Pages

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram in Kannada

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram – Kannada Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram – Kannada Script

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಸ್ಯ | ಶಿವ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ | ಮಂತ್ರೋದಿತ ದೇವ್ಯೋ ಬೀಜಮ್ | ನವಾರ್ಣೋ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ|ಶ್ರೀ ಸಪ್ತ ಶತೀ ಮಂತ್ರ ಸ್ತತ್ವಂ ಸ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಾಠಾಂಗತ್ವಏನ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ

ಓಂ ವಿಶುದ್ಧ ಙ್ಞಾನದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದೀ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಷೇ |
ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ಸೋಮಾರ್ಥ ಧಾರಿಣೇ ||1||

ಸರ್ವಮೇತ ದ್ವಿಜಾನೀಯಾನ್ಮಂತ್ರಾಣಾಪಿ ಕೀಲಕಮ್ |
ಸೋ‌உಪಿ ಕ್ಷೇಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸತತಂ ಜಾಪ್ಯ ತತ್ಪರಃ ||2||

ಸಿದ್ಧ್ಯಂತುಚ್ಚಾಟನಾದೀನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಕಲಾನ್ಯಪಿ |
ಏತೇನ ಸ್ತುವತಾಂ ದೇವೀಂ ಸ್ತೋತ್ರವೃಂದೇನ ಭಕ್ತಿತಃ ||3||

ನ ಮಂತ್ರೋ ನೌಷಧಂ ತಸ್ಯ ನ ಕಿಂಚಿ ದಪಿ ವಿಧ್ಯತೇ |
ವಿನಾ ಜಾಪ್ಯಮ್ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯೇತ್ತು ಸರ್ವ ಮುಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಮ್ ||4||

ಸಮಗ್ರಾಣ್ಯಪಿ ಸೇತ್ಸ್ಯಂತಿ ಲೋಕಶಙ್ಞ್ಕಾ ಮಿಮಾಂ ಹರಃ |
ಕೃತ್ವಾ ನಿಮಂತ್ರಯಾಮಾಸ ಸರ್ವ ಮೇವ ಮಿದಂ ಶುಭಮ್ ||5||

ಸ್ತೋತ್ರಂವೈ ಚಂಡಿಕಾಯಾಸ್ತು ತಚ್ಚ ಗುಹ್ಯಂ ಚಕಾರ ಸಃ |
ಸಮಾಪ್ನೋತಿ ಸಪುಣ್ಯೇನ ತಾಂ ಯಥಾವನ್ನಿಮಂತ್ರಣಾಂ ||6||

ಸೋಪಿ‌உಕ್ಷೇಮ ಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವ ಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ವಾ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ||6||

ದದಾತಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾತಿ ನಾನ್ಯ ಥೈಷಾ ಪ್ರಸೀದತಿ |
ಇತ್ಥಂ ರೂಪೇಣ ಕೀಲೇನ ಮಹಾದೇವೇನ ಕೀಲಿತಮ್| ||8||

ಯೋ ನಿಷ್ಕೀಲಾಂ ವಿಧಾಯೈನಾಂ ಚಂಡೀಂ ಜಪತಿ ನಿತ್ಯ ಶಃ |
ಸ ಸಿದ್ಧಃ ಸ ಗಣಃ ಸೋ‌உಥ ಗಂಧರ್ವೋ ಜಾಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ ||9||

ನ ಚೈವಾ ಪಾಟವಂ ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಕ್ವಾಪಿ ನ ಜಾಯತೇ |
ನಾಪ ಮೃತ್ಯು ವಶಂ ಯಾತಿ ಮೃತೇಚ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ||10||

ಙ್ಞಾತ್ವಾಪ್ರಾರಭ್ಯ ಕುರ್ವೀತ ಹ್ಯಕುರ್ವಾಣೋ ವಿನಶ್ಯತಿ |
ತತೋ ಙ್ಞಾತ್ವೈವ ಸಂಪೂರ್ನಮ್ ಇದಂ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ ||11||

ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿಚ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ ದೃಶ್ಯತೇ ಲಲನಾಜನೇ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ತೇನ ಜಪ್ಯಮಿದಂ ಶುಭಂ ||12||

ಶನೈಸ್ತು ಜಪ್ಯಮಾನೇ‌உಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರೇ ಸಂಪತ್ತಿರುಚ್ಚಕೈಃ|
ಭವತ್ಯೇವ ಸಮಗ್ರಾಪಿ ತತಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯಮೇವತತ್ ||13||

ಐಶ್ವರ್ಯಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯಮೇವಚಃ |
ಶತ್ರುಹಾನಿಃ ಪರೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಸ್ತೂಯತೇ ಸಾನ ಕಿಂ ಜನೈ ||14||

ಚಣ್ದಿಕಾಂ ಹೃದಯೇನಾಪಿ ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಸತತಂ ನರಃ |
ಹೃದ್ಯಂ ಕಾಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಹೃದಿ ದೇವೀ ಸದಾ ವಸೇತ್ ||15||

ಅಗ್ರತೋ‌உಮುಂ ಮಹಾದೇವ ಕೃತಂ ಕೀಲಕವಾರಣಮ್ |
ನಿಷ್ಕೀಲಂಚ ತಥಾ ಕೃತ್ವಾ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತೈಃ ||16||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತೀ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.