Pages

Durga Suktam in Kannada

Durga Suktam – Kannada Lyrics (Text)

Durga Suktam – Kannada Script

ಓಂ || ಜಾತವೇ’ದಸೇ ಸುನವಾಮ ಸೋಮ’ ಮರಾತೀಯತೋ ನಿದ’ಹಾತಿ ವೇದಃ’ |
ಸ ನಃ’ ಪರ್-ಷದತಿ’ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ’ ನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ’ ದುರಿತಾ‌உತ್ಯಗ್ನಿಃ ||

ತಾಮಗ್ನಿವ’ರ್ಣಾಂ ತಪ’ಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈ’ರೋಚನೀಂ ಕ’ರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾ”ಮ್ |
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಗ್‍ಮ್ ಶರ’ಣಮಹಂ ಪ್ರಪ’ದ್ಯೇ ಸುತರ’ಸಿ ತರಸೇ’ ನಮಃ’ ||

ಅಗ್ನೇ ತ್ವಂ ಪಾ’ರಯಾ ನವ್ಯೋ’ ಅಸ್ಮಾಂಥ್-ಸ್ವಸ್ತಿಭಿರತಿ’ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ” |
ಪೂಶ್ಚ’ ಪೃಥ್ವೀ ಬ’ಹುಲಾ ನ’ ಉರ್ವೀ ಭವಾ’ ತೋಕಾಯ ತನ’ಯಾಯ ಶಂಯೋಃ ||

ವಿಶ್ವಾ’ನಿ ನೋ ದುರ್ಗಹಾ’ ಜಾತವೇದಃ ಸಿಂಧುನ್ನ ನಾವಾ ದು’ರಿತಾ‌உತಿ’ಪರ್-ಷಿ |
ಅಗ್ನೇ’ ಅತ್ರಿವನ್ಮನ’ಸಾ ಗೃಣಾನೋ”‌உಸ್ಮಾಕಂ’ ಬೋಧ್ಯವಿತಾ ತನೂನಾ”ಮ್ ||

ಪೃತನಾ ಜಿತಗ್ಂ ಸಹ’ಮಾನಮುಗ್ರಮಗ್ನಿಗ್‍ಮ್ ಹು’ವೇಮ ಪರಮಾಥ್-ಸಧಸ್ಥಾ”ತ್ |
ಸ ನಃ’ ಪರ್-ಷದತಿ’ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ಕ್ಷಾಮ’ದ್ದೇವೋ ಅತಿ’ ದುರಿತಾ‌உತ್ಯಗ್ನಿಃ ||

ಪ್ರತ್ನೋಷಿ’ ಕಮೀಡ್ಯೋ’ ಅಧ್ವರೇಷು’ ಸನಾಚ್ಚ ಹೋತಾ ನವ್ಯ’ಶ್ಚ ಸತ್ಸಿ’ |
ಸ್ವಾಂಚಾ”‌உಗ್ನೇ ತನುವಂ’ ಪಿಪ್ರಯ’ಸ್ವಾಸ್ಮಭ್ಯಂ’ ಚ ಸೌಭ’ಗಮಾಯ’ಜಸ್ವ ||

ಗೋಭಿರ್ಜುಷ್ಟ’ಮಯುಜೋ ನಿಷಿ’ಕ್ತಂ ತವೇಂ”ದ್ರ ವಿಷ್ಣೋರನುಸಂಚ’ರೇಮ |
ನಾಕ’ಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠಮಭಿ ಸಂವಸಾ’ನೋ ವೈಷ್ಣ’ವೀಂ ಲೋಕ ಇಹ ಮಾ’ದಯಂತಾಮ್ ||

ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ಕನ್ಯಕುಮಾರಿ’ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ’ ದುರ್ಗಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.