Pages

Devi Mahatmyam Devi Kavacham in Telugu

Devi Mahatmyam Devi Kavacham in Telugu
Devi Mahatmyam Devi Kavacham in Telugu
Devi Mahatmyam Devi Kavacham – Telugu Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Devi Kavacham – Telugu Script

రచన: ఋషి మార్కండేయ
ఓం నమశ్చండికాయై

న్యాసః

అస్య శ్రీ చండీ కవచస్య | బ్రహ్మా ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః |
చాముండా దేవతా | అంగన్యాసోక్త మాతరో బీజమ్ | నవావరణో మంత్రశక్తిః | దిగ్బంధ దేవతాః తత్వమ్ | శ్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగత్వేన జపే వినియోగః ||

ఓం నమశ్చండికాయై

మార్కండేయ ఉవాచ |

ఓం యద్గుహ్యం పరమం లోకే సర్వరక్షాకరం నృణామ్ |
యన్న కస్యచిదాఖ్యాతం తన్మే బ్రూహి పితామహ || 1 ||

బ్రహ్మోవాచ |

అస్తి గుహ్యతమం విప్ర సర్వభూతోపకారకమ్ |
దేవ్యాస్తు కవచం పుణ్యం తచ్ఛృణుష్వ మహామునే || 2 ||

ప్రథమం శైలపుత్రీతి ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణీ |
తృతీయం చంద్రఘంటేతి కూష్మాండేతి చతుర్థకమ్ || 3 ||

పంచమం స్కందమాతేతి షష్ఠం కాత్యాయనీ తథా |
సప్తమం కాలరాత్రిశ్చ మహాగౌరీతి చాష్టమమ్ || 4 ||

నవమం సిద్ధిదాత్రీ చ నవదుర్గాః ప్రకీర్తితాః |
ఉక్తాన్యేతాని నామాని బ్రహ్మణైవ మహాత్మనా || 5 ||

అగ్నినా దహ్యమానాస్తు శత్రుమధ్యగతా రణే |
విషమే దుర్గమే చైవ భయార్తాః శరణం గతాః || 6 ||

న తేషాం జాయతే కించిదశుభం రణసంకటే |
ఆపదం న చ పశ్యంతి శోకదుఃఖభయంకరీమ్ || 7 ||

యైస్తు భక్త్యా స్మృతా నిత్యం తేషాం వృద్ధిః ప్రజాయతే |
యే త్వాం స్మరంతి దేవేశి రక్షసి తాన్న సంశయః || 8 ||

ప్రేతసంస్థా తు చాముండా వారాహీ మహిషాసనా |
ఐంద్రీ గజసమారూఢా వైష్ణవీ గరుడాసనా || 9 ||

నారసింహీ మహావీర్యా శివదూతీ మహాబలా |
మాహేశ్వరీ వృషారూఢా కౌమారీ శిఖివాహనా || 10 ||

లక్ష్మీః పద్మాసనా దేవీ పద్మహస్తా హరిప్రియా |
శ్వేతరూపధరా దేవీ ఈశ్వరీ వృషవాహనా || 11 ||

బ్రాహ్మీ హంససమారూఢా సర్వాభరణభూషితా |
ఇత్యేతా మాతరః సర్వాః సర్వయోగసమన్వితాః || 12 ||

నానాభరణశోభాఢ్యా నానారత్నోపశోభితాః |
శ్రైష్ఠైశ్చ మౌక్తికైః సర్వా దివ్యహారప్రలంబిభిః || 13 ||

ఇంద్రనీలైర్మహానీలైః పద్మరాగైః సుశోభనైః |
దృశ్యంతే రథమారూఢా దేవ్యః క్రోధసమాకులాః || 14 ||

శంఖం చక్రం గదాం శక్తిం హలం చ ముసలాయుధమ్ |
ఖేటకం తోమరం చైవ పరశుం పాశమేవ చ || 15 ||

కుంతాయుధం త్రిశూలం చ శార్ంగమాయుధముత్తమమ్ |
దైత్యానాం దేహనాశాయ భక్తానామభయాయ చ || 16 ||

ధారయంత్యాయుధానీత్థం దేవానాం చ హితాయ వై |
నమస్తే‌உస్తు మహారౌద్రే మహాఘోరపరాక్రమే || 17 ||

మహాబలే మహోత్సాహే మహాభయవినాశిని |
త్రాహి మాం దేవి దుష్ప్రేక్ష్యే శత్రూణాం భయవర్ధిని || 18 ||

ప్రాచ్యాం రక్షతు మామైంద్రీ ఆగ్నేయ్యామగ్నిదేవతా |
దక్షిణే‌உవతు వారాహీ నైరృత్యాం ఖడ్గధారిణీ || 19 ||

ప్రతీచ్యాం వారుణీ రక్షేద్వాయవ్యాం మృగవాహినీ |
ఉదీచ్యాం పాతు కౌబేరీ ఈశాన్యాం శూలధారిణీ || 20 ||

ఊర్ధ్వం బ్రహ్మాణీ మే రక్షేదధస్తాద్వైష్ణవీ తథా |
ఏవం దశ దిశో రక్షేచ్చాముండా శవవాహనా || 21 ||

జయా మామగ్రతః పాతు విజయా పాతు పృష్ఠతః |
అజితా వామపార్శ్వే తు దక్షిణే చాపరాజితా || 22 ||

శిఖాం మే ద్యోతినీ రక్షేదుమా మూర్ధ్ని వ్యవస్థితా |
మాలాధరీ లలాటే చ భ్రువౌ రక్షేద్యశస్వినీ || 23 ||

నేత్రయోశ్చిత్రనేత్రా చ యమఘంటా తు పార్శ్వకే |
త్రినేత్రా చ త్రిశూలేన భ్రువోర్మధ్యే చ చండికా || 24 ||

శంఖినీ చక్షుషోర్మధ్యే శ్రోత్రయోర్ద్వారవాసినీ |
కపోలౌ కాలికా రక్షేత్ కర్ణమూలే తు శంకరీ || 25 ||

నాసికాయాం సుగంధా చ ఉత్తరోష్ఠే చ చర్చికా |
అధరే చామృతాబాలా జిహ్వాయాం చ సరస్వతీ || 26 ||

దంతాన్ రక్షతు కౌమారీ కంఠదేశే తు చండికా |
ఘంటికాం చిత్రఘంటా చ మహామాయా చ తాలుకే || 27 ||

కామాక్షీ చిబుకం రక్షేద్వాచం మే సర్వమంగలా |
గ్రీవాయాం భద్రకాలీ చ పృష్ఠవంశే ధనుర్ధరీ || 28 ||

నీలగ్రీవా బహిః కంఠే నలికాం నలకూబరీ |
స్కంధయోః ఖడ్గినీ రక్షేద్ బాహూ మే వజ్రధారిణీ || 29 ||

హస్తయోర్దండినీ రక్షేదంబికా చాంగులీషు చ |
నఖాఞ్ఛూలేశ్వరీ రక్షేత్ కుక్షౌ రక్షేన్నరేశ్వరీ || 30 ||

స్తనౌ రక్షేన్మహాదేవీ మనఃశోకవినాశినీ |
హృదయే లలితా దేవీ ఉదరే శూలధారిణీ || 31 ||

నాభౌ చ కామినీ రక్షేద్ గుహ్యం గుహ్యేశ్వరీ తథా |
మేఢ్రం రక్షతు దుర్గంధా పాయుం మే గుహ్యవాహినీ || 32 ||

కట్యాం భగవతీ రక్షేదూరూ మే మేఘవాహనా |
జంఘే మహాబలా రక్షేత్ జానూ మాధవనాయికా || 33 ||

గుల్ఫయోర్నారసింహీ చ పాదపృష్ఠే తు కౌశికీ |
పాదాంగులీః శ్రీధరీ చ తలం పాతాలవాసినీ || 34 ||

నఖాన్ దంష్ట్రకరాలీ చ కేశాంశ్చైవోర్ధ్వకేశినీ |
రోమకూపేషు కౌమారీ త్వచం యోగీశ్వరీ తథా || 35 ||

రక్తమజ్జావసామాంసాన్యస్థిమేదాంసి పార్వతీ |
అంత్రాణి కాలరాత్రిశ్చ పిత్తం చ ముకుటేశ్వరీ || 36 ||

పద్మావతీ పద్మకోశే కఫే చూడామణిస్తథా |
జ్వాలాముఖీ నఖజ్వాలామభేద్యా సర్వసంధిషు || 37 ||

శుక్రం బ్రహ్మాణీ మే రక్షేచ్ఛాయాం ఛత్రేశ్వరీ తథా |
అహంకారం మనో బుద్ధిం రక్షేన్మే ధర్మధారిణీ || 38 ||

ప్రాణాపానౌ తథా వ్యానముదానం చ సమానకమ్ |
వజ్రహస్తా చ మే రక్షేత్ ప్రాణాన్ కల్యాణశోభనా || 39 ||

రసే రూపే చ గంధే చ శబ్దే స్పర్శే చ యోగినీ |
సత్త్వం రజస్తమశ్చైవ రక్షేన్నారాయణీ సదా || 40 ||

ఆయూ రక్షతు వారాహీ ధర్మం రక్షతు పార్వతీ |
యశః కీర్తిం చ లక్ష్మీం చ సదా రక్షతు వైష్ణవీ || 41 ||

గోత్రమింద్రాణీ మే రక్షేత్ పశూన్ రక్షేచ్చ చండికా |
పుత్రాన్ రక్షేన్మహాలక్ష్మీర్భార్యాం రక్షతు భైరవీ || 42 ||

ధనేశ్వరీ ధనం రక్షేత్ కౌమారీ కన్యకాం తథా |
పంథానం సుపథా రక్షేన్మార్గం క్షేమంకరీ తథా || 43 ||

రాజద్వారే మహాలక్ష్మీర్విజయా సతత స్థితా |
రక్షాహీనం తు యత్ స్థానం వర్జితం కవచేన తు || 44 ||

తత్సర్వం రక్ష మే దేవి జయంతీ పాపనాశినీ |
సర్వరక్షాకరం పుణ్యం కవచం సర్వదా జపేత్ || 45 ||

ఇదం రహస్యం విప్రర్షే భక్త్యా తవ మయోదితమ్ |
పాదమేకం న గచ్ఛేత్ తు యదీచ్ఛేచ్ఛుభమాత్మనః || 46 ||

కవచేనావృతో నిత్యం యత్ర యత్రైవ గచ్ఛతి |
తత్ర తత్రార్థలాభశ్వ విజయః సార్వకాలికః || 47 ||

యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ |
పరమైశ్వర్యమతులం ప్రాప్స్యతే భూతలే పుమాన్ || 48 ||

నిర్భయో జాయతే మర్త్యః సంగ్రామేష్వపరాజితః |
త్రైలోక్యే తు భవేత్పూజ్యః కవచేనావృతః పుమాన్ || 49 ||

ఇదం తు దేవ్యాః కవచం దేవానామపి దుర్లభమ్ |
యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం త్రిసంధ్యం శ్రద్ధయాన్వితః || 50 ||

దైవీకలా భవేత్తస్య త్రైలోక్యే చాపరాజితః |
జీవేద్వర్షశతం సాగ్రమపమృత్యువివర్జితః || 51 ||

నశ్యంతి వ్యాధయః సర్వే లూతావిస్ఫోటకాదయః |
స్థావరం జంగమం చైవ కృత్రిమం చైవ యద్విషమ్ || 52 ||

అభిచారాణి సర్వాణి మంత్రయంత్రాణి భూతలే |
భూచరాః ఖేచరాశ్చైవ కులజాశ్చౌపదేశికాః || 53 ||

సహజా కులజా మాలా డాకినీ శాకినీ తథా |
అంతరిక్షచరా ఘోరా డాకిన్యశ్చ మహారవాః || 54 ||

గ్రహభూతపిశాచాశ్చ యక్షగంధర్వరాక్షసాః |
బ్రహ్మరాక్షసవేతాలాః కూష్మాండా భైరవాదయః || 55 ||

నశ్యంతి దర్శనాత్తస్య కవచేనావృతో హి యః |
మానోన్నతిర్భవేద్రాఙ్ఞస్తేజోవృద్ధిః పరా భవేత్ || 56 ||

యశోవృద్ధిర్భవేత్ పుంసాం కీర్తివృద్ధిశ్చ జాయతే |
తస్మాత్ జపేత్ సదా భక్తః కవచం కామదం మునే || 57 ||

జపేత్ సప్తశతీం చండీం కృత్వా తు కవచం పురా |
నిర్విఘ్నేన భవేత్ సిద్ధిశ్చండీజపసముద్భవా || 58 ||

యావద్భూమండలం ధత్తే సశైలవనకాననమ్ |
తావత్తిష్ఠతి మేదిన్యాం సంతతిః పుత్రపౌత్రికీ || 59 ||

దేహాంతే పరమం స్థానం సురైరపి సుదుర్లభమ్ |
ప్రాప్నోతి పురుషో నిత్యం మహామాయాప్రసాదతః || 60 ||

తత్ర గచ్ఛతి గత్వాసౌ పునశ్చాగమనం నహి |
లభతే పరమం స్థానం శివేన సమతాం వ్రజేత్ || 61 ||

|| ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే హరిహరబ్రహ్మవిరచితం దేవీకవచం సమాప్తమ్ ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.