Pages

Devi Mahatmyam Devi Kavacham in Tamil

Devi Mahatmyam Devi Kavacham – Tamil Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Devi Kavacham – Tamil Script

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய

ஓம் னமஶ்சண்டிகாயை

ன்யாஸஃ
அஸ்ய ஶ்ரீ சம்டீ கவசஸ்ய | ப்ரஹ்மா றுஷிஃ | அனுஷ்டுப் சம்தஃ |
சாமும்டா தேவதா | அம்கன்யாஸோக்த மாதரோ பீஜம் | னவாவரணோ மம்த்ரஶக்திஃ | திக்பம்த தேவதாஃ தத்வம் | ஶ்ரீ ஜகதம்பா ப்ரீத்யர்தே ஸப்தஶதீ பாடாம்கத்வேன ஜபே வினியோகஃ ||

ஓம் னமஶ்சம்டிகாயை

மார்கண்டேய உவாச |
ஓம் யத்குஹ்யம் பரமம் லோகே ஸர்வரக்ஷாகரம் ன்றுணாம் |
யன்ன கஸ்யசிதாக்யாதம் தன்மே ப்ரூஹி பிதாமஹ || 1 ||

ப்ரஹ்மோவாச |
அஸ்தி குஹ்யதமம் விப்ர ஸர்வபூதோபகாரகம் |
தேவ்யாஸ்து கவசம் புண்யம் தச்ச்றுணுஷ்வ மஹாமுனே || 2 ||

ப்ரதமம் ஶைலபுத்ரீதி த்விதீயம் ப்ரஹ்மசாரிணீ |
த்றுதீயம் சன்த்ரகண்டேதி கூஷ்மாண்டேதி சதுர்தகம் || 3 ||

பஞ்சமம் ஸ்கன்தமாதேதி ஷஷ்டம் காத்யாயனீ ததா |
ஸப்தமம் காலராத்ரிஶ்ச மஹாகௌரீதி சாஷ்டமம் || 4 ||

னவமம் ஸித்திதாத்ரீ ச னவதுர்காஃ ப்ரகீர்திதாஃ |
உக்தான்யேதானி னாமானி ப்ரஹ்மணைவ மஹாத்மனா || 5 ||

அக்னினா தஹ்யமானாஸ்து ஶத்ருமத்யகதா ரணே |
விஷமே துர்கமே சைவ பயார்தாஃ ஶரணம் கதாஃ || 6 ||

ன தேஷாம் ஜாயதே கிஞ்சிதஶுபம் ரணஸங்கடே |
ஆபதம் ன ச பஶ்யன்தி ஶோகதுஃகபயங்கரீம் || 7 ||

யைஸ்து பக்த்யா ஸ்ம்றுதா னித்யம் தேஷாம் வ்றுத்திஃ ப்ரஜாயதே |
யே த்வாம் ஸ்மரன்தி தேவேஶி ரக்ஷஸி தான்ன ஸம்ஶயஃ || 8 ||

ப்ரேதஸம்ஸ்தா து சாமுண்டா வாராஹீ மஹிஷாஸனா |
ஐன்த்ரீ கஜஸமாரூடா வைஷ்ணவீ கருடாஸனா || 9 ||

னாரஸிம்ஹீ மஹாவீர்யா ஶிவதூதீ மஹாபலா |
மாஹேஶ்வரீ வ்றுஷாரூடா கௌமாரீ ஶிகிவாஹனா || 10 ||

லக்ஷ்மீஃ பத்மாஸனா தேவீ பத்மஹஸ்தா ஹரிப்ரியா |
ஶ்வேதரூபதரா தேவீ ஈஶ்வரீ வ்றுஷவாஹனா || 11 ||

ப்ராஹ்மீ ஹம்ஸஸமாரூடா ஸர்வாபரணபூஷிதா |
இத்யேதா மாதரஃ ஸர்வாஃ ஸர்வயோகஸமன்விதாஃ || 12 ||

னானாபரணஶோபாட்யா னானாரத்னோபஶோபிதாஃ |
ஶ்ரைஷ்டைஶ்ச மௌக்திகைஃ ஸர்வா திவ்யஹாரப்ரலம்பிபிஃ || 13 ||

இன்த்ரனீலைர்மஹானீலைஃ பத்மராகைஃ ஸுஶோபனைஃ |
த்றுஶ்யன்தே ரதமாரூடா தேவ்யஃ க்ரோதஸமாகுலாஃ || 14 ||

ஶங்கம் சக்ரம் கதாம் ஶக்திம் ஹலம் ச முஸலாயுதம் |
கேடகம் தோமரம் சைவ பரஶும் பாஶமேவ ச || 15 ||

குன்தாயுதம் த்ரிஶூலம் ச ஶார்ங்கமாயுதமுத்தமம் |
தைத்யானாம் தேஹனாஶாய பக்தானாமபயாய ச || 16 ||

தாரயன்த்யாயுதானீத்தம் தேவானாம் ச ஹிதாய வை |
னமஸ்தே‌உஸ்து மஹாரௌத்ரே மஹாகோரபராக்ரமே || 17 ||

மஹாபலே மஹோத்ஸாஹே மஹாபயவினாஶினி |
த்ராஹி மாம் தேவி துஷ்ப்ரேக்ஷ்யே ஶத்ரூணாம் பயவர்தினி || 18 ||

ப்ராச்யாம் ரக்ஷது மாமைன்த்ரீ ஆக்னேய்யாமக்னிதேவதா |
தக்ஷிணே‌உவது வாராஹீ னைர்றுத்யாம் கட்கதாரிணீ || 19 ||

ப்ரதீச்யாம் வாருணீ ரக்ஷேத்வாயவ்யாம் ம்றுகவாஹினீ |
உதீச்யாம் பாது கௌபேரீ ஈஶான்யாம் ஶூலதாரிணீ || 20 ||

ஊர்த்வம் ப்ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேததஸ்தாத்வைஷ்ணவீ ததா |
ஏவம் தஶ திஶோ ரக்ஷேச்சாமுண்டா ஶவவாஹனா || 21 ||

ஜயா மாமக்ரதஃ பாது விஜயா பாது ப்றுஷ்டதஃ |
அஜிதா வாமபார்ஶ்வே து தக்ஷிணே சாபராஜிதா || 22 ||

ஶிகாம் மே த்யோதினீ ரக்ஷேதுமா மூர்த்னி வ்யவஸ்திதா |
மாலாதரீ லலாடே ச ப்ருவௌ ரக்ஷேத்யஶஸ்வினீ || 23 ||

னேத்ரயோஶ்சித்ரனேத்ரா ச யமகண்டா து பார்ஶ்வகே |
த்ரினேத்ரா ச த்ரிஶூலேன ப்ருவோர்மத்யே ச சண்டிகா || 24 ||

ஶங்கினீ சக்ஷுஷோர்மத்யே ஶ்ரோத்ரயோர்த்வாரவாஸினீ |
கபோலௌ காலிகா ரக்ஷேத் கர்ணமூலே து ஶங்கரீ || 25 ||

னாஸிகாயாம் ஸுகன்தா ச உத்தரோஷ்டே ச சர்சிகா |
அதரே சாம்றுதாபாலா ஜிஹ்வாயாம் ச ஸரஸ்வதீ || 26 ||

தன்தான் ரக்ஷது கௌமாரீ கண்டதேஶே து சண்டிகா |
கண்டிகாம் சித்ரகண்டா ச மஹாமாயா ச தாலுகே || 27 ||

காமாக்ஷீ சிபுகம் ரக்ஷேத்வாசம் மே ஸர்வமங்கலா |
க்ரீவாயாம் பத்ரகாலீ ச ப்றுஷ்டவம்ஶே தனுர்தரீ || 28 ||

னீலக்ரீவா பஹிஃ கண்டே னலிகாம் னலகூபரீ |
ஸ்கன்தயோஃ கட்கினீ ரக்ஷேத் பாஹூ மே வஜ்ரதாரிணீ || 29 ||

ஹஸ்தயோர்தண்டினீ ரக்ஷேதம்பிகா சாங்குலீஷு ச |
னகாஞ்சூலேஶ்வரீ ரக்ஷேத் குக்ஷௌ ரக்ஷேன்னரேஶ்வரீ || 30 ||

ஸ்தனௌ ரக்ஷேன்மஹாதேவீ மனஃஶோகவினாஶினீ |
ஹ்றுதயே லலிதா தேவீ உதரே ஶூலதாரிணீ || 31 ||

னாபௌ ச காமினீ ரக்ஷேத் குஹ்யம் குஹ்யேஶ்வரீ ததா |
மேட்ரம் ரக்ஷது துர்கன்தா பாயும் மே குஹ்யவாஹினீ || 32 ||

கட்யாம் பகவதீ ரக்ஷேதூரூ மே மேகவாஹனா |
ஜங்கே மஹாபலா ரக்ஷேத் ஜானூ மாதவனாயிகா || 33 ||

குல்பயோர்னாரஸிம்ஹீ ச பாதப்றுஷ்டே து கௌஶிகீ |
பாதாங்குலீஃ ஶ்ரீதரீ ச தலம் பாதாலவாஸினீ || 34 ||

னகான் தம்ஷ்ட்ரகராலீ ச கேஶாம்ஶ்சைவோர்த்வகேஶினீ |
ரோமகூபேஷு கௌமாரீ த்வசம் யோகீஶ்வரீ ததா || 35 ||

ரக்தமஜ்ஜாவஸாமாம்ஸான்யஸ்திமேதாம்ஸி பார்வதீ |
அன்த்ராணி காலராத்ரிஶ்ச பித்தம் ச முகுடேஶ்வரீ || 36 ||

பத்மாவதீ பத்மகோஶே கபே சூடாமணிஸ்ததா |
ஜ்வாலாமுகீ னகஜ்வாலாமபேத்யா ஸர்வஸன்திஷு || 37 ||

ஶுக்ரம் ப்ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேச்சாயாம் சத்ரேஶ்வரீ ததா |
அஹங்காரம் மனோ புத்திம் ரக்ஷேன்மே தர்மதாரிணீ || 38 ||

ப்ராணாபானௌ ததா வ்யானமுதானம் ச ஸமானகம் |
வஜ்ரஹஸ்தா ச மே ரக்ஷேத் ப்ராணான் கல்யாணஶோபனா || 39 ||

ரஸே ரூபே ச கன்தே ச ஶப்தே ஸ்பர்ஶே ச யோகினீ |
ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமஶ்சைவ ரக்ஷேன்னாராயணீ ஸதா || 40 ||

ஆயூ ரக்ஷது வாராஹீ தர்மம் ரக்ஷது பார்வதீ |
யஶஃ கீர்திம் ச லக்ஷ்மீம் ச ஸதா ரக்ஷது வைஷ்ணவீ || 41 ||

கோத்ரமின்த்ராணீ மே ரக்ஷேத் பஶூன் ரக்ஷேச்ச சண்டிகா |
புத்ரான் ரக்ஷேன்மஹாலக்ஷ்மீர்பார்யாம் ரக்ஷது பைரவீ || 42 ||

தனேஶ்வரீ தனம் ரக்ஷேத் கௌமாரீ கன்யகாம் ததா |
பன்தானம் ஸுபதா ரக்ஷேன்மார்கம் க்ஷேமங்கரீ ததா || 43 ||

ராஜத்வாரே மஹாலக்ஷ்மீர்விஜயா ஸதத ஸ்திதா |
ரக்ஷாஹீனம் து யத் ஸ்தானம் வர்ஜிதம் கவசேன து || 44 ||

தத்ஸர்வம் ரக்ஷ மே தேவி ஜயன்தீ பாபனாஶினீ |
ஸர்வரக்ஷாகரம் புண்யம் கவசம் ஸர்வதா ஜபேத் || 45 ||

இதம் ரஹஸ்யம் விப்ரர்ஷே பக்த்யா தவ மயோதிதம் |
பாதமேகம் ன கச்சேத் து யதீச்சேச்சுபமாத்மனஃ || 46 ||

கவசேனாவ்றுதோ னித்யம் யத்ர யத்ரைவ கச்சதி |
தத்ர தத்ரார்தலாபஶ்வ விஜயஃ ஸார்வகாலிகஃ || 47 ||

யம் யம் சின்தயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்னோதி னிஶ்சிதம் |
பரமைஶ்வர்யமதுலம் ப்ராப்ஸ்யதே பூதலே புமான் || 48 ||

னிர்பயோ ஜாயதே மர்த்யஃ ஸங்க்ராமேஷ்வபராஜிதஃ |
த்ரைலோக்யே து பவேத்பூஜ்யஃ கவசேனாவ்றுதஃ புமான் || 49 ||

இதம் து தேவ்யாஃ கவசம் தேவானாமபி துர்லபம் |
யஃ படேத்ப்ரயதோ னித்யம் த்ரிஸன்த்யம் ஶ்ரத்தயான்விதஃ || 50 ||

தைவீகலா பவேத்தஸ்ய த்ரைலோக்யே சாபராஜிதஃ |
ஜீவேத்வர்ஷஶதம் ஸாக்ரமபம்றுத்யுவிவர்ஜிதஃ || 51 ||

னஶ்யன்தி வ்யாதயஃ ஸர்வே லூதாவிஸ்போடகாதயஃ |
ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் சைவ க்றுத்ரிமம் சைவ யத்விஷம் || 52 ||

அபிசாராணி ஸர்வாணி மன்த்ரயன்த்ராணி பூதலே |
பூசராஃ கேசராஶ்சைவ குலஜாஶ்சௌபதேஶிகாஃ || 53 ||

ஸஹஜா குலஜா மாலா டாகினீ ஶாகினீ ததா |
அன்தரிக்ஷசரா கோரா டாகின்யஶ்ச மஹாரவாஃ || 54 ||

க்ரஹபூதபிஶாசாஶ்ச யக்ஷகன்தர்வராக்ஷஸாஃ |
ப்ரஹ்மராக்ஷஸவேதாலாஃ கூஷ்மாண்டா பைரவாதயஃ || 55 ||

னஶ்யன்தி தர்ஶனாத்தஸ்ய கவசேனாவ்றுதோ ஹி யஃ |
மானோன்னதிர்பவேத்ராஜ்ஞஸ்தேஜோவ்றுத்திஃ பரா பவேத் || 56 ||

யஶோவ்றுத்திர்பவேத் பும்ஸாம் கீர்திவ்றுத்திஶ்ச ஜாயதே |
தஸ்மாத் ஜபேத் ஸதா பக்தஃ கவசம் காமதம் முனே || 57 ||

ஜபேத் ஸப்தஶதீம் சண்டீம் க்றுத்வா து கவசம் புரா |
னிர்விக்னேன பவேத் ஸித்திஶ்சண்டீஜபஸமுத்பவா || 58 ||

யாவத்பூமண்டலம் தத்தே ஸஶைலவனகானனம் |
தாவத்திஷ்டதி மேதின்யாம் ஸன்ததிஃ புத்ரபௌத்ரிகீ || 59 ||

தேஹான்தே பரமம் ஸ்தானம் ஸுரைரபி ஸுதுர்லபம் |
ப்ராப்னோதி புருஷோ னித்யம் மஹாமாயாப்ரஸாததஃ || 60 ||

தத்ர கச்சதி கத்வாஸௌ புனஶ்சாகமனம் னஹி |
லபதே பரமம் ஸ்தானம் ஶிவேன ஸமதாம் வ்ரஜேத் || 61 ||

|| இதி ஶ்ரீமார்கண்டேயபுராணே ஹரிஹரப்ரஹ்மவிரசிதம் தேவீகவசம் ஸமாப்தம் ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.