Pages

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Tamil

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 – Tamil Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 – Tamil Script

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய

னாராயணீஸ்துதிர்னாம ஏகாதஶோ‌உத்யாயஃ ||

த்யானம்
ஓம் பாலார்கவித்யுதிம் இம்துகிரீடாம் தும்ககுசாம் னயனத்ரயயுக்தாம் |
ஸ்மேரமுகீம் வரதாம்குஶபாஶபீதிகராம் ப்ரபஜே புவனேஶீம் ||

றுஷிருவாச||1||

தேவ்யா ஹதே தத்ர மஹாஸுரேன்த்ரே
ஸேன்த்ராஃ ஸுரா வஹ்னிபுரோகமாஸ்தாம்|
காத்யாயனீம் துஷ்டுவுரிஷ்டலாபா-
த்விகாஸிவக்த்ராப்ஜ விகாஸிதாஶாஃ || 2 ||

தேவி ப்ரபன்னார்திஹரே ப்ரஸீத
ப்ரஸீத மாதர்ஜகதோ‌உபிலஸ்ய|
ப்ரஸீதவிஶ்வேஶ்வரி பாஹிவிஶ்வம்
த்வமீஶ்வரீ தேவி சராசரஸ்ய ||3||

ஆதார பூதா ஜகதஸ்த்வமேகா
மஹீஸ்வரூபேண யதஃ ஸ்திதாஸி
அபாம் ஸ்வரூப ஸ்திதயா த்வயைத
தாப்யாயதே க்றுத்ஸ்னமலங்க்ய வீர்யே ||4||

த்வம் வைஷ்ணவீஶக்திரனன்தவீர்யா
விஶ்வஸ்ய பீஜம் பரமாஸி மாயா|
ஸம்மோஹிதம் தேவிஸமஸ்த மேதத்-
த்த்வம் வை ப்ரஸன்னா புவி முக்திஹேதுஃ ||5||

வித்யாஃ ஸமஸ்தாஸ்தவ தேவி பேதாஃ|
ஸ்த்ரியஃ ஸமஸ்தாஃ ஸகலா ஜகத்ஸு|
த்வயைகயா பூரிதமம்பயைதத்
காதே ஸ்துதிஃ ஸ்தவ்யபராபரோக்திஃ ||6||

ஸர்வ பூதா யதா தேவீ புக்தி முக்திப்ரதாயினீ|
த்வம் ஸ்துதா ஸ்துதயே கா வா பவன்து பரமோக்தயஃ ||7||

ஸர்வஸ்ய புத்திரூபேண ஜனஸ்ய ஹ்றுதி ஸம்ஸ்திதே|
ஸ்வர்காபவர்கதே தேவி னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||8||

கலாகாஷ்டாதிரூபேண பரிணாம ப்ரதாயினி|
விஶ்வஸ்யோபரதௌ ஶக்தே னாராயணி னமோஸ்துதே ||9||

ஸர்வ மங்கள மாங்கள்யே ஶிவே ஸர்வார்த ஸாதிகே|
ஶரண்யே த்ரயம்பகே கௌரீ னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||10||

ஸ்றுஷ்டிஸ்திதிவினாஶானாம் ஶக்திபூதே ஸனாதனி|
குணாஶ்ரயே குணமயே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||11||

ஶரணாகத தீனார்த பரித்ராணபராயணே|
ஸர்வஸ்யார்திஹரே தேவி னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||12||

ஹம்ஸயுக்த விமானஸ்தே ப்ரஹ்மாணீ ரூபதாரிணீ|
கௌஶாம்பஃ க்ஷரிகே தேவி னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||13||

த்ரிஶூலசன்த்ராஹிதரே மஹாவ்றுஷபவாஹினி|
மாஹேஶ்வரீ ஸ்வரூபேண னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||14||

மயூர குக்குடவ்றுதே மஹாஶக்திதரே‌உனகே|
கௌமாரீரூபஸம்ஸ்தானே னாராயணி னமோஸ்துதே||15||

ஶங்கசக்ரகதாஶார்ங்கக்றுஹீதபரமாயுதே|
ப்ரஸீத வைஷ்ணவீரூபேனாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||16||

க்றுஹீதோக்ரமஹாசக்ரே தம்ஷ்த்ரோத்த்றுதவஸுன்தரே|
வராஹரூபிணி ஶிவே னாராயணி னமோஸ்துதே||17||

ன்றுஸிம்ஹரூபேணோக்ரேண ஹன்தும் தைத்யான் க்றுதோத்யமே|
த்ரைலோக்யத்ராணஸஹிதே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||18||

கிரீடினி மஹாவஜ்ரே ஸஹஸ்ரனயனோஜ்ஜ்வலே|
வ்றுத்ரப்ராணஹாரே சைன்த்ரி னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||19||

ஶிவதூதீஸ்வரூபேண ஹததைத்ய மஹாபலே|
கோரரூபே மஹாராவே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||20||

தம்ஷ்த்ராகராள வதனே ஶிரோமாலாவிபூஷணே|
சாமுண்டே முண்டமதனே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||21||

லக்ஷ்மீ லஜ்ஜே மஹாவித்யே ஶ்ரத்தே புஷ்டி ஸ்வதே த்ருவே|
மஹாராத்ரி மஹாமாயே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||22||

மேதே ஸரஸ்வதி வரே பூதி பாப்ரவி தாமஸி|
னியதே த்வம் ப்ரஸீதேஶே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||23||

ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே|
பயேப்யஸ்த்ராஹி னோ தேவி துர்கே தேவி னமோ‌உஸ்துதே ||24||

ஏதத்தே வதனம் ஸௌம்யம் லோசனத்ரயபூஷிதம்|
பாது னஃ ஸர்வபூதேப்யஃ காத்யாயினி னமோ‌உஸ்துதே ||25||

ஜ்வாலாகராளமத்யுக்ரமஶேஷாஸுரஸூதனம்|
த்ரிஶூலம் பாது னோ பீதிர்பத்ரகாலி னமோ‌உஸ்துதே||26||

ஹினஸ்தி தைத்யதேஜாம்ஸி ஸ்வனேனாபூர்ய யா ஜகத்|
ஸா கண்டா பாது னோ தேவி பாபேப்யோ னஃ ஸுதானிவ||27||

அஸுராஸ்றுக்வஸாபங்கசர்சிதஸ்தே கரோஜ்வலஃ|
ஶுபாய கட்கோ பவது சண்டிகே த்வாம் னதா வயம்||28||

ரோகானஶேஷானபஹம்ஸி துஷ்டா
ருஷ்டா து காமா ஸகலானபீஷ்டான்
த்வாமாஶ்ரிதானாம் ன விபன்னராணாம்|
த்வாமாஶ்ரிதா ஶ்ரயதாம் ப்ரயான்தி||29||

ஏதத்க்றுதம் யத்கதனம் த்வயாத்ய
தர்மத்விஷாம் தேவி மஹாஸுராணாம்|
ரூபைரனேகைர்பஹுதாத்மமூர்திம்
க்றுத்வாம்பிகே தத்ப்ரகரோதி கான்யா||30||

வித்யாஸு ஶாஸ்த்ரேஷு விவேக தீபே
ஷ்வாத்யேஷு வாக்யேஷு ச கா த்வதன்யா
மமத்வகர்தே‌உதி மஹான்தகாரே
விப்ராமயத்யேதததீவ விஶ்வம்||31||

ரக்ஷாம்ஸி யத்ரோ க்ரவிஷாஶ்ச னாகா
யத்ராரயோ தஸ்யுபலானி யத்ர|
தவானலோ யத்ர ததாப்திமத்யே
தத்ர ஸ்திதா த்வம் பரிபாஸி விஶ்வம்||32||

விஶ்வேஶ்வரி த்வம் பரிபாஸி விஶ்வம்
விஶ்வாத்மிகா தாரயஸீதி விஶ்வம்|
விஶ்வேஶவன்த்யா பவதீ பவன்தி
விஶ்வாஶ்ரயா யேத்வயி பக்தினம்ராஃ||33||

தேவி ப்ரஸீத பரிபாலய னோ‌உரி
பீதேர்னித்யம் யதாஸுரவதாததுனைவ ஸத்யஃ|
பாபானி ஸர்வ ஜகதாம் ப்ரஶமம் னயாஶு
உத்பாதபாகஜனிதாம்ஶ்ச மஹோபஸர்கான்||34||

ப்ரணதானாம் ப்ரஸீத த்வம் தேவி விஶ்வார்தி ஹாரிணி|
த்ரைலோக்யவாஸினாமீட்யே லோகானாம் வரதா பவ||35||

தேவ்யுவாச||36||

வரதாஹம் ஸுரகணா பரம் யன்மனஸேச்சத|
தம் வ்றுணுத்வம் ப்ரயச்சாமி ஜகதாமுபகாரகம் ||37||

தேவா ஊசுஃ||38||

ஸர்வபாதா ப்ரஶமனம் த்ரைலோக்யஸ்யாகிலேஶ்வரி|
ஏவமேவ த்வயாகார்ய மஸ்மத்வைரி வினாஶனம்||39||

தேவ்யுவாச||40||

வைவஸ்வதே‌உன்தரே ப்ராப்தே அஷ்டாவிம்ஶதிமே யுகே|
ஶும்போ னிஶும்பஶ்சைவான்யாவுத்பத்ஸ்யேதே மஹாஸுரௌ ||41||

னன்தகோபக்றுஹே ஜாதா யஶோதாகர்ப ஸம்பவா|
ததஸ்தௌனாஶயிஷ்யாமி வின்த்யாசலனிவாஸினீ||42||

புனரப்யதிரௌத்ரேண ரூபேண ப்றுதிவீதலே|
அவதீர்ய ஹவிஷ்யாமி வைப்ரசித்தாம்ஸ்து தானவான் ||43||

பக்ஷ்ய யன்த்யாஶ்ச தானுக்ரான் வைப்ரசித்தான் மஹாஸுரான்|
ரக்ததன்தா பவிஷ்யன்தி தாடிமீகுஸுமோபமாஃ||44||

ததோ மாம் தேவதாஃ ஸ்வர்கே மர்த்யலோகே ச மானவாஃ|
ஸ்துவன்தோ வ்யாஹரிஷ்யன்தி ஸததம் ரக்ததன்திகாம்||45||

பூயஶ்ச ஶதவார்ஷிக்யாம் அனாவ்றுஷ்ட்யாமனம்பஸி|
முனிபிஃ ஸம்ஸ்துதா பூமௌ ஸம்பவிஷ்யாம்யயோனிஜா ||46||

ததஃ ஶதேன னேத்ராணாம் னிரீக்ஷிஷ்யாம்யஹம் முனீன்
கீர்தியிஷ்யன்தி மனுஜாஃ ஶதாக்ஷீமிதி மாம் ததஃ||47||

ததோ‌உ ஹமகிலம் லோகமாத்மதேஹஸமுத்பவைஃ|
பரிஷ்யாமி ஸுராஃ ஶாகைராவ்றுஷ்டேஃ ப்ராண தாரகைஃ||48||

ஶாகம்பரீதி விக்யாதிம் ததா யாஸ்யாம்யஹம் புவி|
தத்ரைவ ச வதிஷ்யாமி துர்கமாக்யம் மஹாஸுரம்||49||

துர்காதேவீதி விக்யாதம் தன்மே னாம பவிஷ்யதி|
புனஶ்சாஹம் யதாபீமம் ரூபம் க்றுத்வா ஹிமாசலே||50||

ரக்ஷாம்ஸி க்ஷயயிஷ்யாமி முனீனாம் த்ராண காரணாத்|
ததா மாம் முனயஃ ஸர்வே ஸ்தோஷ்யன்த்யான ம்ரமூர்தயஃ||51||

பீமாதேவீதி விக்யாதம் தன்மே னாம பவிஷ்யதி|
யதாருணாக்யஸ்த்ரைலொக்யே மஹாபாதாம் கரிஷ்யதி||52||

ததாஹம் ப்ராமரம் ரூபம் க்றுத்வாஸஜ்க்யேயஷட்பதம்|
த்ரைலோக்யஸ்ய ஹிதார்தாய வதிஷ்யாமி மஹாஸுரம்||53||

ப்ராமரீதிச மாம் லோகா ஸ்ததாஸ்தோஷ்யன்தி ஸர்வதஃ|
இத்தம் யதா யதா பாதா தானவோத்தா பவிஷ்யதி||54||

ததா ததாவதீர்யாஹம் கரிஷ்யாம்யரிஸம்க்ஷயம் ||55||

|| ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே னாராயணீஸ்துதிர்னாம ஏகாதஶோ‌உத்யாயஃ ஸமாப்தம் ||

ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை லக்ஷ்மீபீஜாதிஷ்தாயை கருடவாஹன்யை னாரயணீ தேவ்யை-மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.