ୍ମକୋଶେ କଫେ ଚୂଡାମଣିସ୍ତଥା |
ଜ୍ଵାଲାମୁଖୀ ନଖଜ୍ଵାଲାମଭେଦ୍ୟା ସର୍ଵସନ୍ଧିଷୁ || 37 ||

ଶୁକ୍ରଂ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ମେ ରକ୍ଷେଚ୍ଛାୟାଂ ଛତ୍ରେଶ୍ଵରୀ ତଥା |
ଅହଙ୍କାରଂ ମନୋ ବୁଦ୍ଧିଂ ରକ୍ଷେନ୍ମେ ଧର୍ମଧାରିଣୀ || 38 ||

ପ୍ରାଣାପାନୌ ତଥା ଵ୍ୟାନମୁଦାନଂ ଚ ସମାନକମ |
ଵଜ୍ରହସ୍ତା ଚ ମେ ରକ୍ଷେତ ପ୍ରାଣାନ କଲ୍ୟାଣଶୋଭନା || 39 ||

ରସେ ରୂପେ ଚ ଗନ୍ଧେ ଚ ଶବ୍ଦେ ସ୍ପର୍ଶେ ଚ ୟୋଗିନୀ |
ସତ୍ତ୍ଵଂ ରଜସ୍ତମଶ୍ଚୈଵ ରକ୍ଷେନ୍ନାରାୟଣୀ ସଦା || 40 ||

ଆୟୂ ରକ୍ଷତୁ ଵାରାହୀ ଧର୍ମଂ ରକ୍ଷତୁ ପାର୍ଵତୀ |
ୟଶଃ କୀର୍ତିଂ ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଚ ସଦା ରକ୍ଷତୁ ଵୈଷ୍ଣଵୀ || 41 ||

ଗୋତ୍ରମିନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମେ ରକ୍ଷେତ ପଶୂନ ରକ୍ଷେଚ୍ଚ ଚଣ୍ଡିକା |
ପୁତ୍ରାନ ରକ୍ଷେନ୍ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଭାର୍ୟାଂ ରକ୍ଷତୁ ଭୈରଵୀ || 42 ||

ଧନେଶ୍ଵରୀ ଧନଂ ରକ୍ଷେତ କୌମାରୀ କନ୍ୟକାଂ ତଥା |
ପନ୍ଥାନଂ ସୁପଥା ରକ୍ଷେନ୍ମାର୍ଗଂ କ୍ଷେମଙ୍କରୀ ତଥା || 43 ||

ରାଜଦ୍ଵାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଵିଜୟା ସତତ ସ୍ଥିତା |
ରକ୍ଷାହୀନଂ ତୁ ୟତ ସ୍ଥାନଂ ଵର୍ଜିତଂ କଵଚେନ ତୁ || 44 ||

ତତ୍ସର୍ଵଂ ରକ୍ଷ ମେ ଦେଵି ଜୟନ୍ତୀ ପାପନାଶିନୀ |
ସର୍ଵରକ୍ଷାକରଂ ପୁଣ୍ୟଂ କଵଚଂ ସର୍ଵଦା ଜପେତ || 45 ||

ଇଦଂ ରହସ୍ୟଂ ଵିପ୍ରର୍ଷେ ଭକ୍ତ୍ୟା ତଵ ମୟୋଦିତମ |
ପାଦମେକଂ ନ ଗଚ୍ଛେତ ତୁ ୟଦୀଚ୍ଛେଚ୍ଛୁଭମାତ୍ମନଃ || 46 ||

କଵଚେନାଵୃତୋ ନିତ୍ୟଂ ୟତ୍ର ୟତ୍ରୈଵ ଗଚ୍ଛତି |
ତତ୍ର ତତ୍ରାର୍ଥଲାଭଶ୍ଵ ଵିଜୟଃ ସାର୍ଵକାଲିକଃ || 47 ||

ୟଂ ୟଂ ଚିନ୍ତୟତେ କାମଂ ତଂ ତଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ନିଶ୍ଚିତମ |
ପରମୈଶ୍ଵର୍ୟମତୁଲଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟତେ ଭୂତଲେ ପୁମାନ || 48 ||

ନିର୍ଭୟୋ ଜାୟତେ ମର୍ତ୍ୟଃ ସଙ୍ଗ୍ରାମେଷ୍ଵପରାଜିତଃ |
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେ ତୁ ଭଵେତ୍ପୂଜ୍ୟଃ କଵଚେନାଵୃତଃ ପୁମାନ || 49 ||

ଇଦଂ ତୁ ଦେଵ୍ୟାଃ କଵଚଂ ଦେଵାନାମପି ଦୁର୍ଲଭମ |
ୟଃ ପଠେତ୍ପ୍ରୟତୋ ନିତ୍ୟଂ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଂ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନ୍ଵିତଃ || 50 ||

ଦୈଵୀକଲା ଭଵେତ୍ତସ୍ୟ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେ ଚାପରାଜିତଃ |
ଜୀଵେଦ୍ଵର୍ଷଶତଂ ସାଗ୍ରମପମୃତ୍ୟୁଵିଵର୍ଜିତଃ || 51 ||

ନଶ୍ୟନ୍ତି ଵ୍ୟାଧୟଃ ସର୍ଵେ ଲୂତାଵିସ୍ଫୋଟକାଦୟଃ |
ସ୍ଥାଵରଂ ଜଙ୍ଗମଂ ଚୈଵ କୃତ୍ରିମଂ ଚୈଵ ୟଦ୍ଵିଷମ || 52 ||

ଅଭିଚାରାଣି ସର୍ଵାଣି ମନ୍ତ୍ରୟନ୍ତ୍ରାଣି ଭୂତଲେ |
ଭୂଚରାଃ ଖେଚରାଶ୍ଚୈଵ କୁଲଜାଶ୍ଚୌପଦେଶିକାଃ || 53 ||

ସହଜା କୁଲଜା ମାଲା ଡାକିନୀ ଶାକିନୀ ତଥା |
ଅନ୍ତରିକ୍ଷଚରା ଘୋରା ଡାକିନ୍ୟଶ୍ଚ ମହାରଵାଃ || 54 ||

ଗ୍ରହଭୂତପିଶାଚାଶ୍ଚ ୟକ୍ଷଗନ୍ଧର୍ଵରାକ୍ଷସାଃ |
ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସଵେତାଲାଃ କୂଷ୍ମାଣ୍ଡା ଭୈରଵାଦୟଃ || 55 ||

ନଶ୍ୟନ୍ତି ଦର୍ଶନାତ୍ତସ୍ୟ କଵଚେନାଵୃତୋ ହି ୟଃ |
ମାନୋନ୍ନତିର୍ଭଵେଦ୍ରାଜ୍ଞସ୍ତେଜୋଵୃଦ୍ଧିଃ ପରା ଭଵେତ || 56 ||

ୟଶୋଵୃଦ୍ଧିର୍ଭଵେତ ପୁଂସାଂ କୀର୍ତିଵୃଦ୍ଧିଶ୍ଚ ଜାୟତେ |
ତସ୍ମାତ ଜପେତ ସଦା ଭକ୍ତଃ କଵଚଂ କାମଦଂ ମୁନେ || 57 ||

ଜପେତ ସପ୍ତଶତୀଂ ଚଣ୍ଡୀଂ କୃତ୍ଵା ତୁ କଵଚଂ ପୁରା |
ନିର୍ଵିଘ୍ନେନ ଭଵେତ ସିଦ୍ଧିଶ୍ଚଣ୍ଡୀଜପସମୁଦ୍ଭଵା || 58 ||

ୟାଵଦ୍ଭୂମଣ୍ଡଲଂ ଧତ୍ତେ ସଶୈଲଵନକାନନମ |
ତାଵତ୍ତିଷ୍ଠତି ମେଦିନ୍ୟାଂ ସନ୍ତତିଃ ପୁତ୍ରପୌତ୍ରିକୀ || 59 ||

ଦେହାନ୍ତେ ପରମଂ ସ୍ଥାନଂ ସୁରୈରପି ସୁଦୁର୍ଲଭମ |
ପ୍ରାପ୍ନୋତି ପୁରୁଷୋ ନିତ୍ୟଂ ମହାମାୟାପ୍ରସାଦତଃ || 60 ||

ତତ୍ର ଗଚ୍ଛତି ଗତ୍ଵାସୌ ପୁନଶ୍ଚାଗମନଂ ନହି |
ଲଭତେ ପରମଂ ସ୍ଥାନଂ ଶିଵେନ ସମତାଂ ଵ୍ରଜେତ || 61 ||

|| ଇତି ଶ୍ରୀମାର୍କଣ୍ଡେୟପୁରାଣେ ହରିହରବ୍ରହ୍ମଵିରଚିତଂ ଦେଵୀକଵଚଂ ସମାପ୍ତମ ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.