Pages

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 in Kannada

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 – Kannada Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 – Kannada Script

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ

ಮಹಿಷಾಸುರ ಸೈನ್ಯವಧೋ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||

ಅಸ್ಯ ಸಪ್ತ ಸತೀಮಧ್ಯಮ ಚರಿತ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುರ್ ಋಷಿಃ | ಉಷ್ಣಿಕ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವತಾ| ಶಾಕಂಭರೀ ಶಕ್ತಿಃ | ದುರ್ಗಾ ಬೀಜಮ್ | ವಾಯುಸ್ತತ್ತ್ವಮ್ | ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತ್ರ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ
ಓಂ ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪರಶುಂ ಗದೇಷುಕುಲಿಶಂ ಪದ್ಮಂ ಧನುಃ ಕುಂಡಿಕಾಂ
ದಂಡಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಚರ್ಮ ಜಲಜಂ ಘಂಟಾಂ ಸುರಾಭಾಜನಮ್ |
ಶೂಲಂ ಪಾಶಸುದರ್ಶನೇ ಚ ದಧತೀಂ ಹಸ್ತೈಃ ಪ್ರವಾಳ ಪ್ರಭಾಂ
ಸೇವೇ ಸೈರಿಭಮರ್ದಿನೀಮಿಹ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರೋಜಸ್ಥಿತಾಮ್ ||

ಋಷಿರುವಾಚ ||1||

ದೇವಾಸುರಮಭೂದ್ಯುದ್ಧಂ ಪೂರ್ಣಮಬ್ದಶತಂ ಪುರಾ|
ಮಹಿಷೇ‌உಸುರಾಣಾಮ್ ಅಧಿಪೇ ದೇವಾನಾಂಚ ಪುರಂದರೇ

ತತ್ರಾಸುರೈರ್ಮಹಾವೀರ್ಯಿರ್ದೇವಸೈನ್ಯಂ ಪರಾಜಿತಂ|
ಜಿತ್ವಾ ಚ ಸಕಲಾನ್ ದೇವಾನ್ ಇಂದ್ರೋ‌உಭೂನ್ಮಹಿಷಾಸುರಃ ||3||

ತತಃ ಪರಾಜಿತಾ ದೇವಾಃ ಪದ್ಮಯೋನಿಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮ್|
ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯಗತಾಸ್ತತ್ರ ಯತ್ರೇಶ ಗರುಡಧ್ವಜೌ ||4||

ಯಥಾವೃತ್ತಂ ತಯೋಸ್ತದ್ವನ್ ಮಹಿಷಾಸುರಚೇಷ್ಟಿತಮ್|
ತ್ರಿದಶಾಃ ಕಥಯಾಮಾಸುರ್ದೇವಾಭಿಭವವಿಸ್ತರಮ್ ||5||

ಸೂರ್ಯೇಂದ್ರಾಗ್ನ್ಯನಿಲೇಂದೂನಾಂ ಯಮಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಚ
ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಚಾಧಿಕಾರಾನ್ಸ ಸ್ವಯಮೇವಾಧಿತಿಷ್ಟತಿ ||6||

ಸ್ವರ್ಗಾನ್ನಿರಾಕೃತಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇನ ದೇವ ಗಣಾ ಭುವಿಃ|
ವಿಚರಂತಿ ಯಥಾ ಮರ್ತ್ಯಾ ಮಹಿಷೇಣ ದುರಾತ್ಮನಾ ||6||

ಏತದ್ವಃ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಮ್ ಅಮರಾರಿವಿಚೇಷ್ಟಿತಮ್|
ಶರಣಂ ವಃ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ ಸ್ಮೋ ವಧಸ್ತಸ್ಯ ವಿಚಿಂತ್ಯತಾಮ್ ||8||

ಇತ್ಥಂ ನಿಶಮ್ಯ ದೇವಾನಾಂ ವಚಾಂಸಿ ಮಧುಸೂಧನಃ
ಚಕಾರ ಕೋಪಂ ಶಂಭುಶ್ಚ ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾನನೌ ||9||

ತತೋ‌உತಿಕೋಪಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಚಕ್ರಿಣೋ ವದನಾತ್ತತಃ|
ನಿಶ್ಚಕ್ರಾಮ ಮಹತ್ತೇಜೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಶಂಕರಸ್ಯ ಚ ||10||

ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಚೈವ ದೇವಾನಾಂ ಶಕ್ರಾದೀನಾಂ ಶರೀರತಃ|
ನಿರ್ಗತಂ ಸುಮಹತ್ತೇಜಃ ಸ್ತಚ್ಚೈಕ್ಯಂ ಸಮಗಚ್ಛತ ||11||

ಅತೀವ ತೇಜಸಃ ಕೂಟಂ ಜ್ವಲಂತಮಿವ ಪರ್ವತಮ್|
ದದೃಶುಸ್ತೇ ಸುರಾಸ್ತತ್ರ ಜ್ವಾಲಾವ್ಯಾಪ್ತದಿಗಂತರಮ್ ||12||

ಅತುಲಂ ತತ್ರ ತತ್ತೇಜಃ ಸರ್ವದೇವ ಶರೀರಜಮ್|
ಏಕಸ್ಥಂ ತದಭೂನ್ನಾರೀ ವ್ಯಾಪ್ತಲೋಕತ್ರಯಂ ತ್ವಿಷಾ ||13||

ಯದಭೂಚ್ಛಾಂಭವಂ ತೇಜಃ ಸ್ತೇನಾಜಾಯತ ತನ್ಮುಖಮ್|
ಯಾಮ್ಯೇನ ಚಾಭವನ್ ಕೇಶಾ ಬಾಹವೋ ವಿಷ್ಣುತೇಜಸಾ ||14||

ಸೌಮ್ಯೇನ ಸ್ತನಯೋರ್ಯುಗ್ಮಂ ಮಧ್ಯಂ ಚೈಂದ್ರೇಣ ಚಾಭವತ್|
ವಾರುಣೇನ ಚ ಜಂಘೋರೂ ನಿತಂಬಸ್ತೇಜಸಾ ಭುವಃ ||15||

ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತೇಜಸಾ ಪಾದೌ ತದಂಗುಳ್ಯೋ‌உರ್ಕ ತೇಜಸಾ|
ವಸೂನಾಂ ಚ ಕರಾಂಗುಳ್ಯಃ ಕೌಬೇರೇಣ ಚ ನಾಸಿಕಾ ||16||

ತಸ್ಯಾಸ್ತು ದಂತಾಃ ಸಂಭೂತಾ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯೇನ ತೇಜಸಾ
ನಯನತ್ರಿತಯಂ ಜಙ್ಞೇ ತಥಾ ಪಾವಕತೇಜಸಾ ||17||

ಭ್ರುವೌ ಚ ಸಂಧ್ಯಯೋಸ್ತೇಜಃ ಶ್ರವಣಾವನಿಲಸ್ಯ ಚ
ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಚೈವ ದೇವಾನಾಂ ಸಂಭವಸ್ತೇಜಸಾಂ ಶಿವ ||18||

ತತಃ ಸಮಸ್ತ ದೇವಾನಾಂ ತೇಜೋರಾಶಿಸಮುದ್ಭವಾಮ್|
ತಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಮುದಂ ಪ್ರಾಪುಃ ಅಮರಾ ಮಹಿಷಾರ್ದಿತಾಃ ||19||

ಶೂಲಂ ಶೂಲಾದ್ವಿನಿಷ್ಕೃಷ್ಯ ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಪಿನಾಕಧೃಕ್|
ಚಕ್ರಂ ಚ ದತ್ತವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಮುತ್ಪಾಟ್ಯ ಸ್ವಚಕ್ರತಃ ||20||

ಶಂಖಂ ಚ ವರುಣಃ ಶಕ್ತಿಂ ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಹುತಾಶನಃ
ಮಾರುತೋ ದತ್ತವಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಬಾಣಪೂರ್ಣೇ ತಥೇಷುಧೀ ||21||

ವಜ್ರಮಿಂದ್ರಃ ಸಮುತ್ಪಾಟ್ಯ ಕುಲಿಶಾದಮರಾಧಿಪಃ|
ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ಘಂಟಾಮೈರಾವತಾದ್ಗಜಾತ್ ||22||

ಕಾಲದಂಡಾದ್ಯಮೋ ದಂಡಂ ಪಾಶಂ ಚಾಂಬುಪತಿರ್ದದೌ|
ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ದದೌ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕಮಂಡಲಂ ||23||

ಸಮಸ್ತರೋಮಕೂಪೇಷು ನಿಜ ರಶ್ಮೀನ್ ದಿವಾಕರಃ
ಕಾಲಶ್ಚ ದತ್ತವಾನ್ ಖಡ್ಗಂ ತಸ್ಯಾಃ ಶ್ಚರ್ಮ ಚ ನಿರ್ಮಲಮ್ ||24||

ಕ್ಷೀರೋದಶ್ಚಾಮಲಂ ಹಾರಮ್ ಅಜರೇ ಚ ತಥಾಂಬರೇ
ಚೂಡಾಮಣಿಂ ತಥಾದಿವ್ಯಂ ಕುಂಡಲೇ ಕಟಕಾನಿಚ ||25||

ಅರ್ಧಚಂದ್ರಂ ತಧಾ ಶುಭ್ರಂ ಕೇಯೂರಾನ್ ಸರ್ವ ಬಾಹುಷು
ನೂಪುರೌ ವಿಮಲೌ ತದ್ವ ದ್ಗ್ರೈವೇಯಕಮನುತ್ತಮಮ್ ||26||

ಅಂಗುಳೀಯಕರತ್ನಾನಿ ಸಮಸ್ತಾಸ್ವಂಗುಳೀಷು ಚ
ವಿಶ್ವ ಕರ್ಮಾ ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಪರಶುಂ ಚಾತಿ ನಿರ್ಮಲಂ ||27||

ಅಸ್ತ್ರಾಣ್ಯನೇಕರೂಪಾಣಿ ತಥಾ‌உಭೇದ್ಯಂ ಚ ದಂಶನಮ್|
ಅಮ್ಲಾನ ಪಂಕಜಾಂ ಮಾಲಾಂ ಶಿರಸ್ಯು ರಸಿ ಚಾಪರಾಮ್||28||

ಅದದಜ್ಜಲಧಿಸ್ತಸ್ಯೈ ಪಂಕಜಂ ಚಾತಿಶೋಭನಮ್|
ಹಿಮವಾನ್ ವಾಹನಂ ಸಿಂಹಂ ರತ್ನಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿಚ ||29||

ದದಾವಶೂನ್ಯಂ ಸುರಯಾ ಪಾನಪಾತ್ರಂ ದನಾಧಿಪಃ|
ಶೇಷಶ್ಚ ಸರ್ವ ನಾಗೇಶೋ ಮಹಾಮಣಿ ವಿಭೂಷಿತಮ್ ||30||

ನಾಗಹಾರಂ ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಧತ್ತೇ ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಿಮಾಮ್|
ಅನ್ಯೈರಪಿ ಸುರೈರ್ದೇವೀ ಭೂಷಣೈಃ ಆಯುಧೈಸ್ತಥಾಃ ||31||

ಸಮ್ಮಾನಿತಾ ನನಾದೋಚ್ಚೈಃ ಸಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಮುಹುರ್ಮುಹು|
ತಸ್ಯಾನಾದೇನ ಘೋರೇಣ ಕೃತ್ಸ್ನ ಮಾಪೂರಿತಂ ನಭಃ ||32||

ಅಮಾಯತಾತಿಮಹತಾ ಪ್ರತಿಶಬ್ದೋ ಮಹಾನಭೂತ್|
ಚುಕ್ಷುಭುಃ ಸಕಲಾಲೋಕಾಃ ಸಮುದ್ರಾಶ್ಚ ಚಕಂಪಿರೇ ||33||

ಚಚಾಲ ವಸುಧಾ ಚೇಲುಃ ಸಕಲಾಶ್ಚ ಮಹೀಧರಾಃ|
ಜಯೇತಿ ದೇವಾಶ್ಚ ಮುದಾ ತಾಮೂಚುಃ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀಮ್ ||34||

ತುಷ್ಟುವುರ್ಮುನಯಶ್ಚೈನಾಂ ಭಕ್ತಿನಮ್ರಾತ್ಮಮೂರ್ತಯಃ|
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಮಸ್ತಂ ಸಂಕ್ಷುಬ್ಧಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮ್ ಅಮರಾರಯಃ ||35||

ಸನ್ನದ್ಧಾಖಿಲಸೈನ್ಯಾಸ್ತೇ ಸಮುತ್ತಸ್ಥುರುದಾಯುದಾಃ|
ಆಃ ಕಿಮೇತದಿತಿ ಕ್ರೋಧಾದಾಭಾಷ್ಯ ಮಹಿಷಾಸುರಃ ||36||

ಅಭ್ಯಧಾವತ ತಂ ಶಬ್ದಮ್ ಅಶೇಷೈರಸುರೈರ್ವೃತಃ|
ಸ ದದರ್ಷ ತತೋ ದೇವೀಂ ವ್ಯಾಪ್ತಲೋಕತ್ರಯಾಂ ತ್ವಿಷಾ ||37||

ಪಾದಾಕ್ರಾಂತ್ಯಾ ನತಭುವಂ ಕಿರೀಟೋಲ್ಲಿಖಿತಾಂಬರಾಮ್|
ಕ್ಷೋಭಿತಾಶೇಷಪಾತಾಳಾಂ ಧನುರ್ಜ್ಯಾನಿಃಸ್ವನೇನ ತಾಮ್ ||38||

ದಿಶೋ ಭುಜಸಹಸ್ರೇಣ ಸಮಂತಾದ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್|
ತತಃ ಪ್ರವವೃತೇ ಯುದ್ಧಂ ತಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಸುರದ್ವಿಷಾಂ ||39||

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರೈರ್ಭಹುಧಾ ಮುಕ್ತೈರಾದೀಪಿತದಿಗಂತರಮ್|
ಮಹಿಷಾಸುರಸೇನಾನೀಶ್ಚಿಕ್ಷುರಾಖ್ಯೋ ಮಹಾಸುರಃ ||40||

ಯುಯುಧೇ ಚಮರಶ್ಚಾನ್ಯೈಶ್ಚತುರಂಗಬಲಾನ್ವಿತಃ|
ರಥಾನಾಮಯುತೈಃ ಷಡ್ಭಿಃ ರುದಗ್ರಾಖ್ಯೋ ಮಹಾಸುರಃ ||41||

ಅಯುಧ್ಯತಾಯುತಾನಾಂ ಚ ಸಹಸ್ರೇಣ ಮಹಾಹನುಃ|
ಪಂಚಾಶದ್ಭಿಶ್ಚ ನಿಯುತೈರಸಿಲೋಮಾ ಮಹಾಸುರಃ ||42||

ಅಯುತಾನಾಂ ಶತೈಃ ಷಡ್ಭಿಃರ್ಭಾಷ್ಕಲೋ ಯುಯುಧೇ ರಣೇ|
ಗಜವಾಜಿ ಸಹಸ್ರೌಘೈ ರನೇಕೈಃ ಪರಿವಾರಿತಃ ||43||

ವೃತೋ ರಥಾನಾಂ ಕೋಟ್ಯಾ ಚ ಯುದ್ಧೇ ತಸ್ಮಿನ್ನಯುಧ್ಯತ|
ಬಿಡಾಲಾಖ್ಯೋ‌உಯುತಾನಾಂ ಚ ಪಂಚಾಶದ್ಭಿರಥಾಯುತೈಃ ||44||

ಯುಯುಧೇ ಸಂಯುಗೇ ತತ್ರ ರಥಾನಾಂ ಪರಿವಾರಿತಃ|
ಅನ್ಯೇ ಚ ತತ್ರಾಯುತಶೋ ರಥನಾಗಹಯೈರ್ವೃತಾಃ ||45||

ಯುಯುಧುಃ ಸಂಯುಗೇ ದೇವ್ಯಾ ಸಹ ತತ್ರ ಮಹಾಸುರಾಃ|
ಕೋಟಿಕೋಟಿಸಹಸ್ತ್ರೈಸ್ತು ರಥಾನಾಂ ದಂತಿನಾಂ ತಥಾ ||46||

ಹಯಾನಾಂ ಚ ವೃತೋ ಯುದ್ಧೇ ತತ್ರಾಭೂನ್ಮಹಿಷಾಸುರಃ|
ತೋಮರೈರ್ಭಿಂಧಿಪಾಲೈಶ್ಚ ಶಕ್ತಿಭಿರ್ಮುಸಲೈಸ್ತಥಾ ||47||

ಯುಯುಧುಃ ಸಂಯುಗೇ ದೇವ್ಯಾ ಖಡ್ಗೈಃ ಪರಸುಪಟ್ಟಿಸೈಃ|
ಕೇಚಿಚ್ಛ ಚಿಕ್ಷಿಪುಃ ಶಕ್ತೀಃ ಕೇಚಿತ್ ಪಾಶಾಂಸ್ತಥಾಪರೇ ||48||

ದೇವೀಂ ಖಡ್ಗಪ್ರಹಾರೈಸ್ತು ತೇ ತಾಂ ಹಂತುಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮುಃ|
ಸಾಪಿ ದೇವೀ ತತಸ್ತಾನಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚಂಡಿಕಾ ||49||

ಲೀಲ ಯೈವ ಪ್ರಚಿಚ್ಛೇದ ನಿಜಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವರ್ಷಿಣೀ|
ಅನಾಯಸ್ತಾನನಾ ದೇವೀ ಸ್ತೂಯಮಾನಾ ಸುರರ್ಷಿಭಿಃ ||50||

ಮುಮೋಚಾಸುರದೇಹೇಷು ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚೇಶ್ವರೀ|
ಸೋ‌உಪಿ ಕ್ರುದ್ಧೋ ಧುತಸಟೋ ದೇವ್ಯಾ ವಾಹನಕೇಸರೀ ||51||

ಚಚಾರಾಸುರ ಸೈನ್ಯೇಷು ವನೇಷ್ವಿವ ಹುತಾಶನಃ|
ನಿಃಶ್ವಾಸಾನ್ ಮುಮುಚೇಯಾಂಶ್ಚ ಯುಧ್ಯಮಾನಾರಣೇ‌உಂಬಿಕಾ||52||

ತ ಏವ ಸಧ್ಯಸಂಭೂತಾ ಗಣಾಃ ಶತಸಹಸ್ರಶಃ|
ಯುಯುಧುಸ್ತೇ ಪರಶುಭಿರ್ಭಿಂದಿಪಾಲಾಸಿಪಟ್ಟಿಶೈಃ ||53||

ನಾಶಯಂತೋ‌உಅಸುರಗಣಾನ್ ದೇವೀಶಕ್ತ್ಯುಪಬೃಂಹಿತಾಃ|
ಅವಾದಯಂತಾ ಪಟಹಾನ್ ಗಣಾಃ ಶಙಾಂ ಸ್ತಥಾಪರೇ ||54||

ಮೃದಂಗಾಂಶ್ಚ ತಥೈವಾನ್ಯೇ ತಸ್ಮಿನ್ಯುದ್ಧ ಮಹೋತ್ಸವೇ|
ತತೋದೇವೀ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಗದಯಾ ಶಕ್ತಿವೃಷ್ಟಿಭಿಃ||55||

ಖಡ್ಗಾದಿಭಿಶ್ಚ ಶತಶೋ ನಿಜಘಾನ ಮಹಾಸುರಾನ್|
ಪಾತಯಾಮಾಸ ಚೈವಾನ್ಯಾನ್ ಘಂಟಾಸ್ವನವಿಮೋಹಿತಾನ್ ||56||

ಅಸುರಾನ್ ಭುವಿಪಾಶೇನ ಬಧ್ವಾಚಾನ್ಯಾನಕರ್ಷಯತ್|
ಕೇಚಿದ್ ದ್ವಿಧಾಕೃತಾ ಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣೈಃ ಖಡ್ಗಪಾತೈಸ್ತಥಾಪರೇ ||57||

ವಿಪೋಥಿತಾ ನಿಪಾತೇನ ಗದಯಾ ಭುವಿ ಶೇರತೇ|
ವೇಮುಶ್ಚ ಕೇಚಿದ್ರುಧಿರಂ ಮುಸಲೇನ ಭೃಶಂ ಹತಾಃ ||58||

ಕೇಚಿನ್ನಿಪತಿತಾ ಭೂಮೌ ಭಿನ್ನಾಃ ಶೂಲೇನ ವಕ್ಷಸಿ|
ನಿರಂತರಾಃ ಶರೌಘೇನ ಕೃತಾಃ ಕೇಚಿದ್ರಣಾಜಿರೇ ||59||

ಶಲ್ಯಾನುಕಾರಿಣಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಮಮುಚುಸ್ತ್ರಿದಶಾರ್ದನಾಃ|
ಕೇಷಾಂಚಿದ್ಬಾಹವಶ್ಚಿನ್ನಾಶ್ಚಿನ್ನಗ್ರೀವಾಸ್ತಥಾಪರೇ ||60||

ಶಿರಾಂಸಿ ಪೇತುರನ್ಯೇಷಾಮ್ ಅನ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ವಿದಾರಿತಾಃ|
ವಿಚ್ಛಿನ್ನಜಜ್ಘಾಸ್ವಪರೇ ಪೇತುರುರ್ವ್ಯಾಂ ಮಹಾಸುರಾಃ ||61||

ಏಕಬಾಹ್ವಕ್ಷಿಚರಣಾಃ ಕೇಚಿದ್ದೇವ್ಯಾ ದ್ವಿಧಾಕೃತಾಃ|
ಛಿನ್ನೇಪಿ ಚಾನ್ಯೇ ಶಿರಸಿ ಪತಿತಾಃ ಪುನರುತ್ಥಿತಾಃ ||62||

ಕಬಂಧಾ ಯುಯುಧುರ್ದೇವ್ಯಾ ಗೃಹೀತಪರಮಾಯುಧಾಃ|
ನನೃತುಶ್ಚಾಪರೇ ತತ್ರ ಯುದ್ದೇ ತೂರ್ಯಲಯಾಶ್ರಿತಾಃ ||63||

ಕಬಂಧಾಶ್ಚಿನ್ನಶಿರಸಃ ಖಡ್ಗಶಕ್ಯ್ತೃಷ್ಟಿಪಾಣಯಃ|
ತಿಷ್ಠ ತಿಷ್ಠೇತಿ ಭಾಷಂತೋ ದೇವೀ ಮನ್ಯೇ ಮಹಾಸುರಾಃ ||64||

ಪಾತಿತೈ ರಥನಾಗಾಶ್ವೈಃ ಆಸುರೈಶ್ಚ ವಸುಂಧರಾ|
ಅಗಮ್ಯಾ ಸಾಭವತ್ತತ್ರ ಯತ್ರಾಭೂತ್ ಸ ಮಹಾರಣಃ ||65||

ಶೋಣಿತೌಘಾ ಮಹಾನದ್ಯಸ್ಸದ್ಯಸ್ತತ್ರ ವಿಸುಸ್ರುವುಃ|
ಮಧ್ಯೇ ಚಾಸುರಸೈನ್ಯಸ್ಯ ವಾರಣಾಸುರವಾಜಿನಾಮ್ ||66||

ಕ್ಷಣೇನ ತನ್ಮಹಾಸೈನ್ಯಮಸುರಾಣಾಂ ತಥಾ‌உಂಬಿಕಾ|
ನಿನ್ಯೇ ಕ್ಷಯಂ ಯಥಾ ವಹ್ನಿಸ್ತೃಣದಾರು ಮಹಾಚಯಮ್ ||67||

ಸಚ ಸಿಂಹೋ ಮಹಾನಾದಮುತ್ಸೃಜನ್ ಧುತಕೇಸರಃ|
ಶರೀರೇಭ್ಯೋ‌உಮರಾರೀಣಾಮಸೂನಿವ ವಿಚಿನ್ವತಿ ||68||

ದೇವ್ಯಾ ಗಣೈಶ್ಚ ತೈಸ್ತತ್ರ ಕೃತಂ ಯುದ್ಧಂ ತಥಾಸುರೈಃ|
ಯಥೈಷಾಂ ತುಷ್ಟುವುರ್ದೇವಾಃ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಮುಚೋ ದಿವಿ ||69||

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ಮಹಿಷಾಸುರಸೈನ್ಯವಧೋ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ||

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಲಕ್ಶ್ಮೀ ಬೀಜಾದಿಷ್ಟಾಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.