Pages

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Kannada

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 – Kannada Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 – Kannada Script

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ

ನಿಶುಂಭವಧೋನಾಮ ನವಮೋಧ್ಯಾಯಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ
ಓಂ ಬಂಧೂಕ ಕಾಂಚನನಿಭಂ ರುಚಿರಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ
ಪಾಶಾಂಕುಶೌ ಚ ವರದಾಂ ನಿಜಬಾಹುದಂಡೈಃ |
ಬಿಭ್ರಾಣಮಿಂದು ಶಕಲಾಭರಣಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ-
ಅರ್ಧಾಂಬಿಕೇಶಮನಿಶಂ ವಪುರಾಶ್ರಯಾಮಿ ||

ರಾಜೋಉವಾಚ||1||

ವಿಚಿತ್ರಮಿದಮಾಖ್ಯಾತಂ ಭಗವನ್ ಭವತಾ ಮಮ |
ದೇವ್ಯಾಶ್ಚರಿತಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ರಕ್ತ ಬೀಜವಧಾಶ್ರಿತಮ್ || 2||

ಭೂಯಶ್ಚೇಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೋತುಂ ರಕ್ತಬೀಜೇ ನಿಪಾತಿತೇ |
ಚಕಾರ ಶುಂಭೋ ಯತ್ಕರ್ಮ ನಿಶುಂಭಶ್ಚಾತಿಕೋಪನಃ ||3||

ಋಷಿರುವಾಚ ||4||

ಚಕಾರ ಕೋಪಮತುಲಂ ರಕ್ತಬೀಜೇ ನಿಪಾತಿತೇ|
ಶುಂಭಾಸುರೋ ನಿಶುಂಭಶ್ಚ ಹತೇಷ್ವನ್ಯೇಷು ಚಾಹವೇ ||5||

ಹನ್ಯಮಾನಂ ಮಹಾಸೈನ್ಯಂ ವಿಲೋಕ್ಯಾಮರ್ಷಮುದ್ವಹನ್|
ಅಭ್ಯದಾವನ್ನಿಶುಂಬೋ‌உಥ ಮುಖ್ಯಯಾಸುರ ಸೇನಯಾ ||6||

ತಸ್ಯಾಗ್ರತಸ್ತಥಾ ಪೃಷ್ಠೇ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋಶ್ಚ ಮಹಾಸುರಾಃ
ಸಂದಷ್ಟೌಷ್ಠಪುಟಾಃ ಕ್ರುದ್ಧಾ ಹಂತುಂ ದೇವೀಮುಪಾಯಯುಃ ||7||

ಆಜಗಾಮ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಶುಂಭೋ‌உಪಿ ಸ್ವಬಲೈರ್ವೃತಃ|
ನಿಹಂತುಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ಕೋಪಾತ್ಕೃತ್ವಾ ಯುದ್ದಂ ತು ಮಾತೃಭಿಃ ||8||

ತತೋ ಯುದ್ಧಮತೀವಾಸೀದ್ದೇವ್ಯಾ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ|
ಶರವರ್ಷಮತೀವೋಗ್ರಂ ಮೇಘಯೋರಿವ ವರ್ಷತೋಃ ||9||

ಚಿಚ್ಛೇದಾಸ್ತಾಞ್ಛರಾಂಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಚಂಡಿಕಾ ಸ್ವಶರೋತ್ಕರೈಃ|
ತಾಡಯಾಮಾಸ ಚಾಂಗೇಷು ಶಸ್ತ್ರೌಘೈರಸುರೇಶ್ವರೌ ||10||

ನಿಶುಂಭೋ ನಿಶಿತಂ ಖಡ್ಗಂ ಚರ್ಮ ಚಾದಾಯ ಸುಪ್ರಭಮ್|
ಅತಾಡಯನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸಿಂಹಂ ದೇವ್ಯಾ ವಾಹನಮುತ್ತಮಮ್||11||

ತಾಡಿತೇ ವಾಹನೇ ದೇವೀ ಕ್ಷುರ ಪ್ರೇಣಾಸಿಮುತ್ತಮಮ್|
ಶುಂಭಸ್ಯಾಶು ಚಿಚ್ಛೇದ ಚರ್ಮ ಚಾಪ್ಯಷ್ಟ ಚಂದ್ರಕಮ್ ||12||

ಛಿನ್ನೇ ಚರ್ಮಣಿ ಖಡ್ಗೇ ಚ ಶಕ್ತಿಂ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಸೋ‌உಸುರಃ|
ತಾಮಪ್ಯಸ್ಯ ದ್ವಿಧಾ ಚಕ್ರೇ ಚಕ್ರೇಣಾಭಿಮುಖಾಗತಾಮ್||13||

ಕೋಪಾಧ್ಮಾತೋ ನಿಶುಂಭೋ‌உಥ ಶೂಲಂ ಜಗ್ರಾಹ ದಾನವಃ|
ಆಯಾತಂ ಮುಷ್ಠಿಪಾತೇನ ದೇವೀ ತಚ್ಚಾಪ್ಯಚೂರ್ಣಯತ್||14||

ಆವಿದ್ಧ್ಯಾಥ ಗದಾಂ ಸೋ‌உಪಿ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಚಂಡಿಕಾಂ ಪ್ರತಿ|
ಸಾಪಿ ದೇವ್ಯಾಸ್ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಭಿನ್ನಾ ಭಸ್ಮತ್ವಮಾಗತಾ||15||

ತತಃ ಪರಶುಹಸ್ತಂ ತಮಾಯಾಂತಂ ದೈತ್ಯಪುಂಗವಂ|
ಆಹತ್ಯ ದೇವೀ ಬಾಣೌಘೈರಪಾತಯತ ಭೂತಲೇ||16||

ತಸ್ಮಿನ್ನಿ ಪತಿತೇ ಭೂಮೌ ನಿಶುಂಭೇ ಭೀಮವಿಕ್ರಮೇ|
ಭ್ರಾತರ್ಯತೀವ ಸಂಕ್ರುದ್ಧಃ ಪ್ರಯಯೌ ಹಂತುಮಂಬಿಕಾಮ್||17||

ಸ ರಥಸ್ಥಸ್ತಥಾತ್ಯುಚ್ಛೈ ರ್ಗೃಹೀತಪರಮಾಯುಧೈಃ|
ಭುಜೈರಷ್ಟಾಭಿರತುಲೈ ರ್ವ್ಯಾಪ್ಯಾ ಶೇಷಂ ಬಭೌ ನಭಃ||18||

ತಮಾಯಾಂತಂ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ದೇವೀ ಶಂಖಮವಾದಯತ್|
ಜ್ಯಾಶಬ್ದಂ ಚಾಪಿ ಧನುಷ ಶ್ಚಕಾರಾತೀವ ದುಃಸಹಮ್||19||

ಪೂರಯಾಮಾಸ ಕಕುಭೋ ನಿಜಘಂಟಾ ಸ್ವನೇನ ಚ|
ಸಮಸ್ತದೈತ್ಯಸೈನ್ಯಾನಾಂ ತೇಜೋವಧವಿಧಾಯಿನಾ||20||

ತತಃ ಸಿಂಹೋ ಮಹಾನಾದೈ ಸ್ತ್ಯಾಜಿತೇಭಮಹಾಮದೈಃ|
ಪುರಯಾಮಾಸ ಗಗನಂ ಗಾಂ ತಥೈವ ದಿಶೋ ದಶ||21||

ತತಃ ಕಾಳೀ ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ಗಗನಂ ಕ್ಷ್ಮಾಮತಾಡಯತ್|
ಕರಾಭ್ಯಾಂ ತನ್ನಿನಾದೇನ ಪ್ರಾಕ್ಸ್ವನಾಸ್ತೇ ತಿರೋಹಿತಾಃ||22||

ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಮಶಿವಂ ಶಿವದೂತೀ ಚಕಾರ ಹ|
ವೈಃ ಶಬ್ದೈರಸುರಾಸ್ತ್ರೇಸುಃ ಶುಂಭಃ ಕೋಪಂ ಪರಂ ಯಯೌ||23||

ದುರಾತ್ಮಂ ಸ್ತಿಷ್ಟ ತಿಷ್ಠೇತಿ ವ್ಯಾಜ ಹಾರಾಂಬಿಕಾ ಯದಾ|
ತದಾ ಜಯೇತ್ಯಭಿಹಿತಂ ದೇವೈರಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥಿತೈಃ||24||

ಶುಂಭೇನಾಗತ್ಯ ಯಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಜ್ವಾಲಾತಿಭೀಷಣಾ|
ಆಯಾಂತೀ ವಹ್ನಿಕೂಟಾಭಾ ಸಾ ನಿರಸ್ತಾ ಮಹೋಲ್ಕಯಾ||25||

ಸಿಂಹನಾದೇನ ಶುಂಭಸ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಲೋಕತ್ರಯಾಂತರಮ್|
ನಿರ್ಘಾತನಿಃಸ್ವನೋ ಘೋರೋ ಜಿತವಾನವನೀಪತೇ||26||

ಶುಂಭಮುಕ್ತಾಞ್ಛರಾಂದೇವೀ ಶುಂಭಸ್ತತ್ಪ್ರಹಿತಾಞ್ಛರಾನ್|
ಚಿಚ್ಛೇದ ಸ್ವಶರೈರುಗ್ರೈಃ ಶತಶೋ‌உಥ ಸಹಸ್ರಶಃ||27||

ತತಃ ಸಾ ಚಂಡಿಕಾ ಕ್ರುದ್ಧಾ ಶೂಲೇನಾಭಿಜಘಾನ ತಮ್|
ಸ ತದಾಭಿ ಹತೋ ಭೂಮೌ ಮೂರ್ಛಿತೋ ನಿಪಪಾತ ಹ||28||

ತತೋ ನಿಶುಂಭಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಚೇತನಾಮಾತ್ತಕಾರ್ಮುಕಃ|
ಆಜಘಾನ ಶರೈರ್ದೇವೀಂ ಕಾಳೀಂ ಕೇಸರಿಣಂ ತಥಾ||29||

ಪುನಶ್ಚ ಕೃತ್ವಾ ಬಾಹುನಾಮಯುತಂ ದನುಜೇಶ್ವರಃ|
ಚಕ್ರಾಯುಧೇನ ದಿತಿಜಶ್ಚಾದಯಾಮಾಸ ಚಂಡಿಕಾಮ್||30||

ತತೋ ಭಗವತೀ ಕ್ರುದ್ಧಾ ದುರ್ಗಾದುರ್ಗಾರ್ತಿ ನಾಶಿನೀ|
ಚಿಚ್ಛೇದ ದೇವೀ ಚಕ್ರಾಣಿ ಸ್ವಶರೈಃ ಸಾಯಕಾಂಶ್ಚ ತಾನ್||31||

ತತೋ ನಿಶುಂಭೋ ವೇಗೇನ ಗದಾಮಾದಾಯ ಚಂಡಿಕಾಮ್|
ಅಭ್ಯಧಾವತ ವೈ ಹಂತುಂ ದೈತ್ಯ ಸೇನಾಸಮಾವೃತಃ||32||

ತಸ್ಯಾಪತತ ಏವಾಶು ಗದಾಂ ಚಿಚ್ಛೇದ ಚಂಡಿಕಾ|
ಖಡ್ಗೇನ ಶಿತಧಾರೇಣ ಸ ಚ ಶೂಲಂ ಸಮಾದದೇ||33||

ಶೂಲಹಸ್ತಂ ಸಮಾಯಾಂತಂ ನಿಶುಂಭಮಮರಾರ್ದನಮ್|
ಹೃದಿ ವಿವ್ಯಾಧ ಶೂಲೇನ ವೇಗಾವಿದ್ಧೇನ ಚಂಡಿಕಾ||34||

ಖಿನ್ನಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಶೂಲೇನ ಹೃದಯಾನ್ನಿಃಸೃತೋ‌உಪರಃ|
ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾವೀರ್ಯಸ್ತಿಷ್ಠೇತಿ ಪುರುಷೋ ವದನ್||35||

ತಸ್ಯ ನಿಷ್ಕ್ರಾಮತೋ ದೇವೀ ಪ್ರಹಸ್ಯ ಸ್ವನವತ್ತತಃ|
ಶಿರಶ್ಚಿಚ್ಛೇದ ಖಡ್ಗೇನ ತತೋ‌உಸಾವಪತದ್ಭುವಿ||36||

ತತಃ ಸಿಂಹಶ್ಚ ಖಾದೋಗ್ರ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕ್ಷುಣ್ಣಶಿರೋಧರಾನ್|
ಅಸುರಾಂ ಸ್ತಾಂಸ್ತಥಾ ಕಾಳೀ ಶಿವದೂತೀ ತಥಾಪರಾನ್||37||

ಕೌಮಾರೀ ಶಕ್ತಿನಿರ್ಭಿನ್ನಾಃ ಕೇಚಿನ್ನೇಶುರ್ಮಹಾಸುರಾಃ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಮಂತ್ರಪೂತೇನ ತೋಯೇನಾನ್ಯೇ ನಿರಾಕೃತಾಃ||38||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಭಿನ್ನಾಃ ಪೇತುಸ್ತಥಾಪರೇ|
ವಾರಾಹೀತುಂಡಘಾತೇನ ಕೇಚಿಚ್ಚೂರ್ಣೀ ಕೃತಾ ಭುವಿ||39||

ಖಂಡಂ ಖಂಡಂ ಚ ಚಕ್ರೇಣ ವೈಷ್ಣವ್ಯಾ ದಾನವಾಃ ಕೃತಾಃ|
ವಜ್ರೇಣ ಚೈಂದ್ರೀ ಹಸ್ತಾಗ್ರ ವಿಮುಕ್ತೇನ ತಥಾಪರೇ||40||

ಕೇಚಿದ್ವಿನೇಶುರಸುರಾಃ ಕೇಚಿನ್ನಷ್ಟಾಮಹಾಹವಾತ್|
ಭಕ್ಷಿತಾಶ್ಚಾಪರೇ ಕಾಳೀಶಿವಧೂತೀ ಮೃಗಾಧಿಪೈಃ||41||

|| ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ನಿಶುಂಭವಧೋನಾಮ ನವಮೋಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.