Pages

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 in Telugu

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 in Telugu
Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 in Telugu
Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 – Telugu Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 – Telugu Script

రచన: ఋషి మార్కండేయ

శక్రాదిస్తుతిర్నామ చతుర్ధో‌உధ్యాయః ||

ధ్యానం

కాలాభ్రాభాం కటాక్షైర్ అరి కుల భయదాం మౌళి బద్ధేందు రేఖాం
శంఖ చక్ర కృపాణం త్రిశిఖ మపి కరైర్ ఉద్వహంతీం త్రిన్త్రామ్ |
సింహ స్కందాధిరూఢాం త్రిభువన మఖిలం తేజసా పూరయంతీం
ధ్యాయేద్ దుర్గాం జయాఖ్యాం త్రిదశ పరివృతాం సేవితాం సిద్ధి కామైః ||

ఋషిరువాచ ||1||

శక్రాదయః సురగణా నిహతే‌உతివీర్యే
తస్మిందురాత్మని సురారిబలే చ దేవ్యా |
తాం తుష్టువుః ప్రణతినమ్రశిరోధరాంసా
వాగ్భిః ప్రహర్షపులకోద్గమచారుదేహాః || 2 ||

దేవ్యా యయా తతమిదం జగదాత్మశక్త్యా
నిఃశేషదేవగణశక్తిసమూహమూర్త్యా |
తామంబికామఖిలదేవమహర్షిపూజ్యాం
భక్త్యా నతాః స్మ విదధాతుశుభాని సా నః ||3||

యస్యాః ప్రభావమతులం భగవాననంతో
బ్రహ్మా హరశ్చ నహి వక్తుమలం బలం చ |
సా చండికా‌உఖిల జగత్పరిపాలనాయ
నాశాయ చాశుభభయస్య మతిం కరోతు ||4||

యా శ్రీః స్వయం సుకృతినాం భవనేష్వలక్ష్మీః
పాపాత్మనాం కృతధియాం హృదయేషు బుద్ధిః |
శ్రద్థా సతాం కులజనప్రభవస్య లజ్జా
తాం త్వాం నతాః స్మ పరిపాలయ దేవి విశ్వమ్ ||5||

కిం వర్ణయామ తవరూప మచింత్యమేతత్
కించాతివీర్యమసురక్షయకారి భూరి |
కిం చాహవేషు చరితాని తవాత్భుతాని
సర్వేషు దేవ్యసురదేవగణాదికేషు | ||6||

హేతుః సమస్తజగతాం త్రిగుణాపి దోషైః
న ఙ్ఞాయసే హరిహరాదిభిరవ్యపారా |
సర్వాశ్రయాఖిలమిదం జగదంశభూతం
అవ్యాకృతా హి పరమా ప్రకృతిస్త్వమాద్యా ||6||

యస్యాః సమస్తసురతా సముదీరణేన
తృప్తిం ప్రయాతి సకలేషు మఖేషు దేవి |
స్వాహాసి వై పితృ గణస్య చ తృప్తి హేతు
రుచ్చార్యసే త్వమత ఏవ జనైః స్వధాచ ||8||

యా ముక్తిహేతురవిచింత్య మహావ్రతా త్వం
అభ్యస్యసే సునియతేంద్రియతత్వసారైః |
మోక్షార్థిభిర్మునిభిరస్తసమస్తదోషై
ర్విద్యా‌உసి సా భగవతీ పరమా హి దేవి ||9||

శబ్దాత్మికా సువిమలర్గ్యజుషాం నిధానం
ముద్గీథరమ్యపదపాఠవతాం చ సామ్నామ్ |
దేవీ త్రయీ భగవతీ భవభావనాయ
వార్తాసి సర్వ జగతాం పరమార్తిహంత్రీ ||10||

మేధాసి దేవి విదితాఖిలశాస్త్రసారా
దుర్గా‌உసి దుర్గభవసాగరసనౌరసంగా |
శ్రీః కైట భారిహృదయైకకృతాధివాసా
గౌరీ త్వమేవ శశిమౌళికృత ప్రతిష్ఠా ||11||

ఈషత్సహాసమమలం పరిపూర్ణ చంద్ర
బింబానుకారి కనకోత్తమకాంతికాంతమ్ |
అత్యద్భుతం ప్రహృతమాత్తరుషా తథాపి
వక్త్రం విలోక్య సహసా మహిషాసురేణ ||12||

దృష్ట్వాతు దేవి కుపితం భ్రుకుటీకరాళ
ముద్యచ్ఛశాంకసదృశచ్ఛవి యన్న సద్యః |
ప్రాణాన్ ముమోచ మహిషస్తదతీవ చిత్రం
కైర్జీవ్యతే హి కుపితాంతకదర్శనేన | ||13||

దేవిప్రసీద పరమా భవతీ భవాయ
సద్యో వినాశయసి కోపవతీ కులాని |
విఙ్ఞాతమేతదధునైవ యదస్తమేతత్
న్నీతం బలం సువిపులం మహిషాసురస్య ||14||

తే సమ్మతా జనపదేషు ధనాని తేషాం
తేషాం యశాంసి న చ సీదతి ధర్మవర్గః |
ధన్యాస్త‌ఏవ నిభృతాత్మజభృత్యదారా
యేషాం సదాభ్యుదయదా భవతీ ప్రసన్నా ||15||

ధర్మ్యాణి దేవి సకలాని సదైవ కర్మాని
ణ్యత్యాదృతః ప్రతిదినం సుకృతీ కరోతి |
స్వర్గం ప్రయాతి చ తతో భవతీ ప్రసాదా
ల్లోకత్రయే‌உపి ఫలదా నను దేవి తేన ||16||

దుర్గే స్మృతా హరసి భీతి మశేశ జంతోః
స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి |
దారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా
సర్వోపకారకరణాయ సదార్ద్రచిత్తా ||17||

ఏభిర్హతైర్జగదుపైతి సుఖం తథైతే
కుర్వంతు నామ నరకాయ చిరాయ పాపమ్ |
సంగ్రామమృత్యుమధిగమ్య దివంప్రయాంతు
మత్వేతి నూనమహితాన్వినిహంసి దేవి ||18||

దృష్ట్వైవ కిం న భవతీ ప్రకరోతి భస్మ
సర్వాసురానరిషు యత్ప్రహిణోషి శస్త్రమ్ |
లోకాన్ప్రయాంతు రిపవో‌உపి హి శస్త్రపూతా
ఇత్థం మతిర్భవతి తేష్వహి తే‌உషుసాధ్వీ ||19||

ఖడ్గ ప్రభానికరవిస్ఫురణైస్తధోగ్రైః
శూలాగ్రకాంతినివహేన దృశో‌உసురాణామ్ |
యన్నాగతా విలయమంశుమదిందుఖండ
యోగ్యాననం తవ విలోక యతాం తదేతత్ ||20||

దుర్వృత్త వృత్త శమనం తవ దేవి శీలం
రూపం తథైతదవిచింత్యమతుల్యమన్యైః |
వీర్యం చ హంతృ హృతదేవపరాక్రమాణాం
వైరిష్వపి ప్రకటితైవ దయా త్వయేత్థమ్ ||21||

కేనోపమా భవతు తే‌உస్య పరాక్రమస్య
రూపం చ శతృభయ కార్యతిహారి కుత్ర |
చిత్తేకృపా సమరనిష్టురతా చ దృష్టా
త్వయ్యేవ దేవి వరదే భువనత్రయే‌உపి ||22||

త్రైలోక్యమేతదఖిలం రిపునాశనేన
త్రాతం త్వయా సమరమూర్ధని తే‌உపి హత్వా |
నీతా దివం రిపుగణా భయమప్యపాస్తం
అస్మాకమున్మదసురారిభవం నమస్తే ||23||

శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంభికే |
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిస్వనేన చ ||24||

ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే |
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరీ ||25||

సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతితే |
యాని చాత్యంత ఘోరాణి తైరక్షాస్మాంస్తథాభువమ్ ||26||

ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తే‌உంబికే |
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్రక్ష సర్వతః ||27||

ఋషిరువాచ ||28||

ఏవం స్తుతా సురైర్దివ్యైః కుసుమైర్నందనోద్భవైః |
అర్చితా జగతాం ధాత్రీ తథా గంధాను లేపనైః ||29||

భక్త్యా సమస్తైస్రి శైర్దివ్యైర్ధూపైః సుధూపితా |
ప్రాహ ప్రసాదసుముఖీ సమస్తాన్ ప్రణతాన్ సురాన్| ||30||

దేవ్యువాచ ||31||

వ్రియతాం త్రిదశాః సర్వే యదస్మత్తో‌உభివాఞ్ఛితమ్ ||32||

దేవా ఊచు ||33||

భగవత్యా కృతం సర్వం న కించిదవశిష్యతే |
యదయం నిహతః శత్రు రస్మాకం మహిషాసురః ||34||

యదిచాపి వరో దేయ స్త్వయా‌உస్మాకం మహేశ్వరి |
సంస్మృతా సంస్మృతా త్వం నో హిం సేథాఃపరమాపదః||35||

యశ్చ మర్త్యః స్తవైరేభిస్త్వాం స్తోష్యత్యమలాననే |
తస్య విత్తర్ద్ధివిభవైర్ధనదారాది సంపదామ్ ||36||

వృద్దయే‌உ స్మత్ప్రసన్నా త్వం భవేథాః సర్వదాంభికే ||37||

ఋషిరువాచ ||38||

ఇతి ప్రసాదితా దేవైర్జగతో‌உర్థే తథాత్మనః |
తథేత్యుక్త్వా భద్రకాళీ బభూవాంతర్హితా నృప ||39||

ఇత్యేతత్కథితం భూప సంభూతా సా యథాపురా |
దేవీ దేవశరీరేభ్యో జగత్ప్రయహితైషిణీ ||40||

పునశ్చ గౌరీ దేహాత్సా సముద్భూతా యథాభవత్ |
వధాయ దుష్ట దైత్యానాం తథా శుంభనిశుంభయోః ||41||

రక్షణాయ చ లోకానాం దేవానాముపకారిణీ |
తచ్ఛృ ణుష్వ మయాఖ్యాతం యథావత్కథయామితే
హ్రీమ్ ఓం ||42||

|| జయ జయ శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే శక్రాదిస్తుతిర్నామ చతుర్ధో‌உధ్యాయః సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి

హ్రీం జయంతీ సాంగాయై సాయుధాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై లక్ష్మీ బీజాదిష్టాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.