Pages

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Tamil

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 – Tamil Lyrics (Text)

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 – Tamil Script

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய

|| தேவீ மாஹாத்ம்யம் ||
|| ஶ்ரீதுர்காயை னமஃ ||
|| அத ஶ்ரீதுர்காஸப்தஶதீ ||
|| மதுகைடபவதோ னாம ப்ரதமோ‌உத்யாயஃ ||

அஸ்ய ஶ்ரீ ப்ரதம சரித்ரஸ்ய ப்ரஹ்மா றுஷிஃ | மஹாகாளீ தேவதா | காயத்ரீ சன்தஃ | னன்தா ஶக்திஃ | ரக்த தன்திகா பீஜம் | அக்னிஸ்தத்வம் | றுக்வேதஃ ஸ்வரூபம் | ஶ்ரீ மஹாகாளீ ப்ரீத்யர்தே ப்ரதம சரித்ர ஜபே வினியோகஃ |

த்யானம்
கட்கம் சக்ர கதேஷுசாப பரிகா ஶூலம் புஶுண்டீம் ஶிரஃ
ஶம்ங்கம் ஸன்தததீம் கரைஸ்த்ரினயனாம் ஸர்வாம்ங்கபூஷாவ்றுதாம் |
யாம் ஹன்தும் மதுகைபௌ ஜலஜபூஸ்துஷ்டாவ ஸுப்தே ஹரௌ
னீலாஶ்மத்யுதி மாஸ்யபாததஶகாம் ஸேவே மஹாகாளிகாம்||

ஓம் னமஶ்சண்டிகாயை
ஓம் ஐம் மார்கண்டேய உவாச ||1||

ஸாவர்ணிஃ ஸூர்யதனயோ யோமனுஃ கத்யதே‌உஷ்டமஃ|
னிஶாமய ததுத்பத்திம் விஸ்தராத்கததோ மம ||2||

மஹாமாயானுபாவேன யதா மன்வன்தராதிபஃ
ஸ பபூவ மஹாபாகஃ ஸாவர்ணிஸ்தனயோ ரவேஃ ||3||

ஸ்வாரோசிஷே‌உன்தரே பூர்வம் சைத்ரவம்ஶஸமுத்பவஃ|
ஸுரதோ னாம ராஜா‌உபூத் ஸமஸ்தே க்ஷிதிமண்டலே ||4||

தஸ்ய பாலயதஃ ஸம்யக் ப்ரஜாஃ புத்ரானிவௌரஸான்|
பபூவுஃ ஶத்ரவோ பூபாஃ கோலாவித்வம்ஸினஸ்ததா ||5||

தஸ்ய தைரபவத்யுத்தம் அதிப்ரபலதண்டினஃ|
ன்யூனைரபி ஸ தைர்யுத்தே கோலாவித்வம்ஸிபிர்ஜிதஃ ||6||

ததஃ ஸ்வபுரமாயாதோ னிஜதேஶாதிபோ‌உபவத்|
ஆக்ரான்தஃ ஸ மஹாபாகஸ்தைஸ்ததா ப்ரபலாரிபிஃ ||7||

அமாத்யைர்பலிபிர்துஷ்டை ர்துர்பலஸ்ய துராத்மபிஃ|
கோஶோ பலம் சாபஹ்றுதம் தத்ராபி ஸ்வபுரே ததஃ ||8||

ததோ ம்றுகயாவ்யாஜேன ஹ்றுதஸ்வாம்யஃ ஸ பூபதிஃ|
ஏகாகீ ஹயமாருஹ்ய ஜகாம கஹனம் வனம் ||9||

ஸதத்ராஶ்ரமமத்ராக்ஷீ த்த்விஜவர்யஸ்ய மேதஸஃ|
ப்ரஶான்தஶ்வாபதாகீர்ண முனிஶிஷ்யோபஶோபிதம் ||10||

தஸ்தௌ கஞ்சித்ஸ காலம் ச முனினா தேன ஸத்க்றுதஃ|
இதஶ்சேதஶ்ச விசரம்ஸ்தஸ்மின் முனிவராஶ்ரமே ||11||

ஸோ‌உசின்தயத்ததா தத்ர மமத்வாக்றுஷ்டசேதனஃ| ||12||

மத்பூர்வைஃ பாலிதம் பூர்வம் மயாஹீனம் புரம் ஹி தத்
மத்ப்றுத்யைஸ்தைரஸத்வ்றுத்தைஃ ர்தர்மதஃ பால்யதே ன வா ||13||

ன ஜானே ஸ ப்ரதானோ மே ஶூர ஹஸ்தீஸதாமதஃ
மம வைரிவஶம் யாதஃ கான்போகானுபலப்ஸ்யதே ||14||

யே மமானுகதா னித்யம் ப்ரஸாததனபோஜனைஃ
அனுவ்றுத்திம் த்ருவம் தே‌உத்ய குர்வன்த்யன்யமஹீப்றுதாம் ||15||

அஸம்யக்வ்யயஶீலைஸ்தைஃ குர்வத்பிஃ ஸததம் வ்யயம்
ஸம்சிதஃ ஸோ‌உதிதுஃகேன க்ஷயம் கோஶோ கமிஷ்யதி ||16||

ஏதச்சான்யச்ச ஸததம் சின்தயாமாஸ பார்திவஃ
தத்ர விப்ராஶ்ரமாப்யாஶே வைஶ்யமேகம் ததர்ஶ ஸஃ ||17||

ஸ ப்றுஷ்டஸ்தேன கஸ்த்வம் போ ஹேதுஶ்ச ஆகமனே‌உத்ர கஃ
ஸஶோக இவ கஸ்மாத்வம் துர்மனா இவ லக்ஷ்யஸே| ||18||

இத்யாகர்ண்ய வசஸ்தஸ்ய பூபதேஃ ப்ரணாயோதிதம்
ப்ரத்யுவாச ஸ தம் வைஶ்யஃ ப்ரஶ்ரயாவனதோ ன்றுபம் ||19||

வைஶ்ய உவாச ||20||

ஸமாதிர்னாம வைஶ்யோ‌உஹமுத்பன்னோ தனினாம் குலே
புத்ரதாரைர்னிரஸ்தஶ்ச தனலோபாத் அஸாதுபிஃ ||21||

விஹீனஶ்ச தனைதாரைஃ புத்ரைராதாய மே தனம்|
வனமப்யாகதோ துஃகீ னிரஸ்தஶ்சாப்தபன்துபிஃ ||22||

ஸோ‌உஹம் ன வேத்மி புத்ராணாம் குஶலாகுஶலாத்மிகாம்|
ப்ரவ்றுத்திம் ஸ்வஜனானாம் ச தாராணாம் சாத்ர ஸம்ஸ்திதஃ ||23||

கிம் னு தேஷாம் க்றுஹே க்ஷேமம் அக்ஷேமம் கிம்னு ஸாம்ப்ரதம்
கதம் தேகிம்னுஸத்வ்றுத்தா துர்வ்றுத்தா கிம்னுமேஸுதாஃ ||24||

ராஜோவாச ||25||

யைர்னிரஸ்தோ பவாம்ல்லுப்தைஃ புத்ரதாராதிபிர்தனைஃ ||26||

தேஷு கிம் பவதஃ ஸ்னேஹ மனுபத்னாதி மானஸம் ||27||

வைஶ்ய உவாச ||28||

ஏவமேதத்யதா ப்ராஹ பவானஸ்மத்கதம் வசஃ
கிம் கரோமி ன பத்னாதி மம னிஷ்டுரதாம் மனஃ ||29||

ஐஃ ஸம்த்யஜ்ய பித்றுஸ்னேஹம் தன லுப்தைர்னிராக்றுதஃ
பதிஃஸ்வஜனஹார்தம் ச ஹார்திதேஷ்வேவ மே மனஃ| ||30||

கிமேதன்னாபிஜானாமி ஜானன்னபி மஹாமதே
யத்ப்ரேம ப்ரவணம் சித்தம் விகுணேஷ்வபி பன்துஷு ||31||

தேஷாம் க்றுதே மே னிஃஶ்வாஸோ தௌர்மனஸ்யம் சஜாயதே ||32||

அரோமி கிம் யன்ன மனஸ்தேஷ்வப்ரீதிஷு னிஷ்டுரம் ||33||

மாகண்டேய உவாச ||34||

ததஸ்தௌ ஸஹிதௌ விப்ர தம்முனிம் ஸமுபஸ்திதௌ ||35||

ஸமாதிர்னாம வைஶ்யோ‌உஸௌ ஸ ச பார்திவ ஸத்தமஃ ||36||

க்றுத்வா து தௌ யதான்யாய்யம் யதார்ஹம் தேன ஸம்விதம்|
உபவிஷ்டௌ கதாஃ காஶ்சித்‌ச்சக்ரதுர்வைஶ்யபார்திவௌ ||37||

ராஜோ‌உவாச ||38||

பகவ்ம்ஸ்த்வாமஹம் ப்ரஷ்டுமிச்சாம்யேகம் வதஸ்வதத் ||39||

துஃகாய யன்மே மனஸஃ ஸ்வசித்தாயத்ததாம் வினா ||40||

மஆனதோ‌உபி யதாஜ்ஞஸ்ய கிமேதன்முனிஸத்தமஃ ||41||

அயம் ச இக்றுதஃ புத்ரைஃ தாரைர்ப்றுத்யைஸ்ததோஜ்கிதஃ
ஸ்வஜனேன ச ஸன்த்யக்தஃ ஸ்தேஷு ஹார்தீ ததாப்யதி ||42||

ஏவ மேஷ ததாஹம் ச த்வாவப்த்யன்ததுஃகிதௌ|
த்றுஷ்டதோஷே‌உபி விஷயே மமத்வாக்றுஷ்டமானஸௌ ||43||

தத்கேனைதன்மஹாபாக யன்மோஹொ ஜ்ஞானினோரபி
மமாஸ்ய ச பவத்யேஷா விவேகான்தஸ்ய மூடதா ||44||

றுஷிருவாச ||45||

ஜ்ஞான மஸ்தி ஸமஸ்தஸ்ய ஜன்தோர்வ்ஷய கோசரே|
விஷயஶ்ச மஹாபாக யான்தி சைவம் ப்றுதக்ப்றுதக் ||46||

கேசித்திவா ததா ராத்ரௌ ப்ராணினஃ ஸ்துல்யத்றுஷ்டயஃ ||47||

ஜ்ஞானினோ மனுஜாஃ ஸத்யம் கிம் து தே ன ஹி கேவலம்|
யதோ ஹி ஜ்ஞானினஃ ஸர்வே பஶுபக்ஷிம்றுகாதயஃ ||48||

ஜ்ஞானம் ச தன்மனுஷ்யாணாம் யத்தேஷாம் ம்றுகபக்ஷிணாம்
மனுஷ்யாணாம் ச யத்தேஷாம் துல்யமன்யத்ததோபயோஃ ||49||

ஜ்ஞானே‌உபி ஸதி பஶ்யைதான் பதகாஞ்சாபசஞ்சுஷு|
கணமோக்ஷாத்றுதான் மோஹாத்பீட்யமானானபி க்ஷுதா ||50||

மானுஷா மனுஜவ்யாக்ர ஸாபிலாஷாஃ ஸுதான் ப்ரதி
லோபாத் ப்ரத்யுபகாராய னன்வேதான் கிம் ன பஶ்யஸி ||51||

ததாபி மமதாவர்தே மோஹகர்தே னிபாதிதாஃ
மஹாமாயா ப்ரபாவேண ஸம்ஸாரஸ்திதிகாரிணா ||52||

தன்னாத்ர விஸ்மயஃ கார்யோ யோகனித்ரா ஜகத்பதேஃ|
மஹாமாயா ஹரேஶ்சைஷா தயா ஸம்மோஹ்யதே ஜகத் ||53||

ஜ்ஙானினாமபி சேதாம்ஸி தேவீ பகவதீ ஹி ஸா
பலாதாக்ற்ஷ்யமோஹாய மஹாமாயா ப்ரயச்சதி ||54||

தயா விஸ்றுஜ்யதே விஶ்வம் ஜகதேதச்சராசரம் |
ஸைஷா ப்ரஸன்னா வரதா ன்றுணாம் பவதி முக்தயே ||55||

ஸா வித்யா பரமா முக்தேர்ஹேதுபூதா ஸனாதனீ
ஸம்ஸாரபம்தஹேதுஶ்ச ஸைவ ஸர்வேஶ்வரேஶ்வரீ ||56||

ராஜோவாச ||57||

பகவன் காஹி ஸா தேவீ மாமாயேதி யாம் பவான் |
ப்ரவீதி க்தமுத்பன்னா ஸா கர்மாஸ்யாஶ்ச கிம் த்விஜ ||58||

யத்ப்ரபாவா ச ஸா தேவீ யத்ஸ்வரூபா யதுத்பவா|
தத்ஸர்வம் ஶ்ரோதுமிச்சாமி த்வத்தோ ப்ரஹ்மவிதாம் வர ||59||

றுஷிருவாச ||60||

னித்யைவ ஸா ஜகன்மூர்திஸ்தயா ஸர்வமிதம் ததம் ||61||

ததாபி தத்ஸமுத்பத்திர்பஹுதா ஶ்ரூயதாம் மமஃ ||62||

தேவானாம் கார்யஸித்த்யர்தம் ஆவிர்பவதி ஸா யதா|
உத்பன்னேதி ததா லோகே ஸா னித்யாப்யபிதீயதே ||63||

யோகனித்ராம் யதா விஷ்ணுர்ஜகத்யேகார்ணவீக்றுதே|
ஆஸ்தீர்ய ஶேஷமபஜத் கல்பான்தே பகவான் ப்ரபுஃ ||64||

ததா த்வாவஸுரௌ கோரௌ விக்யாதௌ மதுகைடபௌ|
விஷ்ணுகர்ணமலோத்பூதௌ ஹன்தும் ப்ரஹ்மாணமுத்யதௌ ||65||

ஸ னாபி கமலே விஷ்ணோஃ ஸ்திதோ ப்ரஹ்மா ப்ரஜாபதிஃ
த்றுஷ்ட்வா தாவஸுரௌ சோக்ரௌ ப்ரஸுப்தம் ச ஜனார்தனம் ||66||

துஷ்டாவ யோகனித்ராம் தாமேகாக்ரஹ்றுதயஃ ஸ்திதஃ
விபோதனார்தாய ஹரேர்ஹரினேத்ரக்றுதாலயாம் ||67||

விஶ்வேஶ்வரீம் ஜகத்தாத்ரீம் ஸ்திதிஸம்ஹாரகாரிணீம்|
னித்ராம் பகவதீம் விஷ்ணோரதுலாம் தேஜஸஃ ப்ரபுஃ ||68||

ப்ரஹ்மோவாச ||69||

த்வம் ஸ்வாஹா த்வம் ஸ்வதா த்வம்ஹி வஷட்காரஃ ஸ்வராத்மிகா|
ஸுதா த்வமக்ஷரே னித்யே த்ரிதா மாத்ராத்மிகா ஸ்திதா ||70||

அர்தமாத்ரா ஸ்திதா னித்யா யானுச்சார்யாவிஶேஷதஃ
த்வமேவ ஸா த்வம் ஸாவித்ரீ த்வம் தேவ ஜனனீ பரா ||71||

த்வயைதத்தார்யதே விஶ்வம் த்வயைதத் ஸ்றுஜ்யதே ஜகத்|
த்வயைதத் பால்யதே தேவி த்வமத்ஸ்யன்தே ச ஸர்வதா ||72||

விஸ்றுஷ்டௌ ஸ்றுஷ்டிரூபாத்வம் ஸ்திதி ரூபா ச பாலனே|
ததா ஸம்ஹ்றுதிரூபான்தே ஜகதோ‌உஸ்ய ஜகன்மயே ||73||

மஹாவித்யா மஹாமாயா மஹாமேதா மஹாஸ்ம்றுதிஃ|
மஹாமோஹா ச பவதீ மஹாதேவீ மஹாஸுரீ ||74||

ப்ரக்றுதிஸ்த்வம் ச ஸர்வஸ்ய குணத்ரய விபாவினீ|
காளராத்ரிர்மஹாராத்ரிர்மோஹராத்ரிஶ்ச தாருணா ||75||

த்வம் ஶ்ரீஸ்த்வமீஶ்வரீ த்வம் ஹ்ரீஸ்த்வம் புத்திர்போதலக்ஷணா|
லஜ்ஜாபுஷ்டிஸ்ததா துஷ்டிஸ்த்வம் ஶான்திஃ க்ஷான்தி ரேவ ச ||76||

கட்கினீ ஶூலினீ கோரா கதினீ சக்ரிணீ ததா|
ஶம்கிணீ சாபினீ பாணாபுஶுண்டீபரிகாயுதா ||77||

ஸௌம்யா ஸௌம்யதராஶேஷஸௌம்யேப்யஸ்த்வதிஸுன்தரீ
பராபராணாம் பரமா த்வமேவ பரமேஶ்வரீ ||78||

யச்ச கிஞ்சித்க்வசித்வஸ்து ஸதஸத்வாகிலாத்மிகே|
தஸ்ய ஸர்வஸ்ய யா ஶக்திஃ ஸா த்வம் கிம் ஸ்தூயஸேமயா ||79||

யயா த்வயா ஜகத் ஸ்ரஷ்டா ஜகத்பாதாத்தி யோ ஜகத்|
ஸோ‌உபி னித்ராவஶம் னீதஃ கஸ்த்வாம் ஸ்தோதுமிஹேஶ்வரஃ ||80||

விஷ்ணுஃ ஶரீரக்ரஹணம் அஹமீஶான ஏவ ச
காரிதாஸ்தே யதோ‌உதஸ்த்வாம் கஃ ஸ்தோதும் ஶக்திமான் பவேத் ||81||

ஸா த்வமித்தம் ப்ரபாவைஃ ஸ்வைருதாரைர்தேவி ஸம்ஸ்துதா|
மோஹயைதௌ துராதர்ஷாவஸுரௌ மதுகைடபௌ ||82||

ப்ரபோதம் ச ஜகத்ஸ்வாமீ னீயதாமச்யுதா லகு ||83||
போதஶ்ச க்ரியதாமஸ்ய ஹன்துமேதௌ மஹாஸுரௌ ||83||

றுஷிருவாச ||84||

ஏவம் ஸ்துதா ததா தேவீ தாமஸீ தத்ர வேதஸா
விஷ்ணோஃ ப்ரபோதனார்தாய னிஹன்தும் மதுகைடபௌ ||85||

னேத்ராஸ்யனாஸிகாபாஹுஹ்றுதயேப்யஸ்ததோரஸஃ|
னிர்கம்ய தர்ஶனே தஸ்தௌ ப்ரஹ்மணோ அவ்யக்தஜன்மனஃ ||86||

உத்தஸ்தௌ ச ஜகன்னாதஃ ஸ்தயா முக்தோ ஜனார்தனஃ|
ஏகார்ணவே அஹிஶயனாத்ததஃ ஸ தத்றுஶே ச தௌ ||87||

மதுகைடபௌ துராத்மானா வதிவீர்யபராக்ரமௌ
க்ரோதரக்தேக்ஷணாவத்தும் ப்ரஹ்மணாம் ஜனிதோத்யமௌ ||88||

ஸமுத்தாய ததஸ்தாப்யாம் யுயுதே பகவான் ஹரிஃ
பஞ்சவர்ஷஸஹஸ்த்ராணி பாஹுப்ரஹரணோ விபுஃ ||89||

தாவப்யதிபலோன்மத்தௌ மஹாமாயாவிமோஹிதௌ ||90||

உக்தவன்தௌ வரோ‌உஸ்மத்தோ வ்ரியதாமிதி கேஶவம் ||91||

ஶ்ரீ பகவானுவாச ||92||

பவேதாமத்ய மே துஷ்டௌ மம வத்யாவுபாவபி ||93||

கிமன்யேன வரேணாத்ர ஏதாவ்றுத்தி வ்றுதம் மம ||94||

றுஷிருவாச ||95||

வஞ்சிதாப்யாமிதி ததா ஸர்வமாபோமயம் ஜகத்|
விலோக்ய தாப்யாம் கதிதோ பகவான் கமலேக்ஷணஃ ||96||

ஆவாம் ஜஹி ன யத்ரோர்வீ ஸலிலேன பரிப்லுதா| ||97||

றுஷிருவாச ||98||

ததேத்யுக்த்வா பகவதா ஶம்கசக்ரகதாப்றுதா|
க்றுத்வா சக்ரேண வை சின்னே ஜகனே ஶிரஸீ தயோஃ ||99||

ஏவமேஷா ஸமுத்பன்னா ப்ரஹ்மணா ஸம்ஸ்துதா ஸ்வயம்|
ப்ரபாவமஸ்யா தேவ்யாஸ்து பூயஃ ஶ்றுணு வதாமி தே ||100||

|| ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டேயபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வன்தரே தேவீமஹாத்ம்யே மதுகைடபவதோ னாம ப்ரதமோ‌உத்யாயஃ ||

ஆஹுதி

ஓம் ஏம் ஸாம்காயை ஸாயுதாயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை ஏம் பீஜாதிஷ்டாயை மஹா காளிகாயை மஹா அஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.